نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای زبان‌شناسی همگانی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی ‌ـ تحلیلی، ضمن اشاره به ساختار زبانی گزارش‌های فوتبال سیما، به بررسی ناهنجاری‌های ساختاری و معنایی‌ـ کلامی این گزارش‌ها پرداخته شده است. هدف اصلی این پژوهش تنها طرح ناهنجاری‌های زبانی گزارشگران نیست، بلکه ارائه راهکارهایی به ‌منظور کاهش این نارسایی‌ها و سرانجام، معیارسازی زبان گزارش فوتبال است. برای دست یافتن به این مهم پس از تهیه پیکره زبانی (پانزده دقیقه پایانی از 12 گزارش فوتبال در یک سال اخیر) به هنجارگریزی‌های موجود در این گزارش‌ها پرداخته شده است. ملاک انتخاب گزارشگران در این پژوهش، تعداد زیاد گزارشگری آنان دست‌کم در ده سال اخیر بوده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد هر ‌چند ناهنجاری‌های زبانی در این نوع گزارش‌ها وجود دارد، ساختار زبان گزارشگران به زبان معیار گفتاری بسیار نزدیک بوده است.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining Speech Abnormalities in TV Football Reports and Ways to Reduce them

نویسنده [English]

  • Shahram Modarres Khiyabani

assistant prof. in general languages of Azad university, Karaj

چکیده [English]

The present article addresses structural and semantic-syntactic deviations in
TV football reports. It aims to not only shed light on verbal abnormalities of
the reporters but also put forward measures to reduce such shortcomings
and standardizing football reports language. To reach this objective, a
corpus containing 15 last minutes of all football reports broadcast over the
last year was collected and then the deviations were found. The criterion for
selecting the reporters in this research was the frequency of their reporting
matches over the last 10 years. Findings indicate that despite frequent
speech mistakes made by the reporters, the structure of their language has
been close to the standard language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Football Report
  • Structural and Verbal Deviations
  • Speech Abnormalities *

 

اخلاقی، فریار و محمودی بختیاری، بهروز. (1384). بررسی ویژگی‌های کلامی گزارشگران ورزشی. زبان و رسانه(به کوشش محمد پروری). تهران: طرح آینده.
ایرانی، ناصر. (1375). زبان فارسی را حفظ کنیم؛ پژوهشی مختصر در زبان تلویزیون. زبان فارسی. تهران: نشر دانشگاهی.
ترادگیل، پیتر. (1376).زبان‏ شناسی اجتماعی، ترجمه محمد طباطبائی، تهران: آگاه.
داوری اردکانی، نگار. (1385). رسانه ملی متولی برنامه‌ریزی زبان. فصل‌نامه پژوهش و سنجش: رسانه و زبان فارسی، سال سیزدهم، شماره 47. تهران: انتشارات سروش.
رضایی، والی. (1383). زبان معیار چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟ نامه فرهنگستان، شماره 23، تابستان.
سارلی، ناصرقلی. (1379). زبان معیار و صدا و سیما. اداره کل مطالعات واحد تحقیقات راهبردی گروه ادبیات.
سارلی، ناصرقلی. (1382). روند معیارسازی زبان فارسی. رساله دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس.
ساسانی، فرهاد. (1384). زبان معیار و پیوستار گونه‌های زبانی معیار، زبان و رسانه (به کوشش محمد پروری). تهران: طرح آینده.
سمیعی، احمد. (1378). نگارش و ویرایش. تهران: سمت.
شهدادی، احمد. (1384). زبان معیار: تعریف و نشانه. پژوهش و حوزه، شماره 23 و 24. پاییز و زمستان.
صادقی، علی اشرف. (1375).  زبان معیار. درباره زبان فارسی. تهران:نشر دانشگاهی.
صادقی، علی‌اشرف، لزوم تسلط فارسی‌آموزان برگوناگونی‌های زبان فارسی، 29 اردیبهشت 1388، وبگاه زبان فارسی.
صدری افشار، غلامحسین؛ حکمی، نسرین و حکمی، نسترن. (1381). فرهنگ معاصر فارسی (یک جلدی). چاپ سوم. تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
فرشیدورد، خسرو. (1363). درب‍اره ادب‍ی‍ات‌ و ن‍ق‍د ادب‍ی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
کزّازی، میرجلال ‏الدین. (1376). پرنیان پندار. تهران:روزنه.
مدرّسی، یحیی. (1368) درآمدی بر جامعه‏ شناسی زبان. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
Asher, R. E. (ed.) (1994) The Encyclopedia of Language and Linguistics, 10 vols, Oxford and New York: Pergamon Press.
Beard, Adrian (1998) The Language of Sport, Routledge.
Ferguson, Charles (1984) "Sports Announcer Talk: Syntactic Aspects of Register Variation", in  Language in Society, 12:153-72.
Ghadessy, Moshen  (1988) "The Language of Written Sports Commentary", in Registers of Written English: Situational Factors and Linguistics Features, Mohsen Ghadessy (ed.), London: Pinter.
Heath, Shirley Brice and Juliet Langman (1994) "shared thinking and the register of coaching", in Sociolinguistic Perspectives on Register, Douglas Biber and Edward Finegan (ed.), Oxford University Press.
Hoyle, Susan M. (1991) "Children's Competence in the Specialized Register of Sports casting", in  Journal of Child Language, 18:435-50.
Kennedy, G. (1998) An Introduction To Corpus Linguistics, London and New York: Longman.
Mesthrie, S. et al (2009) Introducing Sociolinguistics, Edinburgh University  Press.
Milroy, James (1985) Authority in Language, Routledge.
Romaine, Suzanne (1994) "On the Creation and Expansion of Registers: Sports Reporting in Tok Pisin" , in Sociolinguistic Perspectives on Register, Douglas Biber and Edward Finegan (ed.), Oxford University Press.
www.majlis.ir/majles/index