نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی در ورزش، استادیار دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

چکیده

به منظور بررسی نقش رسانه در توسعه فرهنگ ورزش در اوقات فراغت زنان، تعداد 96 نفر از زنان شاغل در دانشگاه‌های شهر تبریز به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه‌ای که با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد نظریه رفتار و سلامتی و تناسب اندام تهیه شده بود، همچنین پرسشنامه‌های محقق‌ساخته ویژگی‌های فردی و نقش رسانه در توسعه ورزش، پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی (پیرسون، اسپیرمن، دوجمله‌ای وآزمون t) استفاده شد.نتایج نشان داد، بین سطح آگاهی بانوان از منافع بهداشتی حاصل از ورزش در اوقات فراغت و فعالیت رسانه رابطه مستقیم و معنی‌دار وجود دارد اما بین بی‌میلی و عوامل بازدارنده نسبت به شرکت در فعالیت‌های اوقات‌ فراغت و فعالیت‌های رسانه رابطه معنی‌دار وجود ندارد. همچنین میزان عوامل بازدارنده مشارکت بانوان، در سطح پایین و عوامل تشویق‌کننده، در سطح بالا قرار دارند.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Role of Media in Promoting Sports Culture in Women Leisure Time

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Abdavi 1
  • Farnaz Fakhri 2

1 assistant Prof. in sport management of Tabriz Uni.

2 sport management of Tabriz Uni.

چکیده [English]

To examine the role of media in promoting sports culture in women leisure
time, the present research selected 96 women working in Tabriz universities
as subjects. They filled in researcher-made questionnaires constructed based
on individual’s traits and media role in promoting sports as well as standard
questionnaires constructed based on health-related theories. Descriptive and
deductive statistics (Pearson, Spearman, t-test) were used to analyze the data.
The findings indicate that there is a direct significant relationship
between women’s level of awareness of health-related benefits of doing
sports in leisure time and their media activeness. However, there was no
significant relationship between reluctance and factors impeding
participation in media activities. Furthermore, the level of factors impeding
participation of women was low and the level of factors encouraging their
participation was high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leisure time
  • media
  • Sport Culture
  • Women Sports

 

آقاجانی چوبر، نوشین. (1375). بررسی نقش بانوان در مطبوعات ورزشی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه آزاداسلامی.
انورالخولی، امین. (1381). ورزش و جامعه، (مترجم؛ حمیدرضا شیخی). بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مشهد و تهران، ص 57.
تندنویس، فریدون. (1381). جایگاه ورزش در اوقات­فراغت زنان ایرانی. نشریه حرکت، شماره 12، صص 104-87.
جعفری مقدم، سعید. (1381). ورزش رسانه‌ای (مقاله ترجمه). فصلنامه فرهنگ عمومی. شماره سی (بهار). صص 129-117.
دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی. (1381). رسانه ها و کاربرد ورزش به منزله کالای فرهنگی (مقاله). فصلنامه فرهنگ عمومی. شماره 30 (بهار). صص 61-40.
دهشیری، محمدرضا. (1388). رسانه و فرهنگ‌سازی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، شماره 8، زمستان 1388، صص 208-179.
رفعت‌جاه، مریم. (1381). جنسیت و اوقات فراغت در عرصه‌های زندگی شهری، فصلنامه انسان شناسی، شماره 4، صص 73-61.
سلامی، فاطمه. (1381). توصیف موانع شرکت بانوان در فعالیت‌های ورزشی. طرح پژوهشی، دانشگاه تربیت معلم.
شجاع‌الدین، صدرالدین. (1370). بررسی نحوه گذران اوقات فراغت کارمندان ادارات آموزش و پرورش تهران با تأکید بر نقش تربیت‌ بدنی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی. دانشگاه تربیت معلم.
غفوری، فرزاد. (1382). مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت بدنی به نقش رسانه‌های جمعی (رادیو، تلویزیون و نشریات) در گرایش مردم به ورزش قهرمانی و همگانی. نشریه حرکت، شماره 16.
قاسمی، حمید. (1386). بررسی نقش رسانه های گروهی در توسعه ورزش کشور، رساله دکتری، دانشگاه ازاد اسلامی.
کردی، محمدرضا. (1383). بررسی وضعیت نشریات ورزشی کشور، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، ص 63.
گائینی، عباسعلی. (1381). زن، ورزش و فرهنگ، خلاصه مقالات کنگره زن و گفتگوی تمدن‌ها.
نیک‌پور، صغری. حاجی کاظمی، افتخارالسادات. حقانی، حمید. (1384). بررسی نوع و مدت فعالیت‌های فیزیکی زنان شاغل در حیطه‌های شغلی و اوقات فراغت در دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، تابستان 1384، 12(46)، صص 392-381.
Ajzen I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes. 50: pp. 179-211.
Cerin, Ester. Lesli, Eva. (2008). How socio-economic status contributes to participation in leisure-time physical activity, social science and medicine, Vol 66, Issue 12, pp. 2596-2609.
Cunningham, G.B. (2003). Media Coverage of Women’s Sport: a new look at an old problem, physical educator, 60(2), pp. 43-49.
Fernando Gomez, Luis. Mateus, Julio Cesar. Cabrera, Gustavo. (2004). Leisure-time physical activity among women in a neighborhood in Bogota, Columbia: Prevalence and socio-demographic correlates. Cad. Saude publica, Vol 20, no 4. P 102. http:// dx.doi.org110.1590/s0102-311.
Jonsdottir, IH. Rodjer, L. Hadzibajramouic, E. (2010). A prospective study of leisure-time physical activity and mental health in swedish health care workers and social insurance officers, Institute of stress medicine, sablgrenska academy, university of Gothenburg, Nov; 51(5): 373-377.
Kathleen Y, wolin. I-Min, Lee. Graham A. Colditz. (2007). Leisure-time physical activity patterns and risk of colon canser in women. International journal of cancer, Vol 127, Issue 12, pp. 2776-2781.
Lindstrom, Martin. Bertils, Hanson. (2001). Socioeconomic differences in leisure- time physical activity: the role of social participation and social capital in shaping health related behavior, social science and medicine, Vol 52, Issue 3, pp. 441-451.
Rowland, L. Dichinson, E. Newman, P. Ford, D. Ebrahim, S. (19940. Look after your heart programme: impact on health status, exercise knowledge, attitudes, and behavior of retired women in England. J. Epidemiol Commun Health; 48: pp. 8-123.
Schnohr, Peter. Schaling, Henrik. Jensen, Janskov. (2003). Changes in leisure-time physical activity and Risk of death: An observational study of 7000 men and women, Am. J. Epidemiol, Vol 158, Issue 7, pp. 639-644.
Wearden, S. T, Creedon, P. J. (2002). We got next: image of women in television commercials during the inaugural WNBN season, culture, sport, society (London) 5(3), pp. 189-210.
www.mehrnews.com/Fa/newslist.aspx?t=allnews