نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم سیاسی، مدرس و محقق

چکیده

در مقاله حاضر پس از بررسی دقیق نظریه تافلر در زمینه مدیریت بحران و رسانه به روش استقرایی، مطالبی استخراج و با توجه به ارکان اساسی نظریه‌ها (توصیف، تبیین و تجویز)، سامان داده شده‌ است. از نکات بدیع نظریه تافلر می‌توان به رسانه‌های سنتی، مدرن و پسامدرن، توجه به گستره تاریخ و تمدن بشری و همچنین بحران‌زایی گفتمان موج سومی رایانه‌مدار در ابعاد مختلف (ملی، فراملی و فروملی) و در موضوع‌‌های گوناگون،‌ اشاره کرد.نتایج این بررسی نشان می‌دهد کشورهای در حال توسعه (ازجمله‌ ایران) نباید در مدیریت بحران‌های داخلی و خارجی از نقش عمده رسانه‌های موج سومی غافل باشند، بلکه باید بکوشند بسترهای سخت‌افزاری‌ و نرم‌افزاری لازم را فراهم آورند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -

 

تافلر، آلوین. (1368). موج سوم. ترجمه شهیندخت خوارزمی، تهران: نشر نو.
تافلر، آلوین و تافلر، هایدی. (1376). به سوی تمدن جدید. ترجمه محمدرضا جعفری، تهران: سیمرغ.
تافلر، آلوین. (1370). تغییر ماهیت قدرت. ترجمه حسن نورایی بیدخت و شاهرخ بهار، تهران: مرکز ترجمه و نشر کتاب.
تافلر، آلوین. (1385). جنگ و پاد‌جنگ. ترجمه مهدی بشارت، تهران: اطلاعات.
سیف‌زاده، حسین. (1368). نوسازی و دگرگونی سیاسی. تهران: سفیر.
ضیایی‌پرور، حمید. (1386). جنگ نرم 2: ویژه جنگ رسانه‌ای. تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات وتحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، برگرفته از سایت www.mehr.news.com، تاریخ بازیابی 25/8/1385.
Tech terms dictionary, www.techterms.com, 2005/7.
Wikipedia, The free encyclopedia, 25 June 2007 .
Almond, Gabril, A. & et al. (1973). Cricis, choice and change, Boston: Little Brown and company.