نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه‌شناسی، دانشیار ‌دانشگاه اصفهان

2 دکترای جامعه‌شناسی، استادیار دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر که به شیوه پیمایشی صورت گرفته، بررسی تأثیر رسانه‌های جمعی بر احساس ناامنی زنان در ابعاد مالی، جانی، فکری و حقوقی و همچنین احساس قربانی شدن آنان در جامعه آماری دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان بوده است که از میان آنان 370 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. روش آماری به کار رفته، شامل رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر بوده و برای محاسبه ضرایب مسیر، از برآوردهای روش آموس استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، احساس ناامنی زنان با احساس قربانی شدن آنان رابطه مستقیم دارد، همچنین بین میزان استفاده از رسانه‌های جمعی (تلویزیون و مجلات) و احساس ناامنی زنان همبستگی منفی وجود دارد؛ به این ترتیب که هر چه استفاده افراد از این رسانه‌ها بیشتر باشد احساس ناامنی آنان کمتر می‌شود. میزان تحصیلات والدین نیز با احساس ناامنی رابطه دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Mass Media on Women Feeling Insecure

نویسندگان [English]

  • Rasoul Rabbani 1
  • Mohammad Abbas Zadeh 2
  • Batul Mahmoud Molayee Kermani 3

1 Associate prof. in sociology in Esfahan Uni.

2 Assistant prof. in sociology in Esfahan Uni.

3 Women's studies

چکیده [English]

The present research which was carried out through a survey aims to examine the impact of mass media on women's feeling of insecurity in terms of finance, security, ideology and legal issues as well as their feeling of being victimized. The subjects were females from Isfahan University of which some 370 girls were selected through stratified random sampling. The statistical methodology used in the research included multiple-variable regression and path analysis. AMOS methodology was used to calculate the path coefficient.
The findings show that women's feeling insecure is directly related to their feeling of being victimized. There was also a negative correlation between the level of exposing to mass media (TV and magazines) and women's feeling insecure. In other words, the more women are exposed to the media, the less their feeling of insecurity becomes. The level of education was also related to the parents' insecurity feeling.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeling Insecure
  • Social-Economic Status
  • Fear of being Victimized
  • Isfahan University
  • Mass Media
  • Structural Equations

 

آقایی، زهرا. (1386). بررسی تأثیر رسانه‌های جمعی بر احساس امنیت اجتماعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی.
الیاسی، محمدحسین. (1385). سنجش میزان تأثیر نشریات زرد در کاهش احساس امنیت و سلامت روانی زنان تهرانی. فصلنامه امنیت.1و 2. صص 71-53.
امیرتیموری، محمدحسن. (۱۳۷۷).رسانه‌های آموزشی‌. شیراز: انتشارات ساسان.
بیات، بهرام. (1387). تبیین جامعه‌شناختی احساس امنیت در بین شهروندان تهرانی. پایان‌نامه دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، گروه علوم اجتماعی.
جواهری، فاطمه، بالاخانی، قادر. (1385). رسانه جمعی و اعتماد: بررسی تأثیر رسانه‌های جمعی بر اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان تهرانی). مجله علوم اجتماعی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 3، صص 29-1.
ریتزر، جورج. (1387)‌.نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر (ترجمه محسن ثلاثی). (چاپ چهاردهم)، تهران: علمی.
فیست، جِس، جی‌. فیست، گریگوری. (1386)‌. نظریه‌های شخصیت(ترجمه یحیی سید محمدی). (چاپ دوم)، تهران: روان.
فیلد، جان. (1386).سرمایه اجتماعی (‌ترجمه غلامرضا غفاری و حسین رمضانی). تهران: کویر.
قاسمی، وحید. (‌1388).مدل‌سازیمعادلساختاریدرپژوهش‌هایاجتماعیباکاربردAmos Graphics. تهران: جامعه‌شناسان.
کجباف، محمد‌باقر، ربانی، رسول. (1381). روان‌شناسی رفتار ترس، دیدگاه‌ها و نظریه‌ها با تأکید بر عوامل اجتماعی.تهران: آوای نور.
ویس الله‌وند، چنگیز، رضایی، علی. (1384). ترس از جرم. فصلنامه مطالعات اجتماعی،2.
Amerio, P., Roccato, M. (2005). A Predictive Model for Psychological Reactions to Crime in Italy: An Analysis of Fear of Crime and Concern about Crime as a Social Problem, Journal of Community & Applied Social Psychology, Published online in Wiley Inter Science www.interscience.wiley.com
Austin, D.M, Furr, L.A, Spine, M. (2002). The Effects of Neighborhood Conditions on Perceptions of Safety. Journal of Criminal Justice. Volume 30. Issue 5.
B. Albers, M., Rancati, Sara. (2008). Feeling Insecure in Large Housing Estates: tackling unisicherheit in the risk society. sage publication .com .urban studies.
Baur, J. (2007). Fear of Crime: the Impact of Age, Victimization, Perceived Vulnerability to Victimization and Neighborhood Characteristics. Retrievwd from the Australasian Centre for Policing Research. GPO Box 370. Marden SA 5070.
Carro, D., Valera, S., Vidal, T. (2008). Perceived Insecurity in the Public Space: Personal, Social and Environmental Variables. Retrieved from: www.springersience.com
Carmona, M., Heath, T., Oc, T., Tiesdell, S. (2003). Public Places, Urban Spaces. Oxford: Architectural.
Dammert, Lucia, T. Malone. (2003). Fear of crime or Fear of Life? Public insecurities in Chile. Bulletin of Latin American Research, Vol. 22, No.1.
Hebenton, B., Jou, S., Chang, Y.C. (2009). Developing Public Safety and Crime Indicators in Taiwan. Asian Criminology, 5: 45–67, Retrieved from: DOI 10.1007/s11417-009-9081-8, Springer Science.
Karakus, O.F., Mcgarrell, E., Basibuyuk, O. (2010).Fear of Crime among Citizens of Turkey. Journal of Criminal Justice, 38, Retrieved from: www.ScienceDirect.com
Umegaki, M., Thiesmeyer, L., Watabe, A. (2009). Human Security in East Asia. United Nation University Press. Hong Kong.