نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای حقوق، جزا و جرم‌شناسی استادیار دانشگاه حضرت معصومه (س) و عضو شورای علمی گروه فقه و حقوق ارتباطات پژوهشکده باقرالعلوم (ع)

چکیده

بخش مهمی از برنامه‌های رسانه‌ای، مصاحبه‌هایی است که با اشخاص مختلف، از گروه‌های مختلف انجام می‌گیرد. بدون شک، مصاحبه‌شوندگان از حقوقی برخوردارند که از جانب رسانه‌ها باید رعایت شود. در این مقاله، مهم‌ترین حقوق مصاحبه‌شوندگان مورد بررسی قرار گرفته است. آزادی در انجام مصاحبه، شامل حق اعلام‌‌ رضایت در شروع و ادامه مصاحبه؛ رعایت حریم خصوصی مصاحبه‌شونده در قالب حق افشا نشدن هویت یا پخش نشدن صدا، تصویر و سایر اطلاعات مربوط به هویت؛ حق مالکیت فکری بر مصاحبه در قالب حق فروش محتوای آن، حق اصلاح، سانسور و جلوگیری از پخش قسمت‌هایی از مصاحبه؛ و در نهایت، بحث استناد قضایی به محتوای مصاحبه از‌جمله این حقوق است. البته ضمانت اجرای برخورداری از کلیه این حقوق، «حق اعلام حقوق مصاحبه‌شونده» است.انتظار می‌رود، خلأ‌ها و نواقصی که از نظر قانونی و همچنین از نظر رویه عملی رسانه‌ای، در رسانه‌های عمومی وجود دارد با وضع قوانین خاص ناظر بر عملکرد رسانه‌ای و هم‌‌زمان، پایبندی عملی ارباب رسانه‌ها به موازین دینی و اخلاق حرفه‌ای، تا حدود زیادی کاهش یابد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Rights of Interviewees in Mass Media

نویسنده [English]

  • Ali Morad Heydari

assistant prof. in criminial law and criminology

چکیده [English]

One of the important sections of media programs is the interviews which are given to different individuals from various groups. Undoubtedly, the interviewees have some rights that media should observe. The present article aims to look into the rights of interviewees.
Some of these rights are as following: Freedom to take an interview, including the right to express readiness to start the interview and going on with the interview; avoiding violation of interviewee's privacy, including not disclosing his identity through releasing voice, image and other personal information; the right to dominate the interview in terms of copyright, the right to sell the content, the right to censorship and the right to prevent the release of some parts of the interview; and finally the right to use the contents as legal documents. The right of "announcing the rights of the interviewee" is a guarantee and a prerequisite to observing the abovementioned rights.
Given laws and regulations as well as media common trends and practice, it is expected that various shortcomings and faults pestering mass media would be removed through levying certain regulations monitoring media performance as well as through commitment to religious principles and professional moralities.
 
 


کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom to Take Interview
  • Realizing Right
  • Legal Liability
  • Privacy
  • Spiritual Ownership
  • Interviewee

 

آدامز، سالی و هیکس، وینفورد. (1385). آداب مصاحبه مطبوعاتی (ترجمه سید محمد فکورپور). چاپ اول، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
آشوری، محمد. (1386). آیین دادرسی کیفری، چاپ هشتم، جلد 2. تهران: سمت.
اسماعیلی، محسن. (1385). قانون مطبوعات و سیر تحول آن در حقوق ایران.چاپ ششم، تهران: سروش.
الموسوی الخمینی (ره)، سید روح‌الله. (1382). تحریرالوسیله. جلد 2، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، تاریخ انتشار اثر 1416 هـ. ق.
امامی، اسدالله. (1386). حقوق مالکیت معنوی. تهران: چاپ اول،‌ میزان.
امانی، تقی. (1383). مالکیت معنوی. تهران: بهنامی، جلد 2.
انصاری، باقر. (1386ـ الف). حقوق حریم خصوصی. تهران: سمت.
انصاری، باقر. (1386ـ ب). حقوق ارتباط جمعی. تهران: سمت.
بوشهری، جعفر. (1376). مسائل حقوق اساسی. تهران: دادگستر.
جاکوب، سر‌را‌بین و دیگران. (1386). مالکیت فکری (ترجمه حمید هاشم‌بیگی). چاپ اول، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
حکمت‌نیا، محمود. (1387). مبانی مالکیت فکری. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
ری شهری، محمد. (1375). میزان الحکمه. جلد 1، قم: دارالحدیث.
صفایی، سید حسین. (1350). مالکیت ادبی و هنری و بررسی قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، فصلنامه حقوق و علوم سیاسی. شماره 6، تابستان.
علی‌آبادی، گیتا. (1387). مصاحبه با قربانیان و خانواده‌هایشان. فصلنامه رسانه،19 (2).
کری، پیتر و ساندرز، جو. (1386). حقوق رسانه (ترجمه حمیدرضا ملک‌محمدی). چاپ اول، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
محمدی، پژمان. (1386). قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ اول، تهران: دادگستر.
مصطفوی، محمدکاظم. (1421 ق). القواعد. چاپ چهارم، قم: جامعه مدرسین.
معاونت پژوهش؛ تدوین و تنقیح قوانین و مقررات. (1381). مسئولیت مدنی رسانه‌های همگانی (هیئت مؤلفان). چاپ اول، تهران: مؤلف.
مهر‌پور، حسین. (1383). نظام ‌بین‌المللی حقوق بشر.چاپ دوم، تهران: اطلاعات.
نورد نسترنگ، کارل. (1374). اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری (ترجمه مجتبی صفوی). فصلنامه رسانه، 6 (3)، پاییز.
Privacy; Regulating Surveillance and the Interception of Communication. (2006). Retrieved from: http://www.hklii.org/hk/other/report/2006
National Victims Center. Retrieved from: www.hklii.org/hkother/hkIrc/ Victim Center, Crime Victim,s  Privacy Rights in the Media, http://www.nvs.org/ddir/in ions /fo35.htm
Professional Practice Policy of Herald and Weekly Times Limited in Australia. (2006). Retrieved from:
http://www.ijnet.org/FEArticle/Codeethics,asp.
Professional Practice Policy of Herald and Weekly Times Limited in Australia. (2007). Retrieved from:
http://www.ijnet.org/FEArticle/Codeethics,asp
Lessard, J. (2003). Journalism Codes of ethics from around the World. Retrieved from: http://www.ijnet.org/5129.html
The Press Complaints Commission Code of Practice. (2007). National United Jornalism Act. Retrieved from: http://www. Pcc.org.uk