نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای پژوهش هنر، معاون آموزش و پژوهش سازمان صداوسیما

چکیده

از نظر مفهومی، میان مفاهیم «دین» و «سبک زندگی»، رابطه‌ای علّی قابل فرض است؛ به گونه‌ای که برخی از صاحبنظران معتقدند دین در شکل‌دهی به سبک زندگی نقش بسزایی دارد.در میان ادیان مختلف، «دین اسلام» ‌به دلیل تأثیرگذاری بر سبک زندگی پیروان خود، مقامی برجسته و ممتاز دارد زیرا تنها به ارائه اصول و ارزش‌های کلی، بسنده نکرده و سنن و قوانین عملی بسیاری برای حوزه‌های مختلف زندگی بشر ارائه داده است؛ بنابراین، سبک زندگی‌ای که اسلام ارائه می‌دهد، طرح مهندسی ویژه‌ای را برای کاربرد در زندگی فردی و اجتماعی فراهم می‌کند.از دید مکاتب و نظریه‌پردازان غربی، مصرف، یکی از مؤلفه‌های مهم در سبک زندگی است چنان که اسلام نیز درباره آن دستورات بسیاری دارد. از این رو، در مقاله حاضر، ابتدا سبک زندگی و جایگاه مصرف در آن، از دیدگاه اندیشمندان غربی تعریف شده است و در ادامه، با اشاره به برخی از اصول و مبانی شریعت اسلام که تأثیر شگرفی بر سبک زندگی دینی دارند،

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Principles of Consumptionism in Modern World and Consumption Codes in Islam: a Focus on National Media

نویسنده [English]

  • Ali Asghar Gholamrezayee

Ph.D. in Art Research

چکیده [English]

Theoretically, there is a cause and effect relationship between the two concepts of "religion" and "life style", so much so that some experts maintain that religion has a key role in shaping the people's life style.
Of all religions, Islam is distinguished for its effects on people's life style; it not only offers general principles and values, but also introduces customs and practical codes regarding different aspects of man's life. Therefore, the life style Islam presents, provides a specific engineered plan to be applied in people's personal and social lives.
From the viewpoints of West schools and theorists, consumption is one of the significant components of life style, as the Islam embeds numerous regulations for it. Thus, the present article, first, defines life style and the status of consumption in it from the Western thinkers' standpoint. Referring to some of the Islamic doctrines and principles which have a remarkable influence on religious life style, the article, then, states the proper principles of consumption in Islam and the role of National Media in promoting it.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principles of Consumption in Islam
  • National Media
  • Life Style Social Class
  • Consumptionism
  • Identity
 
اباذری، یوسفعلی؛ چاووشیان، حسن. (1381). از طبقه‌بندی تا سبک زندگی، رویکردهای نوین در تحلیل جامعه‌شناختی هویت اجتماعی، دوفصلنامه نامه علوم اجتماعی، انتشارات دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، 20، پاییز و زمستان 81.
ایروانی، جواد. (1384). اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث. مشهد: انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
باکاک، روبرت. (1381). مصرف (ترجمه خسرو صبوری). تهران: شیرازه.
بوردیو، پیر. (1381). نظریه کنش اجتماعی (ترجمه مرتضی مردیها). تهران: نقش و نگار.
ترکمندی، حمیدرضا. (1388). مختصری در مورد نقش معلمان، آموزش و پرورش و صداوسیما در ترویج نگاه عیب‌جویانه به اسراف و اصلاح الگوی مصرف در جامعه. بازیابی از:                                                         www.zibaweb.com
تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد. (1384). غررالحکم و دررالکلم (ترجمه محمدعلی انصاری قمی). چاپ دوم، قم: امام عصر (عج).
حاجی صادقی، عبدالله. (1388). اصول الگوی مصرف اسلامی. قم: پژوهشکده تبلیغات اسلامی.
حر عاملی، محمد بن حسن. (1377). وسایل الشیعه (تصحیح محمد مهریزی و محمدحسین درایتی). قم: الهادی.
حکیمی، محمد؛ حکیمی، علی. (1386). الحیاة (ترجمه آرمان احمد). چاپ نهم. قم: دلیل ما.
دشتی، محمد. (مترجم). (1379). نهج‌البلاغه. قم:‌ مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین (ع).
شیخ صدوق. (1383). علل الشرایع (تحقیق و ترجمه محمدجواد ذهنی تهرانی). چاپ چهارم، قم: مؤمنین.
شیخ صدوق. (1386). الخصال (تصحیح علی‌اکبر غفاری). قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه.
صابری یزدی، علیرضا. (1372). الحکم الزاهره (ترجمه محمدرضا انصاری). تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
فاضلی، محمد. (1382). مصرف و سبک زندگی. قم: صبح صادق.
کلینی، ثقةالاسلام. (1375). اصول کافی (ترجمه و شرح فارسی شیخ محمدباقر کمره‌ای). قم: اسوه.
لهسایی‌زاده، عبدالعلی. (1388). فرهنگ مصرف‌گرایی نوین و لزوم برنامه‌ریزی برای آن. بازیابی از:                                     www.farsnews.com/newstext/php
مجلسی، محمدباقر. (1403 ق). بحارالانوار. بیروت:‌ مؤسسه الوفا.
معتمدنژاد، کاظم. (1371). وسایل ارتباط جمعی (جلد 1)، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
مهدوی کنی، محمدسعید. (1387). دین و سبک زندگی. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
وبلن، تورستین. (1383). نظریه طبقه مرفه (ترجمه فرهنگ ارشاد). تهران: نی.
Bourdieu, P. (1984). Distinction: Asocial critique of judgment of taste. London: Routledge.
Chaney, D. (2001). From ways of life style: Rethinking culture as ideology and sensibility in iullced culture in the communication. Age cited in Taylor lisa.
Cockerham, W. (1997). Life Style Social Class, Demographic and Health Behavior. hand book of Health Behavior Research, New York: plenum press.
Taylor, L. (2002). From Eays of Life Style, European Journal of Communication, vol 14, No 4.