نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم سیاسی، استادیار دانشگاه شیراز

چکیده

فنّاوری‌های نوین ارتباطی در دهه 1990، به افزایش قدرت جنبش‌های اجتماعی جدید، در شکل‌دهی و هدایت افکار عمومی جهانی، اعتراض‌ها و ایجاد چالش‌های جدی برای حکومت‌ها انجامیده‌اند. چنان که می‌توان گفت جنبش‌های اجتماعی جدید با بهره‌گیری از فنّاوری‌های جدید رسانه‌ای، نقش بسیار مهمی در تحولات جامعه مدنی جهانی ایفا می‌کنند.در این مقاله، نخست، به کارکردهای مهم اینترنت در جنبش‌های اجتماعی، از حیث نظری پرداخته می‌شود و سپس، به منظور تأیید بحث‌های نظری، جنبش‌های اجتماعی زاپاتیستا، جنبش‌های اعتراضی علیه سازمان تجارت جهانی و گروه 8 و نیز جنبش‌های صلح‌طلبانه، به اجمال بررسی می‌شوند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، از نیمه دوم دهه 1990 به بعد، اینترنت با قابلیت‌هایی همچون پست الکترونیک، وب سایت‌ها، اطلاع‌رسانی گسترده، شبکه‌سازی و هویت‌سازی، بر موفقیت‌ این جنبش‌ها در تشویق و بسیج اعتراض‌ها در سطح جهانی، تأثیر قابل توجهی داشته است.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Internet, New Social Movements and Staging Protests: A Review of Some Social Movements in Theory and Practice

نویسنده [English]

  • Khalil-allah Sardarniya

Assistant prof. in political science of Shiraz University

چکیده [English]

Modern communication technologies in 1990s gave rise to new social movements and shaped and directed world public opinions, protests and created serious challenges for governments. So much so that it could be said through these technologies new social movements have played a key role in the civil developments across the world.
The present article, first, looks into the important functions of the internet in social movements in terms of theory, and then, to substantiate the relevant theories, it examines Zapatista social movements, protests against World Trade Organization (WTO) and G-8 as well as peaceful movements. The findings show that from the mid-1990s onwards, the internet, through a range of capabilities including e-mail, websites, networking and shaping identity, has had remarkable effects on these movements’ success in mobilizing and encouraging rallies across the world.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Internet
  • New Social Movements
  • Anti-War Movements
  • Zapatista
  • WTO
  • G-8

 

روشه، گی. (1368). تغییرات اجتماعی (ترجمه منصور وثوقی). تهران: نی.
باتامور، تام. (1372). جامعه‌شناسی سیاسی (ترجمه منوچهر صبوری کاشانی). تهران: کیهان.
Atton, C. (2003). Reshaping Social Movement Media for a New Millennium. Social movement studies, Vol. 2, No. 1.
Burch, S. (2002). Latin America Social Movements Take on the Net. SID on-line Dialogue, Vol. 45, No. 4.
Carty, V. & Onyett, T. (2006). Protest, Cyber Activism and New Social Movement Reemergence of the Peace Movement Post 9/11. Social Movement Studies, Vol. 5, No. 3.
Clapping, A. & Nossal, R. (2001). The Internet, Deterritorialization and the Anti - Globalization Movement in Australia. The Pacific Review, Vol. 14, No. 3.
Cleaver, H. (2002). The Zapatista Effect: The Internet and the Rise of an Alternative Political Fabric. Retrieved from
http://www.eco.utexas.edu/hompages/faculty/cleaver
Coburn, E.S. (2002). Ideology, globalization and social movements: Case Study of the Battle in Seattle, Dactoral Dissertation in sociology, California: Stanford university.
Dellaporta, D. & Diani, M. (1999). Social movements: an introduction, London: Blackwell publishing.
Dellaporta, D. & Mosca, L. (2005). Global-net for Global Movements? Journal of Public Policy, Vol. 25, No. 1.
Diani, M. (2001). Social Movement Networking. in Frank Webster (ed), Culture and Politics in Information Age. London: Rutledge.
Froehling, O. (1997). The Cyberspace, War of Ink and the Internet in Chiapas. Geographical Review, Vol. 87, No. 2.
Kaldor, M. (2003). Global civil society. London: Blackwell publishing.
Park, A. (2001). A site of resistance: cyber-Blockade the world trade organization. Master of arts thesis in sociology, Ontario: York university.
Rickerill, J. (2006). Radical politics on the Net. Parliamentary Affairs, Vol. 59, No. 2.
Routledge, P. (2000). Governance space and strategy in globalizing resistance. Geo Journal, Vol. 52, No. 1.
Servens, W. (1999). The internet, Mexico and democratization. Master's thesis, Nova Scoita: Dalhousie university.
Smith, P. & Smythe, E. (2003). Globalization, new information technology and the trade policy process: some comparative observations, Perspective on Global Development and Technology, Vol. 2, issue 2.
Tsaliki, L. (2002). Online Forums & the Enlargement of Public space Research Findings from a European Project. The Public, Vol. 9, No. 2.
Vasi, I. (2006). The new Anti–war protests and miscible mobilizations. Social Movement Studies, Vol. 5, No. 2.
Vegh, S. (2003). Hacking for democracy. Doctoral dissertation, university of Maryland.