نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم سیاسی، دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

چکیده

در مقاله حاضر، بحران، انواع و نحوه شکل‌گیری آن از سوی ارباب رسانه‌ که موجب شکل‌گیری نوعی استبداد اطلاعاتی، از طریق گزینش اطلاعات و اخبار و انحصار آن شده است، مورد بررسی قرار گرفته و فرایند بحران‌زایی و برهم زدن صلح و امنیت بین‌المللی به بحث گذاشته شده است. جنگ‌های نوین رسانه‌ای با استفاده از ترکیب رسانه‌ها و ادوات جنگی پیشرفته، ابتدا با عملیات جنگ روانی آغاز می‌شوند و در حین جنگ نظامی و پس از آن به شکل گسترده و زیرکانه ادامه پیدا می‌کنند. ظهور رسانه‌های پیشرفته با بهره‌گیری از دانش نحوه تأثیرگذاری، سبب افزایش نقش رسانه در ایجاد، کاهش یا گسترش بحران‌ها شده‌ است، به‌گونه‌ای‌ که این تأثیرگذاری، ماهیتی بسیار متفاوت از گذشته پیدا کرده است. از این‌رو بسیاری بر این باورند که رسانه‌ها در بیشتر موارد، به جای کاهش بحران‌ها و حفظ صلح و امنیت جهانی در خدمت بحران و جنگ هستند. این موضوع، نیاز به تعیین مرزهایی جدید برای نقش رسانه در بحران‌سازی یا بحران‌زدایی و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را روز‌به‌روز بیشتر نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • Mohammad Rahim Eivazi

Associate prof. in political sociology of Imam Khomeini international University

چکیده [English]

--

کلیدواژه‌ها [English]

  • -

 

اسمیت، آنتونی. (1364). ژئوپولتیک اطلاعات. ترجمه فریدون شیروانی، تهران: سروش.
افتخاری، اصغر. (1382). اثبات‌گرایی پیچیده، روایت نوین امریکایی از اثبات‌گرایی سنتی. فصلنامه مطالعات راهبردی، 20.
الیاسی، محمدحسین. (1384). کاربرد عملیات روانی در پیدایش و استمرار بحران‌های امنیتی. مجله سیاست دفاعی، 14، (48).
برچر، مایکل و ویکلفلد، جاناتان. (1382). بحران، تعارض و بی‌ثباتی. ترجمه علی صبحدل، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
حسینی، محمدعلی. (1367). زمانه ما در رسانه‌های مدرن. تهران: صبح.
سلطانی‌فر، محمد. (1384). جنگ‌های پست‌مدرن. فصلنامه پژوهش و سنجش، 12، (42 و 43)، تابستان و پاییز.
ضیایی‌پرور، حمید. (1383). جنگ نرم، جنگ رسانه‌ای. تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگ مطالعاتی و تحقیقات بین‌المللی.
فرقانی، محمدمهدی. (1381). تحکیم صلح، نیازمند اعتمادسازی رسانه‌ای است.فصلنامه رسانه، 13، 4 (52)، زمستان.
کاظمی، سیدعلی‌اصغر. (1366). مدیریت بحران‌های بین‌المللی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
محسنیان‌راد، مهدی. (1381). آسیب‌شناسی توجه به صلح در رسانه. فصلنامه رسانه، 13، 4 (52)، زمستان.
مطلق، محمد. (1383). بحران چگونه وضعیتی است؟ ماهنامه پیام مدیران، 40.
مهاجرانی، محمد. (1381). رسانه‌های بحران‌ساز. تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی.
Bagdikian, Ben. (1992). The New Madia Monpol. London: Martin Robertson.
Duffield, Mark. (2001). Global Gavernanceand the New wars, NewYork: palgrave Macmillan.
Garruthers, preston. (1997). How the internetwork, News and journalism in U.K. A textbook Third Ed. London: Routledge.
Howard, Ross. (2002). An Operoticnal Framework. London: Duckworth.
Howard, Ross. (2003). The media, Bol in War and Peace. NewYork: Winston.
Mazarr, Michael, Jeffrey Shaffer and Benjamin Ederington. (1993). The Military Technical Revolution.
Nyaman, Basil. (2003). The Threewaves of Multimedia. New Routes.
Warren, strobel. (1996). Thelanquage of Newspaper. Routledge.