نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

2 دکترای علوم ارتباطات، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 
هدف پژوهش حاضر، که به روش پیمایشی انجام شده است، تبیین رابطه میان میزان و نحوه استفاده مخاطبان از رسانه‌های جدید با انتظارات آنان از تلویزیون ملی با توجه به ویژگی‌های فردی، اجتماعی‌ـ اقتصادی و دینی‌ـ فرهنگی آنان است. به این منظور 832 نفر از جوانان شهر تهران به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند ‌مرحله‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و داده‌های پژوهش با استفاده از روش‌های آماری همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و رگرسیون چند‌گانه مورد پردازش قرار‌گرفتند.یافته‌های تحقیق نشان دادند، هرچه مخاطبان دارای سطح تحصیلات بالاتر و مطالعه و پایبندی بیشتر به دستورات دینی باشند، نیاز آنان به استفاده از برنامه‌های تلویزیون کاهش می‌یابد و به دلیل افزایش انتظارات‌ از تلویزیون، ‌نیاز‌هایشان به طور کامل برآورده نمی‌شود. در نتیجه، نسبت به سایر گروه‌ها رضایت کمتری از برنامه‌های تلویزیون دارند. همچنین با افزایش میزان استفاده کاربران از اینترنت، انتظارات‌ آنها از تلویزیون کاهش می‌یابد و برای رفع نیازهای رسانه‌ای خود، از برنامه‌های تلویزیونی، استفاده کمتری می‌کنند.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between New Media and Audience Expectation of National Media

نویسندگان [English]

  • soheila chegini 1
  • Seyyed Mohammad Medizadeh 2
  • Hoseinali Afkhami 2
  • Rahman Saeedi 2

1 communication

2 assistant prof. in communication of Allameh Tabatabaee Uni.

چکیده [English]

The present research, carried out through a survey, clarifies the relationship between the level and howness of audience new media consumption with the audience expectation from national television, given their personal, social-economic, religious and cultural characteristics. Some 832 young people from Tehran were selected using multistage cluster sampling and the research data were processed using the statistical methods such as Pearson correlation, analysis of variance and multiple regression.
The findings show that the more educated and religious people are, the more their need to use television programs reduces and because of their high expectations of television, their needs are not satisfied fully. Thus, this group are less satisfied with the television programs compared to other groups. In addition, as the Internet use increases, their expectations of television decreases, i.e. their use of television programs to satisfy their need falls dramatically.
         

کلیدواژه‌ها [English]

  • Television Audience Expectations
  • New Media
  • Social-Economic Level
  • Religious-cultural Attributes

 

حسین‌پور، حجت. (1377). بررسی میزان و علل بهره‌مندی دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های شهرستان شادگان از تلویزیون‌های درون مرزی و برون مرزی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی.
مهدی‌زاده، سید ‌محمد. (1390). نظریه‌های رسانه. چاپ اول، تهران: انتشارات همشهری.
واحد سنجش افکار مرکز تحقیقات صدا‌و‌سیما. (1388). چگونگی الگوی گذران اوقات فراغت در بین نوجوانان و جوانان تهرانی. تهران: مؤلف.
هال، استوارت. (۱۳۸۲). رمزگذاری، رمزگشایی در دیورینگ، سایمون، مطالعات فرهنگی (مجموعه مقالات) ترجمه نیما ملک‌محمدی و شهریار وقفی‌پور. چاپ اول، تهران: تلخون (با همکاری اداره کل پژوهش‌های سیما).
ویندال، سون، سیگنایزر، بنو و اولسون، جین. (1376). کاربرد نظریه‌های ارتباطات (ترجمه دکتر علیرضا دهقان). چاپ اول ، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
Bennett, W.L. (2003).Branded Political  Communication: Lifestyle Politics, Logo Campaigns, and the Rise of Global Citizenship. in M. Micheletti, A. Follesdal & D. Stolle, eds, The Politics Behind Products, New Brunswick, N.J., Transaction Books, 2003, Retrieved from: www.engagedcitizen.orgunder publications
Blumler, J. & Katz, E. (1974). The Uses of Mass Communications. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
Donsbach, W. (Ed).(2008). The Encyclopedia of communication. London: Black well publishing Ltd .
Evans, E. (1 April 2011). Transmedia television: Audiences, new media, and daily life. London: Routledge.
Fischetti, M. (2001). The future of TV. Technology Review, 2001 (November), 35-40.
Jackson, N.A. & Lilleker, D.G.) 2007(. Seeking Unmediated Political Information In a Mediated Envirronment ، The uses and gratifications of political parties'e-newsletters. Information, Communication & Society, Vol. 10, N. 2, April, Routledge, 242-264.
Kerr, A.; Brereton, P.; Kücklich, J.M.A. & Flynn, R. (2004). New Media: New Pleasures? STEM Working Paper, Final research report of a pilot research project. Dublin City University, 1-40.
Kivetz, R. & Simoson, I. (2000). The Effects of Incomplete Information on Consumer Choice.Journal of Marketing Research,37 (4), 427-449.
Lull, J. (1995). Media, communication, culture: A global approach. NewYork: Columbia University Press.
McQuail, D. (1994). Mass communication theory. London: sage LTD, third edition.
McQuail, D. (2010). McQuail،s mass communication theory. London: sage.
Palmgreen, P. & Rayburn, J.D. (1985). A Comparison of Gratification Models of Media Satisfaction. Communication Monographs. 334-346.
Rainie, L.; Cornfield, M. & Horrigan, J. (2005). The Internet and campaign 2004,Pew Internet &. American Life Project.
Ross, K. & Nightingale, V. (2008). Media and audiences: New Perspectives:Audiences Today. Open University Press, McGrow - Hill Educatio, U.K.
Seiter, E. (1999). Television and new media audiences. Oxford television studies, Oxford University Press.
Van selm, M. & Peeters, A. (2007). Additional communication channels in Dutch television genres.New Media & Society, (9), 651-669.
Williams, F.; Rice, R.E. & Rogers, E.M. (1988). Research methods and the new media.New York: Free Press.
Wilson, T. (2009). Understanding media users: from theory to practice. London: Blackwell publication.
Wriston, W.B. (1997) .Bits Bytes & Diplomacy. Foreign Affairs, 76 (5), 175- 177.