نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای اقتصاد سیاسی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتیl

چکیده

در مقاله حاضر، به مباحث نظری اصلاح نظام تولید و مصرف در دستیابی به عدالت اقتصادی، نقش و کارکرد رسانه‌های جمعی در تقویت مبانی نظام سرمایه‌داری لیبرال، ضرورت بازبینی در روند تخصیص و توزیع منابع تولیدی و درآمدی به منظور اصلاح الگوی مصرف و بازنگری در نقش هدایت‌کننده رسانه‌های جمعی در اصلاح الگوی تولید و مصرف پرداخته شده است.
طبق فرضیه‌ای که این پژوهش به دنبال بررسی و تأیید آن است، رسانه از طریق ایجاد فضای ذهنی مناسب جهت پذیرش ضرورت اصلاح و بازبینی روند تخصیص و توزیع منابع تولیدی و درآمدها، به ایفای نقش تبلیغی و کارکرد فرهنگی و نظارتی مناسب در روند اصلاح الگوی مصرف می‌پردازد. همچنین نظر به اهمیت عدالت در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و نقش اصلاح الگوی مصرف در این زمینه، تلاش شده است کارکرد رسانه‌های جمعی، بویژه رسانه ملی در این روند مورد مطالعه قرار گیرد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic Approaches to the Necessity of Changing Production and Consumption Pattern: A Focus on Media

نویسنده [English]

  • Hossein Pour Ahmadi

Associate prof. in political science of Shahid Beheshti University

چکیده [English]

The present article examines a range of issues including theoretical discussions on improving production and consumption system in order to achieve economic justice, the role and function of mass media in boosting the principles of Liberal Capitalism, the need to review the trend of allocating and distributing production and income sources in order to revise the consumption pattern, and reviewing the organized role of mass media in revising the pattern of production and consumption.
Based on the hypothesis the research seeks to ratify, media could create a suitable mentality on acknowledging the need to revise and review the trend of allocating and distributing production and income sources, and, hence, could play a role in promoting and supervising in the process of revising consumption pattern.
Given the significance of justice in achieving the main economic, political and cultural objectives and the role of revising the pattern of consumption in this regard, the article also tries to study the function of mass media, particularly National Media.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revising the Pattern of Production and Consumption
  • Allocating and Distributing Sources and Income
  • Mass Media
  • Economic Justice
  • Neo-Liberalism

 

اقبالی، علیرضا؛ چشمی، علی. ‌(1387). نگاهی به انقلاب کینزی: تقابل مکاتب کینزی و کلاسیک ـ نئوکلاسیک. فصلنامه اقتصاد سیاسی، 31 خرداد.
امامی، سید حسین. (1388). رسانه‌ها و توسعه، روزنامه مردم‌سالاری، شهریور.
پالان، رونن. (1386). اقتصاد سیاسی جهانی (ترجمه حسین پوراحمدی و ایوب کریمی). تهران: مهاجر.
پویا، علیرضا. (1388). ترویج الگوی مصرف در رسانه، تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
تاجگردون، غلامرضا. (1388). چرا اصلاح الگوی مصرف؟. روزنامه سرمایه، فروردین.
تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد. (1384). غررالحکم و دررالکلم (ترجمه محمدعلی انصاری قمی). چاپ دوم، قم: امام عصر (عج).
جعفری، حمید (1387)، چه کنیم مصرف‌کننده بهتری باشیم، روزنامه سرمایه، 7/10/1387.
حکیمی، محمد؛ حکیمی، علی. (1386). الحیاة (ترجمه آرمان احمد). چاپ نهم. قم: دلیل ما.
خامنه‌ای، سید علی. (رهبر جمهوری اسلامی ایران). (1388)، ]سخنرانی مشهد مقدس[، فروردین.
خرازی، فردین. (1387). حق توسعه بستر‌ساز تحقق حقوق بشر. پژوهش‌نامه حقوق بشر، خرداد.
دهقان، تورج؛ محنت‌فر، یوسف. (1385).بررسی مکتب نهادگرایی در سیر اندیشه‌های اقتصاد. ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، 30 تیر .
راغفر، حسین. (1387). آزادی سیاسی و فرصت‌های مطلوب: بررسی دیدگاه آمارتیا سن. روزنامه اعتماد، 29 اردیبهشت.
رجب بیگی، مجتبی. (1388). مبانی نظری اصلاح الگوی مصرف. بازیابی از
 www.hamandishi.net
زرین‌قلم، عبدالحمید؛ فراهانی، فاطمه. (1373). شرکت‌های فراملیتی و توسعه درونزا. فصلنامه فرهنگ عمومی، شماره 3.
سبحانی، حسن. (1388). اصلاح الگوی توزیع درآمد پیش زمینه اصلاح الگوی مصرف. بازیابی از:                                                                www.hamandishi.net
سلجوقی، خسرو. (1388). رسانه ملی و اصلاح الگوی مصرف. خبرگزاری فارس، اردیبهشت.
سن، آمارتیا. (1381). توسعه به مثابه آزادى (ترجمه سید احمد موثقى). انتشارات دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسى، چاپ اول، پاییز.
شیلر، هربرت. (1377). وسایل ارتباط جمعی و امپراتوری امریکا (ترجمه احمدمیرعابدینی). تهران: سروش.
علاقبند، مهدی. (1386). نگاه جامعه شناسان نسبت به رسانه. بازیابی از:
http://www.fasleno.com/archives/000836.php
کاتوزیان، محمدعلى. (1381). آدام اسمیت و ثروت ملل. چاپ دوم، تهران: شرکت سهامى کتاب‌هاى جیبى.
کمالی‌پور، یحیی. (1373). عملکرد رسانه‌ها در امریکا. رسانه، ‌پاییز.
گیبل، آندره؛ والتون، پل. (1358). سرمایه‌دارى در بحران (ترجمه م. سوداگر). تهران: ما.
گیدنز، آنتونی. (1379). جامعه‌شناسی (ترجمه منوچهر صبوری). تهران: نشر نی، چاپ ششم.
گلپین، رابرت. (1378). ماهیت اقتصاد سیاسی (ترجمه محمود تقوی). اطلاعات اقتصادی ـ سیاسی، ش 144 ـ143.
غنى‌نژاد، موسى. (1376). مقدمه‌اى بر معرفت‌شناسى علم اقتصاد، تهران: مؤسسه عالى پژوهش در برنامه‌ریزى و توسعه.
محکی، علی‌اصغر. (1385). آشنایی با مکتب اقتصاد سیاسی رسانه‌ها. بازیابی از:
www.hamshahrionline.ir/news
ملایری، محمدحسین. (1388). اصلاح الگوی مصرف در بخش صنعت. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، تیر.
هرمان، ادوارد. (1371). اقتصاد سیاسی رسانه‌های گروهی (ترجمه مجتبی صفوی). رسانه، ش 11، پاییز.
Campbell, J.L. and Pederson, O.K. (2001). The Second Movement in Institutional Analysis in The Rise of Neo-liberalism and Institutional Analysis, Edited by John L. Campbell and Ove K. Pederson, Princeton, Princeton University Press, pp. 249-283.
Graham, N. (1979). Contribution to a Political Economy of Mass Communication. Media, Culture, and Society, Vol .No, 2.
Hall, P.A. and Taylor, R.C.R. (1996). Political Science and the Three Ness Institutionalisms. Political Studies, No. 44, pp. 936-956.
Kathleen, T. (1999). Historical Institutionalism in Comparative Politics. Annual Review of Political Science, No. 2, pp. 369-404.
Knight, J. (1998). Introduction in Explaining Social Institutions. Edited by Jack Knight and Ltai Sened, Ann Arbor: University Press, pp. 1-14.
Raymond, W. (1974). Television: Technology and Cultural. Fontana Collins.
Tehranian, M. (1999). Global Communication and World Politics: Domination, Development and Discourse. Lynner Rienner Publishers, Inc Colorado.
Wood, J.C. (1990). John Maynard Keynes. 2nd ed., vol. 1, London: Routledge.
Williamson, 0.E. (2000). The New Institutional Economics: Taking Stock. Looking Ahead Journal of Economic Literature, No. 38, pp. 596-613.