نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه تهران

2 دکترای مدیریت ارتباطات، استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر تأثیرات فنّاوری‌های نوین ارتباطی بر مدیریت رسانه را با روش اسنادی مورد بررسی قرار داده است. پنج خصوصیت دیجیتالی شدن محتوا، تعاملی بودن، شخصی‌سازی، آنی بودن و مستقیم بودن به عنوان ویژگی‌هایی شناسایی شدند که متأثر از فنّاوری‌های نوین به میزان متفاوتی در هر یک از رسانه‌ها ایجاد می‌شوند. سپس با عطف توجه به مدیریت رسانه ملی، مدلی برای تعامل مدیریت رسانه ملی با تحولات ناشی از فنّاوری‌های جدید پیشنهاد گردید که در آن آمیخته رسانه‌ای شامل رسانه‌های همگانی همچون تلویزیون، رادیو و رسانه‌های نوین مانند اینترنت و تلفن همراه، که برای چهار نوع متفاوت مخاطب یعنی مخاطب انبوه، مخاطب انبوه محدود با نیاز به دسترسی به رسانه سیال، مخاطب خاص با نیاز به اطلاعات شخصی‌ شده و سرانجام مخاطب مشخص با نیاز به دسترسی دائم، همراه با چهار نوع محتوا یعنی محتوای همگانی، محتوای کاربرساخته، محتوای قطعه قطعه و محتوای پیشتاز در نظر گرفته شده است که هر یک از آنها توسط بخشی از آمیخته رسانه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرند. سرانجام سیاست‌های کلان رسانه و نیز سودآوری اقتصادی، کلیت تعامل را تحت تأثیر قرار می‌دهند تا مدیریت رسانه منطبق با الزامات ناشی از فنّاوری‌های نوین اجرا شود.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing Interactive Model of Media Management Using Modern Information and Communication Technologies

نویسندگان [English]

  • Datis Khajeheian 1
  • Ali Akbar Farhangi 2
  • Abbas Hadaviniya 1

1 Media management, Tehran University

2 Full prof. in communication and management of Tehran University

چکیده [English]

The present article studies the impacts of modern communication technologies on media management using the documentary method. Five attributes, i.e. digitalization of content, interactivity, personalization, immediacy, and directivity were identified to be present in all media due to the influence of modern technologies. Given the national media management, the article offers a model for interaction between national media management and developments resulting from new technologies. The model contains a media matrix including public media like TV and radio, and modern media like the internet and cell phone. These media are intended for 4 kinds of different audience, i.e. mass audience, limited mass audience with needs to have access to streaming media, niche audience with needs to have access to personalized information, and finally specific audience with needs to have permanent access. Four types of contents were also considered in the model: general content, user-made content, segmented content and superior content. Finally, media’s major policies as well as economic profitability affect the whole interactivity so that media management goes along in accordance with requirements of modern technologies.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Matrix
  • National Media
  • Modern Information and Communication Technologies
  • Media Interaction Model
  • Media Management

 

تاجیک، محمدرضا. (1387). رسانه و بحران در عصر فراواقعیت (با تأکید بر بحران هویت). فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، (56).
سردارنیا، خلیل‌الله. (1388). تأثیر اینترنت بر درگیرشدگی مدنی شهروندان. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، (57).
هارپر، کریستوفر. (1387). رسانه‌های نوین (ترجمه علی‌اصغر کیا). تهران: سما.
ویمر، راجر. دی و دومینیک، جوزف.آر. (1384). تحقیق در رسانه‌های جمعی (ترجمه کاووس سید امامی). تهران: سروش.
Aris, A. & Bughin, J. (2005). Managing Media Companies, Wiley Publications.
Bamba, F. & Barnes, S.J. (2007). SMS Advertising, Permission and the Consumer: a Study. Business Process Management Journal, Vol. 13 No. 6 ,pp. 815-829.
Bolter, J.D. & Grusin, R. (1999). Remediation: Understanding New Media, MIT Press, Retrieved from www.mitpress.mit.edu/catalog/browse/type.asp
Couldry, N. (2003). Media Rituals: a Critical Approach. London: Routledge.
Deighton, J. & Quelch, J. (2009). Economic Value of the Advertising-Supported Internet Ecosystem. Hamilton Consultants, Inc.
Doyle, G. (2002). Understanding Media Economics, London: Sage Publications.
Feldman, V. (2005). Leveraging Mobile Media, Cross-Media Strategy and Innovation Policy for Mobile Media Communication. Physica-Verlag Berlin: Heidelberg.
Kyong Chun, W.H., & Keenan, T. (2006). New Media, Old Media; A History and Theory Reader. Taylor & Francis Group, LLC.
Lucchi, N. (2006). Digital Media & Intellectual Property, Management of Rights and Consumer Protection in a Comparative Analysis. Springer-Verlag Berlin: Heidelberg.
Machin, D. & Van Leeuwen, T. (2007). Global media discourse, a critical introduction. London: Routledge.
McLuhan, E. & Zingrone, F. (1995). Essential McLuhan. The house of Anansi Press, Ltd.
Silverstone, R. (2007). Media and Morality: On the Rise of the Mediapolis. Cambridge: Polity Press.
Turow, J. (2009). Media Today, an Introduction to Mass Communication. 3th edition, London: Routledge.