نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای زبان و ادبیات فارسی، استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

در تحلیل ساخت اطلاعاتی واحدهای زبانی مانند جمله، اطلاعات عرضه شده را به دو دسته تقسیم می‌کنند: اطلاعات نو و اطلاعات کهنه. نو یا کهنه بودن اطلاعات زمانی معنا دارد که از دید مخاطب به جمله یا پیام زبانی بنگریم. به بیان دیگر، در ساخت اطلاعاتی جمله، محور، مخاطب است و از دید اوست که اطلاعات جمله، کهنه یا نو قلمداد می‌شود. در این مقاله، پس از طرح مباحث و چارچوب نظری، راهبردهای عرضه اطلاع نو در آگهی‌های رادیویی بررسی شده و ضمن مشخص کردن بسامد هر یک در پیکره زبانی مورد بررسی، به تحلیل زبانی آنها پرداخته شده است. سپس با طرح مباحث مربوط به نقش‌های زبان و نیز تعیین بسامد هر یک از نقش‌ها در آگهی‌های رادیویی، ارتباط آنها با اطلاع‌رسانی و ترغیب نشان داده شده و راهبردهای زبانی ترغیب مخاطبان و چگونگی اقناع آنان برای خرید کالا و خدمات بررسی شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategies for Offering New Information in Radio Commercials

نویسنده [English]

  • Naserqoli Sarli

assistant prof. in Persian literature of Tarbiat Moalem Uni.

چکیده [English]

In the analysis of informational structure of linguistic units like the “sentence”, the offered information could be divided into two categories: new and old information. This makes sense when we look at the sentence or a linguistic message through a audience-like lens. In other words, in the sentence informational construct, it is the audience which matters and it is his mind that determines the recency of information. Drawing on theoretical concepts and frameworks, the present article examines strategies for offering new information in radio commercials, then it determines and analyzes the frequency of each in the sample body of text. Discussing linguistic functions and determining their frequency in radio commercials, it finally clarifies the relationship between these role functions and “persuasion” and examines linguistic strategies for persuading and convincing audience to buy a goods or service.
 

  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercials
  • New and Old Information
  • Radio
  • Functional Radio
  • Linguistic Functions

 

ابوالحسنی چیمه، زهرا. (1382). شگردهای زبانی در تبلیغات. نامه فرهنگستان، 6 (1)، تیرماه، صص 130ـ118.
شاه‌نواز، حمیدرضا. (1382). بررسی زبان‌شناختی آگهی‌های تبلیغاتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
صفوی، کورش. (1383). از زبان‌شناسی به ادبیات: نظم. تهران: سوره مهر.
عزیزآبادی فراهانی، وجیهه. (1386). بررسی تعامل نقش ترغیبی با سایر نقش‌های زبان در تبلیغات بازرگانی تلویزیونی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی، تهران: دانشگاه الزهرا.
Halliday, M.A.K. & Hassan, R. (1976). Cohesion in English. London: Longman.
Halliday, M.A.K. (1985). An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold.
Hermeren, L. (1999). English for Sale: A Study of the Language of Advertising. Lund: Lund University Press. 
Leiss, W. (1997). Social Communication in Advertising. London & NewYork: Routledge.
Sheehan, K. (2004). Controversies in Contemporary Advertising. Thousand Oaks: Sage.
Vestergaard, T. & Schroder, K. (1985). The Language of Advertising. Oxford: Basil Blackwell.
White, R. (2000). Advertising, London: McGraw-Hill.