نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صداوسیما و رییس پژوهشکده ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

2 دانشجوی دکترای فرهنگ و ارتباطات

چکیده

در مقاله حاضر پس از بیان مقدمه‌ای درباره وضعیت بحرانی و شاخص‌های آن به نقش و وظایف رسانه‌‌های ارتباط جمعی در مدیریت هر‌چه بهتر بحران‌ها در سه مرحله؛ پیش از وقوع، هنگام وقوع و پس از وقوع بحران، پرداخته شده است . از آنجا‌ که محور اصلی این مقاله، اصول اخلاق حرفه‌ای رسانه‌های ارتباط جمعی در وضعیت بحرانی است، ابتدا با ارائه تعاریف گوناگون از اخلاق و اصول اخلاقی، هدف و ضرورت تدوین اصول اخلاق حرفه‌ای، بیان و در ادامه به اخلاق رسانه‌ای و مفاد مهم اصول بین‌المللی اخلاق حرفه‌ای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، اشاره شده است. با توجه به هم‌‌سنخ بودن حرفه خبرنگاری و روزنامه‌نگاری، اصول اخلاق حرفه‌ای آنها و نکات ویژه در هنگام فاجعه (در داخل منطقه بحران‌زده و خارج از آن) به سایر رسانه‌ها، ازجمله رادیو قابل تعمیم است. در این مقاله به‌ دلیل نقش ویژه رادیو در مدیریت بحران‌های طبیعی، از‌جمله زلزله، رادیو به‌ عنوان رسانه برتر مدیریت بحران، معرفی شده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -
 
بیرو، آلن. (1370). فرهنگعلوماجتماعی. ترجمه باقر ساروخانی، تهران: کیهان.
تاجیک، محمدرضا. (1379).مدیریتبحران: نقدی بر شیوه‌های تحلیل و تدبیر بحران، تهران: فرهنگ گفتمان.
خجسته، حسن. (1384). بحران بلایای طبیعی و نقش ویژه رادیو در کنترل آن. پژوهش و سنجش، (12)، (42 و 43)، تابستان و پاییز.
ساروخانی، باقر. (1370). درآمدی بر دایره‌المعارف علوم اجتماعی. تهران: کیهان.
شکرخواه، یونس. (1374). خبر. تهران: مرکز گسترش آموزش رسانه‌ها.
شکرخواه، یونس. (1387). اصول بین‌المللی اخلاق حرفه‌ای در روزنامه‌نگاری. بازیابی 20 فروردین، 1387 از سایت www.aoij.ir
شیخ، مغیث‌الدین. (1375). چارچوب اسلامی اخلاق رسانه‌ای: مسایل و چالش‌ها. رسانه، 3.
کاسوما، اف‌. یی. (1375). اخلاق رسانه‌ای یا قوانین رسانه‌ای: اعمال روزنامه‌نگاری،نگاهی دیگر به اخلاق رسانه‌ای. ترجمه مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، تهران: مترجم.
کلیفورد، جی. کریستیانز. (1381). در مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صداوسیما (مترجم)، بازاندیشی درباره رسانه، دین و فرهنگ. تهران: سروش.
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. (1383). پیش‌نویس سند میثاق اصول اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری. تهران: مؤلف.
معین، محمد. (1374). فرهنگ فارسی. تهران: امیرکبیر.
مک‌ براید، شن. (1375). یک جهان چندین صدا. ترجمه ایرج پاد، تهران: سروش.
مکارم ‌شیرازی، ناصر. (1377). زندگی در پرتو اخلاق. قم: نسل جوان.
Clement, Jone. J. (1980). Mass Media Codes of Ethical and Councils: a Comparative International Study on Professional Standards. UNESCO Press.
Patterson, Philip & Wilkins, Lee. (2008). Media Ethics, Issues and Cases. NewYork: McGraw-Hill. Sixth edition.
Shamsi, Nayyar. (2005). Encyclopedia of Mass Communication in Twenty-First Century - (Vol, 1) New Dehli. Anmol Publications.
Wiener, A. & Kohn, H. (1962). Crises and Arms control. Hudson Institute.