نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم سیاسی، استادیار و معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

پیچیده شدن جوامع انسانی آثار متعددی در‌پی داشته است که از آن‌جمله می‌توان به افزایش احتمال وقوع بحران‌های مختلف اشاره کرد. همین امر موجب شده است پرسش از الگوی مطلوب مدیریت بحران به دغدغه‌ای جدی برای تمام نظام‌های سیاسی تبدیل شود. بر این اساس، پژوهش در باب نقش عوامل مختلف در بحران، موضوعیت می‌یابد و به‌طور مسلم «رسانه» یکی از مهم‌ترین این عوامل است.در این مقاله، نویسنده با عطف توجه به ماهیت رسانه‌های نوین که امکان انحصار آنها را در شأن ابزاری متعارف‌ منتفی می‌سازد، به بررسی جایگاه «رسانه» در مقام مدیریت بحران پرداخته است. برای این‌ منظور، نظریه‌ای سه‌وجهی و جامع مبتنی بر «رسانه ‌ـ‌‌ بحران ‌ـ‌ سرمایه اجتماعی» طراحی و عرضه و بر مبنای آن الگویی عملیاتی‌ طراحی شده است که سیر تکوین، تحول و فعالیت بحران را شامل می‌شود. در پایان نیز شش گزاره راهبردی که بایسته‌های فعالیت‌ رسانه‌ای را در مقام مدیریت بحران‌ها دربر می‌گیرد، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -

 

اعتضادالسلطنه، محمد. (1384). دغدغه‌های رسانه‌ای جهان عرب. مجموعه مقالات همایش امنیت رسانه‌ای جهان عرب. تهران: اداره کل پژوهش‌های رادیو.
افتخاری، اصغر‌‌. (به اهتمام). (1379). خشونت و جامعه. تهران: سفیر.
افتخاری، اصغر. (1380). ثبات سیاسی رسانه‌ای، در مجموعه مقالات همایش رسانه‌ و ثبات سیاسی‌ـ اجتماعی جمهوری اسلامی ایران. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
افتخاری، اصغر. (1381‌ـ الف). درآمدی بر خطوط قرمز در رقابت‌های سیاسی. تهران: مرکز بررسی‌های راهبردی ریاست‌جمهوری.
افتخاری، اصغر. (1381ـ ب). مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
افتخاری، اصغر و قدیر نصری. (1383). روش و نظریه در امنیت‌پژوهی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
افتخاری، اصغر. (1385). کالبد‌شکافی تهدید. تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه امام حسین (ع).
باولز، ساموئل. (1384). سرمایه اجتماعی حکمرانی و جامعه، در: کیان تاجبخش، سرمایه اجتماعی. تهران: شیرازه.
برچر، مایکل و جاناتان ویلکنفلد. (1382). بحران، تعارض و بی‌ثباتی. ترجمه علی صبحدل، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
برچر، مایکل. (1382). بحران در سیاست جهان (ج 1). ترجمه میرفردین قریشی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
پالتز، دیوید. (1380). ارتباطات سیاسی در عمل. ترجمه مهدی شفقتی، تهران: سروش.
تاجبخش، کیان. (1384). سرمایه اجتماعی. تهران‌: شیرازه.
تاجیک، محمدرضا. (1379). مدیریت بحران. تهران: فرهنگ گفتمان.
تافلر، آلوین. (1366). موج سوم. ترجمه شهین‌دخت خوارزمی، تهران:‌ نو.
دورلاف، استیون. (1384). اندیشمندان علیه سرمایه اجتماعی، در: کیان تاجبخش، سرمایه اجتماعی. تهران: شیرازه.
رابینسون، جیمز. (1375). بحران، گزیده مقالات سیاسی‌ ـ اجتماعی. ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: مترجم.
ضیایی‌پرور، حمید (1383). جنگ نرم (ج 1 و 2). تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
فاین، بن. (1385). سرمایه اجتماعی و نظریه اجتماعی. ترجمه محمد‌کمال سروریان، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
کاستلز، مانوئل. (1380). عصر اطلاعات: ظهور جامعه شبکه‌ای. ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز (ویراستار ارشد) و علی‌ پایا، تهران: طرح نو.
کاظمی، علی‌اصغر. (1366). مدیریت بحران‌های بین‌المللی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
لیتل، آر؛ مک‌کین، آردی. (1380). امنیت جهانی: رویکردها و نظریه‌ها. مترجم اصغر افتخاری، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
مؤمنی، هوشنگ. (1384). اندیشمندان مدیریت. تهران: ستاره سپهر.
مک‌کارتی، شاون. پی. (1381). نقش اطلاعات در مدیریت بحران. مترجم محمود کلاهچیان، تهران: مرکز بررسی‌های راهبردی ریاست‌جمهوری.
نوذری، حسینعلی. (1381). بازخوانی هابرماس. تهران: چشمه.
هانتینگتون، ساموئل. (1370). سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی. محسن ثلاثی، تهران: علم.
هنیس، جف. (1381). دین، جهانی‌شدن و فرهنگ سیاسی در جهان سوم. ترجمه داود کیانی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
هوور، استوارت و نات، لاندبای. (1382). رسانه، دین و فرهنگ. ترجمه مسعود آریایی‌نیا، تهران: سروش.
واینر، مایرون و ساموئل هانتینگتون. (1379). درک توسعه سیاسی. ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: مترجم.
Becker, Gary. (1964). Human Capital. New York: Columbia University Press.
Castells, Manuel. (1990). The Rise of the Network Society; End of Millennium. Oxford: Blackwell Pub. Ltd.
Gurr, Ted Robert. (1971). Why Men Rebel. Princeton: P.U.P.
Malek, Abbas.(Ed). (1997). News Media & Foreign Relation: A Multifaceted Perspective. New Jersy: Ablex Publishing Corporation.
Migdal, Joel. (1988). Strong Societies & Weak States. New Jersy: Princeton.
Powell, Walter & E. Clemens, eds. (1998). Private Action & The Public Good. New Have: Yale University Press.
Putnam, Robert. (1993). Making Democracy Work: Civict Traditions in Modern Italy. New Jersy: Princeton University press.