نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه‌شناسی، استادیار دانشگاه اصفهان، گروه علوم اجتماعی

2 کارشناسی ارشد مطالعات زنان

چکیده

پژوهش حاضر که به شیوه پیمایشی صورت گرفته به مطالعه اعتیاد اینترنتی و رابطه آن با جذابیت اینترنت و رفع نیازها از طریق این رسانه پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش تمامی کاربرانی بوده‌اند که در بهار سال 1388 در کافی‌‌نت‌های شاهین ‌شهر اصفهان از اینترنت استفاده کرده‌اند و از میان آنها به روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای و بر مبنای منطقه جغرافیایی و زمان مورد استفاده از اینترنت تعداد 170 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. به منظور سنجش اعتیاد به اینترنت، از مقیاس اعتیاد به اینترنت ‌یانگ و همچنین دو پرسشنامه محقق ساخته دیگر برای سنجش سازه‌های جذابیت اینترنت و استفاده از اینترنت برای رفع نیازها استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که 3/2درصد افراد دارای اعتیاد شدید و 1/27درصد دارای اعتیاد متوسط به اینترنت هستند و همچنین 6/70درصد در گروه کاربران معمولی قرار دارند. نتایج بررسی مدل ساختاری تدوین شده نیز بیانگر آن بود که ارضای نیازها و جذابیت و تازگی محیط اینترنت دارای توان بالا و معناداری در تبیین اعتیاد به اینترنت هستند؛ هر چند جذابیت و تازگی محیط اینترنت از توان تبیین‌کنندگی بالاتری در مقایسه با ارضای نیاز برخوردار است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining Internet Addiction among Users in the Cofee Nets of Shahin Shahr

نویسندگان [English]

  • Vahid Qasemi 1
  • Hakimeh Malek Ahmadi 2

1 assistant in sociology of Esfahan Uni.

2 Women's studies

چکیده [English]

The present study examines Internet addiction and its relationship with Internet attractiveness as well as satisfying users' different needs through this media. This study was carried out through a survey and the subjects were all the Internet users who used Internet in the Coffee-Nets across Shahin Shahr city, Isfahan, in the spring 1388 (Iranian calendar). Some 170 subjects were selected from among them through quota sampling method, based on time and geographical criteria. To measure the level of Internet addiction, the researchers used the indicator introduced by Kimberly S. Young for Internet addiction as well as two researcher-made questionnaires for the variables of Internet attractiveness and employing Internet to satisfy one's needs.
The findings show that 2.3 percent of the subjects were heavily addicted to Internet, 27.1 percent had an addiction of average level and 70.6 percent were normal users.
The designed model analysis indicates that satisfying needs as well as attractiveness and novelty of the Internet environment were significant to Internet addiction; however, attractiveness and novelty of the environment had a higher potentiality compared to satisfying needs.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet addiction
  • Internet Novelty and Attractiveness
  • Satisfying Needs in the Internet

 

امیدوار، احمد و صارمی، علی‌اکبر. (1381). اعتیاد به اینترنت. مشهد: تمرین.
چمنی، امیررضا. (1385). اعتیاد به اینترنت در یزد. فصلنامه اصول بهداشت روانی،30، صص 35-22.
درگاهی، حسین. (1386). بررسی اعتیاد به اینترنت در بین ساکنان منطقه دو شهر. پایش، دوره ششم، 3، صفحات 272-265.
قاسم‌زاده، علی. (1386). بررسی میزان اعتیاد به اینترنت و عوامل مؤثر بر آن در کرمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد واحد دهاقان، دانشکده علوم اجتماعی.
معیدفر، سعید. (1384). بررسی پدیده اعتیاد اینترنتی بین نوجوانان و جوانان 15 تا 20 سال تهران. دانشگاه تهران: دانشکده علوم اجتماعی.
Bernardis. G. (2005). The Shorter PROMIS Questionnaire and Internet Addiction Scale in the assessment of multiple addiction in high school population: Prevalence and Related Disability. CNS Spectr, 12, pp. 966-974.
Block, J.J. (2008). Issuse for DSM-IV: Internet Addiction. American Journal of Psychiatry, 165, pp. 307-318.
Chih-Hung, K., Yen, J., Chen, C., & Chen, S. (2005). Proposed Diagnostic Criteria of Internet Addiction for Adolescents. The Journal of Nervous and Mental Disease. 193, pp. 728-733.
DeAngelis, T. (2000). Is Internet Addiction Real? American Psychological Association, Retrieved from:
http://www.apa.org/monitor/aproo/addiction.html
Fridenberg, M. (2002). Internet Addiction Become Problem for College Student, SCI-HEALTH, Collegian Online.
Goldberg, I. (1996). Internet Addiction Support Group. Retrieved from users. rider.edu/~suler/psychber/suppo
Greenfield, N. (1999). Virtual Addiction: Help for Netheads, Cyberfreaks, and Those Who Love Them.Oakland: New Harbinger Publications, Inc.
Grohol, J.M. (2003). Internet Addiction Guide. Retrieved from: http://www.psychcentral.com/netaddiction

Gyohol, J.M. (2005). Internet Addiction Guide. Pcych Centeral, Retrieved from: http://psychcentral.com/netaddiction

Hyun, H.J., Yeon, K.S., and Sujin, B. (2007). Depression and Internet Addiction in Adolescent. Psychopathology, 40, pp. 426-430.
Internet World Stats. (2010). Retrievevd from: www.Internetworldstats.com
Murali ,V& George .S. (2007) Lost Online: an Overview of Internet Addiction. Advance in Psychiatric Treatment, 13, pp. 24-30.
Suler, J. (1999). Human Becomes Electric Networks as Mind and Self, The Psychology of Cyberspace, Retrieved from:
http://www-usr.rider.edu/~suler/psycyber/psycyber html.
Suler, J. (2000). Essential Issuse in Cyber,Computer and Cyberspace Addiction.Online Continuing Education Articles, http://truecenterpoint.com/ce/essentials1.html
Yellowlees, P. & Marks, S. (2007). Problematical Internet Use or Internet Addiction? Computers in Human Behavior, 23, pp. 1447-1453.
Young, K. (1999). Internet Addiction, Sympotoms, Evaluation And Treatment. This article reproduced from Innovation in In Innovations in Clinical Practice: A Source Book (eds L. VandeCreek & T. Jackson), vol. 17, pp. 19-31. Professional Resource Press.
Young, K., & Robert, R. (1998). Internet addiction: Personality Trais Associated with its Development. Paper presented at the 69th annual meeting of the Eastern Psychological Association, Bradford: University of Pittsburgh.