نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای فرهنگ و ارتباطات، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر که به شیوه پیمایشی صورت گرفته، مطالعه و شناخت دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات درباره نقش و جایگاه شبکه‌های رادیویی جمهوری اسلامی ایران در ایجاد و تقویت مشارکت اجتماعی بوده است. به این منظور 139 نفر از اساتید و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نمونه‌ای از کارشناسان به شیوه تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه‌ای محقق ساخته پاسخ دادند.نتایج نشان داد که نوع رسانه، شیوه ارائه پیام به لحاظ قالب برنامه‌ای، توسعه کمی و کیفی و نوع مالکیت رادیو ارتباط معنی‌داری با مشارکت اجتماعی دارند، همچنین رادیوهای داخلی نقش مثبت و رادیوهای خارجی نقشی منفی در زمینه مشارکت اجتماعی ایفا می‌کنند. حضور نمایندگان و احزاب در شبکه‌های رادیویی، راه‌اندازی رادیوهای محلی و تعدد و تکثر رادیویی نیز از راهبردهای تقویت‌کننده مشارکت اجتماعی هستند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Obstacles to Social Participation and Ways to Boost it in Radio

نویسندگان [English]

  • Seyyed Vahid Aqili 1
  • Hamdollah Basti 2

1 Assistant prof. in culture and communication of Azad Uni

2 Mass communication

چکیده [English]

The present survey-based research aims to study the views of experts in Communications Sciences on the role of IRIB radio stations in promoting and developing social participation. The samples in this research were 139 university students and instructors from Azad University at M.A. and Ph.D. levels who were selected through random sampling method and participated in the research by answering a research-made questionnaire.
The findings show that the type of the media, the method of presenting the message in terms of a program, quantitative and qualitative development, and the type of ownership have a significant relationship with social participation.
The domestic radio stations played a positive role and the world service stations played a negative role in social participation. The attendance of MPs and political parties' representatives in radio channels, launching local radios and diversity of radios were also some strategies to boost social participation.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radio
  • Niche Radios
  • Public Radios
  • Mass Media
  • Participation
  • Social Participation
  • role

 

الفت، سعیده. (1383). مجموعه گفتگو با صاحبنظران رسانه، پیرامون: حال و آینده رادیو.تهران: تحقیق و توسعه رادیو.
برومند، صفورا. (1386). تاریخ‌نگاری به شیوه رادیو BBC. تهران: دفتر پژوهش‌های رادیو.
دادگران، محمد. (1381). مبانی ارتباطات جمعی. تهران: فیروزه.
ساروخانی، باقر. (1376). جامعه‌شناسی ارتباطات. تهران: اطلاعات.
سبیلان اردستانی، حسن. (1386). رادیو و مدیریت بحران. تهران: طرح آینده.
سعیدی، محمدرضا. (1382). درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمان‌های غیر دولتی. تهران: سمت.
عقیلی، وحید. (1380). در ایران هنوز جایی برای توسعه ارتباطات وجود ندارد: ]گزارش[. روزنامه نوروز، 27 دی.
علینی، محسن. (1387). مشارکت اجتماعی حلقه مفقوده توسعه سیاسی. آفتاب امروز،9 فروردین.
غفاری، غلامرضا و نیازی، محسن. (1385). جامعه‌شناسی مشارکت. تهران: نزدیک.
فلمینگ، کارول. (1384). دستینه رادیو (ترجمه ناصر بلیغ). تهران: طرح آینده.
کائوتری، هوئین و دیگران. (1379). مشارکت در توسعه (ترجمه هادی غبرائی و داود طبائی). تهران: روش.
کریمی، سعید. (1382). رسانه‌ها و راه‌های تقویت مشارکت در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی. قم: بوستان کتاب.
کوثری، مسعود و دیگران. (1379). مشارکت فرهنگی. تهران: آن.
مک فارلند، دیوید. (1381). راهبرهای برنامه‌سازی برای رادیو در آینده (ترجمه مینو نیکو). تهران: تحقیق و توسعه صدا.
Fukuyama, F. (1999). Social capital and ciril society. The Institue of Public Gorge Mason University.
Goulet, Denis. (1995). Participation in Development Ethics; A Guide to theory and practice. London: Ned books Ltd.
Heiner, M. & Klumb, P.L. (2005). Social Participation and Survival at older Ages: Is the Effect Driven by Activity Content or Context?. European Journal of Ageing. Vol 2. p 2.
http://www.demogr.mpg.de/cgi/publications/paper.plx?pubid=1939
Molinas, J. (1998). The impact of inequality, Gender. External Assistance and the state. London: Methuend.
Mushi, S. (1986). Institutionalization of Popular Participation in: Participation in world development. Paris: Unesco.
Newton, K. & Giebler, H. (2008). Patterns of Participation: Political and Social Participation in 22 Nations. Berlin: Discussion Paper SP IV 2008-201. p 22.