نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق عمومی، دستیار آموزشی دانشگاه پیام نور کرمان

2 دکترای فلسفه، مدیر گروه حقوق و رسانه مرکز تحقیقات صداوسیما

چکیده

در مقاله حاضر ضمن تبیین برخی از اصول قانون اساسی که بسترساز تحقق اتحاد ملی در بین گروه‌های مخلتف قومی، نژادی، سیاسی و مذهبی جامعه ایران است، به بررسی آن دسته از اصول قانون اساسی که تحقق بخش انسجام‌ اسلامی و وحدت‌بخش ملل مسلمان جهان است، پرداخته شده و سهم و نقش رسانه ملی در عملیاتی شدن این دسته از اصول مورد بررسی قرار گرفته است.یافته‌های ما در این پژوهش حکایت از وجود اصول روشن و امید بخشی در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد که در صورت اجراء زمینه بسیار مناسبی برای اتحاد و همبستگی ملی فراهم خواهد کرد و از طرفی حکایت از وجود راهبردی اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به منظور تلاش برای تشکیل امت واحده اسلامی و شکل‌گیری رویکرد جهان‌شمولی اسلام می نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2

1

2

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -

 

بندرریگی، محمد‌. (1382). المنجد. تهران: ایران.
دهقانی، محسن. (1385). اتحاد ملی و انسجام اسلامی. قم: انتشارات گلستان ادب.
ساعتچی‌یزدی، حسین. (1378). قانون کار. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
ساعدوکیل، امیر؛ عسکری، پوریا. (1383). قانون خط‌مشی کلی و اصول سازمان صداوسیما مندرج در قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی. تهران: مجد.
صالحی‌امیری، سیدرضا. (1385). مدیریت منازعات قومی در ایران. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.
صبحی، نازخند. اتحاد ملی و انسجام اسلامی در یک نگاه. مندرج در:
‌ www.bashgah.net
عبدالهی، حامد. راهکارهای اتحاد و انسجام. مندرج در خبرگزاری رسا:
www.rasanews.com
غنوشی، راشد. (1381). آزادی‌های عمومی در حکومت اسلامی. ترجمه حسین صابری، شرکت علمی و فرهنگی.
قاری‌سیدفاطمی، سیدمحمد. (1382). حقوق بشر در جهان معاصر. دفتر اول، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
مشایخی، (1382). جزوه مالیه عمومی و خط‌مشی مالی دولت‌ها. تهران: دانشگاه شهید بهشتی: دانشکده علوم اداری.
منصور، جهانگیر. (1381). قانون مدنی. تهران: دیدار.
میرزایی، علیرضا. (1385). قانون مجازات اسلامی. تهران: بهنامی.
هاشمی، سیدمحمد. (1379). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. ج دوم، تهران: دادگستر
هاشمی، سیدمحمد. (1381). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. ج اول، تهران: میزان.
هاشمی، سیدمحمد. (1384). حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی. تهران: میزان.