نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت ورزش، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دکترای مدیریت ورزشی، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه ارزش‌های اخلاقی انتقال یافته از رسانه‌ها به جامعه با کنترل رفتارهای وندالیسمی در بین تماشاچیان فوتبال، با توجه به ویژگی‌های فردی آنها بوده است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی، از نظر استراتژی، توصیفی و از نظر مسیر اجرا، پیمایشی است و به شکل میدانی انجام شده است. تعداد افراد جامعه 20000 نفر از تماشاچیان هوادار تیم‌های ملوان و پیروزی بوده‌اند که در لیگ باشگاه‌های فوتبال در ورزشگاه تختی انزلی حضور داشته‌اند. جامعه نمونه تحقیق بر طبق جدول مورگان 377 نفر تعیین شده بود و ابزار سنجش تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که با تکیه بر مبانی نظری تحقیق و پرسشنامه تحقیقات مشابه داخلی و خارجی تهیه شد. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که بین میزان کنترل رفتارهای وندالیستی تحت تأثیر نمایش رسانه‌ای فوتبال با متغیرهای وضعیت تأهل، سن، تحصیلات و اشتغال رابطه معنی‌دار وجود دارد؛ همچنین اکثریت افراد جامعه تحقیق معتقد بوده‌اند که رسانه‌ها در انتقال ارزش‌های اخلاقی از طریق نمایش فوتبال در قالب رفتارهای مبتنی بر ارزش و معرفی الگوهای اخلاق مدار موفق نیستند و بین متغیرهای ارزش‌های اخلاقی برگرفته از رسانه‌ها با متغیرهای کنترل رفتار وندالیستی رابطه معنی‌دار مشاهده نمی‌شود.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Role of Media in Conveying Moral Values and its Connection with Vandalism in Football

نویسندگان [English]

  • Sara Keshkar 1
  • Gholamali Kargar 2
  • Reza Khorshidi 3

1 assistant Prof. in sport management of Allameh Tabatabaee Uni.

2 assistant Prof. in sport management of Allameh Tabatabaee Uni

3 sport management of Allameh Tabatabaee Uni.

چکیده [English]


The present article aims to examine the relationship between moral values
conveyed to society by media and controlling vandalistic behaviors of soccer
fans, given their personal characteristics. An applied research, the present study
adopts a descriptive methodology and employs a survey through field study to
achieve its objectives. The subjects consisted of 20000 supporters of Malavan
and Piruzi who attended Takhti Stadium to watch the match between the two
teams. The samples consisted of 377 fans who were selected based on Morgan’s
Table. The measurement tool was a researcher-made questionnaire constructed
based on the research theoretical principles and similar foreign and domestic
research questionnaires. Findings indicate that there is a significant
relationship between the level of controlling vandalistic behaviors through
football on TV and such variables as marital status, age, education and job.
Furthermore, majority of the subjects believed that media are not successful in
conveying moral values while broadcasting football. There was not either a
significant relationship between variables related to moral values adopted from
media and variables related to controlling vandalistic behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral Values
  • media
  • Vandalism
  • Fans

 

اسمیت‌ آنتونی‌ (1369). ژئوپولتیک‌ اط‌لاعات‌، ترجمه‌ فریدون‌ شیروانی‌، تهران‌ ـ خبرگزاری‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ، ص‌ 72ـ.66
افروغ، عماد(1377). فضا و نابرابری اجتماعی « ارائه ی الگویی برای جدایی گزینی فضایی و پیامدهای آن»، تهران، تربیت مدرس.
افسرکشمیری بیژن (1381). نگاهی به خشونت فوتبال، نامه علوم اجتماعی، شماره 19، 35-27.
انورالخولی امین (1381) ورزش و جامعه، ترجمه حمیدرضا شیخی، بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مشهد و تهران 1381.
اورت‌. ام‌ راجرز و اف‌. فلوید شومیکر، رسانش‌ نوآوریها، رهیافتی‌ میان‌ فرهنگی‌، ترجمه‌ عزت‌ ا... کرمی‌ و ابوط‌الب‌ فنایی‌، انتشارات‌ دانشگاه‌ شیراز، 1369، ص‌ 18ـ.217
جعفری مقدم سعید (1381). ورزش رسانه ای، فصلنامه فرهنگ عمومی، شماره 30، 129-117.
جهانفر محمد(1381). خشونت در فوتبال قابل پیشگیری است، نامه علوم اجتماعی، شماره 19، انتشارات دانشگاه تهران.
خوشفر غلامرضا ( 1387). بررسی تاثیر وسایل ارتباط جمعی بر اخلاق اجتماعی نوجوانان، http://harif.ir/Template1/News.aspx?NID=6523
رحمانی نیا فرهاد، رمضانی نژاد رحیم، فضلی درزی اعظم (1385). تأثیر حضور تماشاچیان مردو زن بر میزان بروز رفتارهای پرخاشگرانه ورزشکاران، حرکت شماره 29، 146-137.
ژانورن پاتریس(1367) وندالیسم بیماری خرابکاری، ترجمه:فرخ ماهان،مجلةدانشمند، تهران.
ساروخانی‌ باقر (1368)، جامعه‌شناسی‌ ارتباط‌ات‌جمعی‌، چاپ‌ دوم‌، تهران‌، انتشارات‌ اط‌لاعات‌، ، ص‌ 96ـ.95
سازمان تربیت بدنی (1382). سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور، مصوب جلسه مورخ 9/6/82  هیئت محترم وزیران.
شارع پور محمود (1381). ورزش و جامعه، فصلنامه فرهنگ عمومی، شماره 30، 116-111.
شکرخواه یونس (1385). فوتبال رسانه ای، هفته نامه بزرگراه فناوری، شماره 3.
عنبری موسی (1381). بررسی علل خشونت گرایی در میان تماشاگران فوتبال، اداره کل مطالعات اجتماعی ناجا.
فاضلی نعمت الله ( 1385). بازنمای فوتبال یا واقعیت؟ نگاهی به رسانه ای شدن فوتبال در ایران، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 2(6). 109-81.
فتحی نیا محمد، علیزاده عبدالرحمان (1384). خشونت گرایی تماشاگران فوتبال و نقش رسانه ها در کنترل آن، سنجش و پژوهش، مرکز تحقیقات صدا و سیما، شماره 42 و 43، 105-81.
قاسمی حمید، مظفری امیر احمد، امیرتاش علی محمد(1386). توسعه ورزش از طریق تلویزیون در ایران، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 17، 148-131.
قاسمی وحید، ذوالاکتاف وحید، نورعلی وند علی (1388). توصیف جامعه شناختی عوامل مؤثر بر وندالیسم و اوباشگری در ورزش فوتبال، المپیک، سال هفدهم، شماره 1(پیاپی 45).
کازنو ژان‌ (1364)، قدرت‌ تلویزیون‌، ترجمه‌ دکتر علی‌ اسدی‌، موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر، ص‌ 23ـ.22 6ـ همان‌، ص‌ 30 .
کردی محمدرضا (1383). بررسی وضعیت نشریات ورزشی کشور، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.
معتمدنژاد کاظ‌م‌ و  منصفی ابوالقاسم‌(1368).‌اصول‌ روزنامه‌نگاری‌، تهران‌، نشر سپهر، ص‌ 472.
‌معتمدنژاد کاظ‌م (1371)،مط‌العات‌انتقادی‌ در ارتباط‌جمعی‌، تهران‌ ـ فصلنامه‌رسانه‌، شماره‌9، ص14.
محسنی تبریزی علیرضا (1383) وندالیسم،نشرآن، تهران.
محمد کاظمی رضا، شیخ محمود، شهبازی مهدی، راسخ نازنین (1386). بررسی علل آشوب تماشاگران فوتبال پس از شهرآورد بزرگ ایران ( از دیدگاه تماشاگران)، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 17، 114-101.
محمدی جلال (1382). بررسی‌ الگوهای‌ تاثیرپذیری‌ مخاط‌بان‌ از محتوای‌ وسایل‌ ارتباط‌جمعی‌، فصلنامه مصباح شماره 46.
مولانا حمید (1371)، جریان‌ بین‌المللی‌ اط‌لاعات‌، ترجمه‌ یونس‌ شکرخواه‌ ـ تهران‌ انتشارات‌ وزارت‌ ارشاد،  ص‌ 53ـ45
ناقد، خسرو (1385)، غوغای فوتبال، غربت فلسفه، روزنامة روز، 26/3/1385. http://roozonline.com/05newspapers/016138.shtml
وثوقی منصور ، خسروی نژاد سید محسن (1388). بررسی عوامل فرهنگی  اجتماعی رفتار هیجانی تماشاگران فوتبال، پژوهش نامه علوم اجتماعی ، سال سوم/شماره اول، 149-125.
Bandura, A. (1973). Aggression: A Social Learning Analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Blumler Jay. G and Elihu، Katz (1974). The uses of Mass Communications perspective on Gratifications Research، Beverly Hills ، clife ، pp. 19-20.
Bodin, D. Heas; S.Robene.L. (2004). “Hooliganism: On Social anomie and Determinism”, Champ Penalmisen Ligne le 6 Fevrier 2006 URL: pp 1-11.
Cizanckas V. I. (1974). PRESCRIPTION FOR VANDALISM - JUNIOR HOUSING INSPECTORS, NATION'S CITIES  Volume:12  Issue:3,Pages:16-18.
Coons, Christine Jansen(1995). College Sports Fan Aggression: Implications for Residence Hall Discipline, Journal of College Student Development, v36 n6 p587-93.
DeFleur M., Rokeach S., B., (1985). Theories of Mass Communication (5th Edition)., Longman publication، chapter 7. 
Donahue, Tiffany, Wann, Daniel L.(2009). Perceptions of the appropriateness of sport fan physical and verbal aggression: potential influences of team identification and fan dysfunction,  North American Journal of Psychology , Volume: 11 Source Issue: 3.
Everett. M. Rogers (1986).communication technology، the New Madia in society، Macmillan Publishers، London.
King Anthony (2003). The Postmodernity of Football Hooliganism, The British Journal of Sociology, Vol. 48, No. 4 (Dec., 1997), pp. 576-593.
Kleomenis Lappas(2005). Changes in socio-economic and demographic composition
of Greek football spectators, European Journal for Sport and Society, 2 (2), 109-120.
Huber, Peter. (1991). Galileo’s revenge. NY: Basic Books.
McQuail D. (2005). . Mass communication theory, Sage, chapter 11., pp. 297-326.
Marsh, P. et al.(1996). Football Violence in Europe. Amsterdam School for Social Issues Research Center.
Pearson, Geoff (2006). Hooliganism, Football Industry Group, University of Liverpool, pp: 1-4.
Rees Daniel I, . Schnepel Kevin T(2008). College Football Games and Crime, DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF COLORADO DENVER, DENVER, WORKING PAPER No. 08-01
Rowe, D. (2004), Sport, culture and the media, London: open university press.
Russell E. Ward, Jr. (2002). Fan violence: Social problem or moral panic?, Aggression and Violent Behavior, Volume 7, Issue 5, September-October 2002, Pages 453-475.
Seurin, P. (1983). “The Future of the Olympic Games”. FIEP, Bulletin, 53.
Sandler Lisa (2008). Ethics in Sport, Ezine article. http://EzineArticles.com/?expert=Lisa_Sandler
Wilkinson(1995). Crowd Control, National Parks, 69(7/8):36.
Wann, Danniel, Melnick et al.(2001). Sport Fans, The psychology and social impact of spectators, Routledge.