نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی، مشاور رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما

2 کارشناس ارشد ارتباطات، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهیl

چکیده

یکی از مهم‌ترین ابعاد هر بحران، تأثیرهای روانی آن بر افراد بحران‌زده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مردم در هنگام بحران، احساسات متفاوتی مانند ترس، اضطراب، هراس، نومیدی، از دست‌دادن تمرکز و کنترل و ... را تجربه می‌کنند. این مسائل موجب می‌شود افراد درگیر بحران، با مسائل و مشکلات مختلفی مواجه شوند که نادیده گرفتن آنها، موجب گسترش ابعاد بحران و ناکارآمدی اقدامات انجام‌شده برای مدیریت و کنترل آن را درپی خواهد داشت.مقاله حاضر ضمن واکاوی عوارض روان‌شناختی بحران‌ها، به تبیین نقش رسانه‌ در کاهش این نوع عوارض پرداخته است. همچنین در این مقاله محورهایی مانند اصول و مبانی ارتباطات بحران، ویژگی‌های مهم پیام اثربخش در شرایط بحرانی، عوامل مؤثر بر افزایش اعتماد مردم بحران‌زده نسبت به پیام‌های رسانه‌ای و ... مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • Sorayya Ahmadi 2

1

2 Communication, Research Institute of Applied Sciences (ACECR)

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -

 

پویا، علیرضا؛ بیابانگرد، اسماعیل و عصام، معصومه. (1379). بررسی مؤلفه‌های آرامش‌بخشی در برنامه‌های صداوسیما. تهران: مرکز تحقیقات صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
دباغ، علیرضا. (1384). رادیو، رسانه بحران: از ادعا تا واقعیت. پژوهش و سنجش، 12، (42 و 43)، تابستان و پاییز 1384.
نیکو، مینو و دیگران (1381). شناخت تلویزیون با رویکرد استفاده و رضامندی. تهران: سروش.
Chan, David W. (2002). Stress, Self-Efficacy, Social Support, & PsychologicalDistress. Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, 22, (5), 557-69 Dec 2002.
Chitty, Naren & Rattikalchalakorn, Sripan. (2006). Community Radio: Social Security and Crisis Management. Department of International Communication Division of Society, Culture, Media & Philosophy Macquarie University, Sydney, Australia. Retrieved from www.mucic.mq.edu.au
Fleischauer, Rebecca. (2000). The NEA Crisis Communications Guide and Toolkit. The National Education Association, USA.
Emergency Management Australia. (2006). Australian Emergency Manual: Disaster Recovery. Edited and published by Emergency Management Australia.
DeWolfe, Deborah J. (Author) and Nordboe, Diana (Editor). (2000). Field Manual for mental health and human service workers in major disasters. Center for Mental Health Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration ,USA.
Lukaszewski, James E. (1999). seven dimensions of crisis communication management: a strategic analysis and planning model, As Published in Ragan's Communications Journal, January/February 1999.
Seynaeve, Greet. (G.J.R.), (Edit.). (2001). Psycho-Social Support in situations of mass emergency. A European Policy Paper concerning different aspects of psychological support and social accompaniment for people involved in major accidents and disasters. Ministry of Public Health, Brussels, Belgium.
U.S. Department of Health and Human Services. (2006). Psychology of Crisis. Center for disease control and prevention, USA.
U.S. Department of Health and Human Services. (2002). Communicating in a Crisis: Risk Communication Guidelines for Public Officials. Washington, D. C.: Department of Health and Human Services.