نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حقوق و روزنامه‌نگاری

2 دکترای علوم ارتباطات، مدرس، روزنامه‌نگار و پژوهشگر

چکیده

حمایت از حقوق ارتباطی، اندیشه حقوقی جدیدی در حوزه ارتباطات است. در مقاله حاضر کوشش شده است اندیشه نو پای «حقوق ارتباطی» مطرح شده در جهان، با عمری کمی بیش از یک دهه معرفی شود. بنابراین، تمرکز آن بر بحث و بررسی ابعاد مفهومی «حقوق ارتباطی» و ارائه یک مطالعه اسنادی درباره این مفهوم است و در کنار آن به عنوان روش مکمل، پژوهشی میدانی در قالب روش کیو اجرا شده است تا مشخص شود برخی از مسائل مهم در این حوزه مانند دسترسی، توانمندی و کاربری در خصوص اطلاعات، تا چه میزان مورد توجه و مداقه ایرانیان (کارشناسان و روزنامه‌نگاران) قرار دارد.بر اساس یافته‌های به دست آمده، دیدگاه‌های گروه افراد ایرانی مورد تحقیق درباره حقوق ارتباطی با دیدگاه‌های مطرح شده در عرصه جهانی شباهت قابل توجهی نشان می‌دهد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Communicative Rights in Informative Society

نویسندگان [English]

  • Kazim Mo'tamed Nejad 1
  • Habib Allah Mo'azami Gudarzi 2

1 full prof. in journalism and law of Allame tabatabaee Uni.

2 communication

چکیده [English]

Supporting communicative rights is a new legal idea in the field of communications.The article tries to introduce the decade-old idea of "communicative rights." Therefore, the focus of the study is to discuss the concepts of the subject and present a documentary study on the field. Furthermore, it draws on a field study, carried out through Q methodology to determine to what extent such important issues as accessibility, ability and application of information, are considered by Iranians (experts and news writers).
The findings show that Iranians' views regarding research on communicative rights resemble the worldwide attitudes on the subject.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Society
  • Communicative Right
  • Communicative Rights
  • Communications Rights
  • Communicative Human Rights
  • Q Methodology

 

برلین، آیزایا. (1380). چهار مقاله درباره آزادی (ترجمه محمدعلی موحد). تهران: خوارزمی.
جونز، و. ت. (1362). خداوندان اندیشه سیاسی (ترجمه علی رامین). جلد دوم، قسمت اول، تهران: امیرکبیر.
فالکس، کیث. (1381). شهروندی (ترجمه محمدتقی دلفروز). تهران: کویر.
معتمدنژاد، کاظم؛ معتمدنژاد، رویا. (1387). حقوق ارتباطات. تهران: دفترمطالعات و توسعه رسانه‌ها، چاپ اول.
مک براید، شان. (1369). یک جهان، چندین صدا (ترجمه ایرج پاد). تهران: سروش.
ون دایک، جان. (1384). قدرت و سیاست در جامعه شبکه‌ای (ترجمه اسماعیل یزدان‌پور). فصلنامه رسانه، (62)، صص 28 ـ 25.
Alegre, A. & O'siochru. S. (2005). Communication Rights. Retrieved from:http://www.CommunicationRights.org
Fisher, D. & Harms, L.S. (1983). The Right to Communicate: A New Human Right, Dublin:Boole Press.
Fisher, D. (1983). A New Beginning. Retrieved from:
http://www.Right to communicate.org/view Reference
Hamelink, C.J. (2003). Human Rights for Information Society. in communicating in the information society, eds.Bruce Girard and Sean O'Siouchru, UN RISD: United Nation Research Institute for Social Development.
http://www.Right to Communicate.org/ printDocument.atm
Mendel, T. (2006). The Right to communicate. Retrieved from:
http://www.Article19.org
O'Siochru, S. (2005). Assessing Communication Rights. A handbook. CRIS.