نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقر العلوم

2 دکترای فرهنگ و ارتباطات، استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

امروزه برنامه‌ریز‌ی برای تبدیل چشم‌اندازها و شعارهای منتخب شبکه‌های رادیویی به طرح برنامه و سپس برنامه‌سازی، به ‌عنوان مسئله‌ای جدی وگاه مبهم، پیش روی مدیران و برنامه‌ریزان این رسانه قرار گرفته است. زیرا روش‌های سنتی و تجربی اتخاذ شده در این زمینه از نواقص و ضعف‌هایی چون ایستا ‌بودن یا فقدان جامعیت رنج می‌برند.بنابراین هدف این مقاله تحلیل اصول و شرایط برنامه‌ریزی برای شبکه‌های رادیویی و طرح استفاده از فرایند معکوس تحلیل گفتمانی به عنوان روشی نوین برای حل مسئله یاد شده است. بر این اساس کوشش شده است با بیان ارکان اصلی برنامه‌ریزی رادیویی شامل توجه به نظام اجتماعی، ویژگی‌های رسانه رادیو و مأموریت شبکه‌ای و همچنین شرح اصول نظریه‌های گفتمانی و نیز مراحل فرایند تحلیل گفتمان و مرور اجمالی انواع و سطوح آن، شناسایی و درک بهتری از مبانی نظری و مفاهیم مرتبط با موضوع صورت گیرد و در نهایت، مدلی معکوس (از گفتمان تا متن) به منظور برنامه‌ریزی محتوایی رادیویی، تبیین شود.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Radio and Discourse Planning

نویسندگان [English]

  • Abdolkarim Khayyami 1
  • Hasan Bashir 2

1 communication

2 assistant prof. in communication Imam Sadegh Uni.

چکیده [English]

Today, planning to turn outlooks and chosen mottos of radio channels into plans and then programs is of concern as a serious and obscure issue for media managers and planners. The reason is that traditional and experimental methodologies suffer such faults and shortcomings as being static or lacking integrity.
Therefore, the present article aims to analyze principles and conditions for planning in radio channels, and suggest employing a reverse method in discourse analysis as a new method for solving the aforementioned problem. So, the article tries to give a better understanding of theoretical concepts and principles of the field by putting forward the principles of radio planning, e.g. paying attention to social system, radio attributes and channel mission, and explaining discourse theories as well as discourse analysis steps and reviewing them all. It finally explains a reverse model (from discourse to text) for planning radio content planning.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Planning
  • Discourse Analysis
  • Radio
  • Discourse
  • social system

 

آسابرگر، آرتور. (1383). روش‌های تحلیل رسانه‌ها (ترجمه پرویز اجلالی). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
آشوری، داریوش. (1368). نظریه غرب‌زدگی و بحران تفکر در ایران. ایران‌نامه، سال هفتم، شماره 2.
آقاگل‌زاده، فردوس. (1385). تحلیل گفتمان انتقادی. تهران: علمی و فرهنگی.
اداره کل تحقیق و توسعه صدای جمهوری اسلامی ایران. (1379). درآمدی بر الگوی تحقیق و توسعه صدا در ایران 1400. تهران: مؤلف.
ادگار، اندرو؛ سجویک، پیتر و همکاران. (1388). مفاهیم کلیدی در نظریه فرهنگی(ترجمه ناصرالدین علی تقویان). تهران: دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
بهرام‌پور، شعبانعلی. (1379). در آمدی بر تحلیل گفتمان، در محمدرضا تاجیک (گردآورنده)، مجموعه مقالات گفتمان و تحلیل گفتمانی. تهران: فرهنگ گفتمان.
بهروزلک، غلامرضا. (1386). جهانی شدن و اسلام سیاسی در ایران. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
بیات ترک، جمشید. (1383). بینامتنی. تهران: دفتر پژوهش‌های تخصصی رسانه‌ـ بسیج سازمان صداوسیما.
تاجیک، محمدرضا. (1377). متن، وانموده و تحلیل گفتمان (1)، فصلنامه گفتمان. 1 (0)، بهار.
خجسته، حسن. (1384). تأملاتی جامعه‌شناختی درباره رادیو. تهران: تحقیق و توسعه صدا.
خجسته، حسن. (1385). مطالعاتی جامعه‌شناختی درباره رادیو. تهران: تحقیق و توسعه صدا.
خیامی، عبدالکریم. (1383). تحلیل مقایسه‌ای گفتمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات.
داوری، دردانه. (1383). مدیریت استراتژیک. تهران: برگ زیتون.
سلطانی، سیدعلی اصغر. (1384). قدرت، گفتمان و زبان. تهران: نی.
سورین، ورنر و تانکارد، جیمز. (1386). نظریه‌های ارتباطات (ترجمه علیرضا دهقان). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
سیف‌الهی، سیف‌الله. (1381). جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران. تهران: جامعه ‌پژوهان سینا.
فرکلاف، نورمن. (1379). تحلیل انتقادی گفتمان(ترجمه گروه مترجمان). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
فوکو، میشل. (1384).نظم گفتار (ترجمه باقر پرهام). تهران: آگاه.
میلز، سارا. (1382).گفتمان (ترجمه فتاح محمدی). زنجان: هزاره سوم.
Dellinger, B. (1995). Finnish Views Of CNN: A critical Cross- Cultural Analysis of the American Commercial Discourse Style. Linguistics 6.337 s.136 Finnish Marks. Retrieved from: http://users.utu.fi/bred Elli/BIBLIO.htm
Harris, Z. (1952). Culture and Style in Extended Discourse. Selected Papers (New York, 1949) Vol lII, PP: 210-215.
Howarth, D. (2000). Discourse. Buckingham. Open University Press.
Phillips, L. & Jorgensen, M. (2002). Discourse Analysis as Theoryand Method. London: Sage Publication.