نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم ارتباطات، گرایش ژورنالیسم، محقق ‌ـ مدرس دانشکده

چکیده

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی، به عنوان مهم‌ترین سازمان رسانه‌ای کشور، در سال 1383 با تصویب سند افق رسانه، راهبرد‌های خود را برای یک دوره ده ساله تدوین کرد. در این سند حوزه‌های مختلف از‌جمله «خبر» و «فنی» مورد توجه قرار گرفته‌اند و تأکید شده است با بهره‌گیری از فنّاوری‌های نوین رسانه‌ای، الگوی تولید و پخش خبر تغییر یابد. در این مقاله راهبرد‌های سند در حوزه خبر، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته ‌است. هدف اصلی تحقیق شناخت عوامل مؤثر بر کسب موفقیت تلویزیون (سیمای جمهوری اسلامی) به عنوان قطب خبررسانی در کشور بوده است. نتایج این تحقیق که با روش پیمایش در بین کارکنان صداوسیما در سایت جام‌جم ـ به جز کارکنان خبری ـ انجام شد، نشان داد که در شرایط حاضر، سیمای جمهوری اسلامی، یکی از مهم‌ترین منابع کسب خبر در جامعه به‌شمار می‌رود. چند مؤلفه شامل سرعت در انتشار اخبار، توجه به نیازهای خبری مردم، استقلال حوزه خبر، تنوع خبری و ایجاد رقابت در بین بخش‌های خبری تلویزیون از مؤلفه‌های مؤثر بر قطب خبری شدن رسانه‌ای مانند سیماست. همچنین شبکه خبر، در مقایسه با سایر بخش‌های خبری شبکه‌های سیما، از قابلیت بیشتری برای تبدیل شدن به قطب خبری برخوردار است. بین سرعت انتشار اخبار سیما و تبدیل آن به قطب خبری جامعه، رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Modern Media Technologies on TV Becoming “News Pole” of the Society: A focus on Media Perspective Document

نویسنده [English]

  • Davoud Ne’mati Anaraki

Ph.D. in Communication, Jounalism teacher in IRIB University

چکیده [English]

Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) as the country’s most influential media, codified its strategies for a period of 10 years in 1383 (solar calendar) when the Media Perspective Document was approved. The document focuses on various areas including news and technical issues, and underlines a change in the patterns of news production and broadcast using modern media technologies. The present article examines the document’s news strategies. The main goal of the study is to identify factors affecting the success of television as the main news delivery source in the country.
The findings of the research, which was carried out through a survey among IRIB employees in Jam-e-Jam – except for the employees working in news sections – show that under the current circumstances, the Islamic republic’s television is the major source of news in the society. A number of factors including speed, taking people’s needs into consideration, independence of news section, diversity of news and competition among different editions of TV news, were counted as the most influential factors having role in the success of television. Of all the television’s various news sections, Islamic Republic of Iran News Network (IRINN) had more potential to become a news source for the audience. There was a significant relationship between the speed of releasing news and being the society’s news pole.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Perspective Document
  • News Pole
  • Modern Technologies

 

آذرنگ، عبدالحسین. (1371). اطلاعات و ارتباطات، ترجمه و تألیف. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
اسدی، علی. (1371). افکار عمومی و ارتباطات. تهران: سروش.
اسلامی، محسن. (1381). فنّاوری اطلاعاتی و حاکمیت. ماهنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، (176) 16، فروردین و اردیبهشت.
بدیعی، نعیم. (1374). بررسی میزان اعتماد دانشجویان به رسانه‌های خبری. فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، (7 و 8)، پاییز و زمستان، صص 216‌ـ 179.
رشیدیان، رضا. (1381). ارتباطات دوربرد و توسعه ملی. فصلنامه پژوهش و سنجش،(30 و 31) 9، تابستان و پاییز.
سند افق رسانه. (1383). سیاست‌های اجرایی صداوسیما. تهران: دبیرخانه افق رسانه.
ضرغامی، عزت‌الله. (1386). ]گفتگوی حضوری با محقق[. تهران: دفتر رئیس صداوسیما، 25 آذر.
کاستلز، مانوئل. (1380). عصر اطلاعات (ترجمه احمد علیقلیان). جلد دوم، تهران: طرح نو.
مک‌لوهان، هربرت مارشال. (1377). برای درک رسانه‌ها (ترجمه سعید آذری). تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
نقیب‌السادات، سیدرضا. (1384). چالش‌های روزنامه‌نگاری الکترونی در ایران. روزنامه ایران، سال یازدهم، تیر.
نیکو، مینو. (1378). فنّاوری‌‌های نوین ارتباطی چه نوع توسعه‌ای را به دنبال دارد. اداره کل تحقیق و توسعه صدا، شماره 152، مهر.
Certo, S.C. (1992). Modern Management. Boston: Allyn & Bacon.
De Fluer, M.L. Dennis, E.E. (1998). Understanding Mass Communication. 6th ed. Boston: Mifflin.
Ferdinand, Peter. (2000). The Internet, Democracy & Democratization, London: Rutledge.
Guilenberg, J.V & Slaa. P. (1993). From Media Policy Towards a National Communication Policy: Broadening the Scope. European Journal of Communication, 8 (2).
Mason Jones, R. & Towill, D. (1998). Time compression in the supply chain: information management is the vital ingeredient. Logistics Information Management, 11 (2).
Mowlana, H.; Gerbner, G. & Schiller, H. (1992). Triumph of the Image, The Media's War in The Persian Gulf-A Global Perspective, Boulder Colorado: Westview Press.
Unnikrishnan, P.V. & Sreedharan, E.M. (2001). Information Communication Technologies. Retrieved from
www.infokerala.org/information communication technologies.pdf
Sassen, S. (2000). Digital Networks and the State: Some Governance Questions. Theory, Culture & Society, 17 (4), 19-33. Retrieved from http;//tcs.sagepub.com