نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد ارتباطات، پژوهشگر اداره کل آموزش و پژوهش معاونت سیاسی

چکیده

سیاستگذاری رسانه‌ای مجموعه‌ای از اصول و هنجارهاست که برای راهبری رفتار نظام‌های رسانه‌ای تدوین می‌شود. این سیاستگذاری‌، کاربرد‌های عملی، محدود و فوری نیز دارد اما در اصل، عملی بنیادی و وسیع است.سیاستگذاری‌ها، در متن برداشت عمومی جامعه از ارتباطات شکل می‌گیرند و از ایدئولوژی‌های سیاسی، شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور و ارزش‌هایی که زیر بنای آن را تشکیل می‌دهند، ناشی می‌شوند و می‌کوشند این ارزش‌ها را با نیاز‌های واقعی و آینده نگری‌های رسانه‌ای مربوط سازند.به هر حال باید توجه داشت بدون شناخت سیاستگذاری عمومی و مراحل مختلف آن که در حیطه دولت صورت می‌گیرد، نمی‌توان درباره سیاستگذاری رسانه‌ای صحبت کرد. بی‌تردید سیاستگذاری رسانه‌ای در مقایسه با سیاستگذاری عمومی، از قدمت کمتری برخوردار است و به همین دلیل، مطالعه سیاستگذاری عمومی می‌تواند در این راه به ما کمک کند. در پژوهش حاضر نیز ابتدا، سیاستگذاری عمومی، تشریح و سپس، سیاستگذاری رسانه‌ای بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -

 

آر. لی، جان. (1365). به سوی سیاست‌های ارتباطی واقع‌بینانه. ترجمه: خسرو جهانداری، تهران : سروش.
اجلالی، پرویز. (1379). سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی در ایران. تهران: آل.
بهرام‌پور، شعبانعلی. (1382). نظام هنجاری ممکن و مطلوب در ایران. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
بهرام‌پور، شعبانعلی. (1383). ضرورت تجدیدنظر در سیاست‌گذاری رسانه‌ای و مطبوعاتی. فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی، سال پانزدهم، شماره 2.
غلامرضا کاشی، محمد‌جواد. (1382). سیاست‌گذاری اقتدار‌گرایانه و دموکراتیکفرهنگی. سیاست‌گذاری و فرهنگ در ایران امروز، تهران : باز.
قاضیان، حسین. (1379). ضرورت تجدید‌نظر در سیاست‌های کنترلی در فرهنگ، سیاستو توسعه در ایران امروز. تهران : دال.
معتمد‌نژاد، کاظم. (1383). یونسکو و سیاست‌گذاری ملی ارتباطات در کشورهای در حال توسعه. فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی، سال پانزدهم، شماره 2.
مک‌کوئیل، دنیس. (1382). درآمدی بر نظریه‌های ارتباطات جمعی. ترجمه پرویز اجلالی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
مک‌کوئیل، دنیس. (1383). سیاست‌گذاری رسانه‌ای. ترجمه: مریم بنی‌هاشمی، فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی، سال پانزدهم، شماره 2.
وحید، مجید. (1383). سیاست‌گذاری عمومی. تهران : میزان.
هانکوک، آلن. (1383). بازنگری در اصول برنامه‌ریزی ارتباطات. ترجمه: اسماعیل‌ یزدان‌پور، فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی، سال پانزدهم، شماره 2.
Bellman Richard, Robert Kalaba, Dynamic Programming and Modern Control Theory, NewYork, Academic press, 1965.
Braud, Philippe. Sociologie Politique,4ed, Paris , L.G.D.J. 1998.
Crozier Michel, Erhard Freidberg, L acteure et le systeme, Paris, Seuil, 1977.
Dag Hammarskjold Foundation. What now? Another Development. Uppsala Dag Hammarskjold Foundation, 1975.
Deleau Michel (dir), Evaluer Les Politiques:Methods, Deontologie, Organization, Paris, la Documentation Francaise, 1996.
Duran Patrice, Erice, Monnier le Developpment de l' Evaluation en France. Necessite Technique et exigencies Politiques, 1992.
 Duran Patric, Savant et le Politique: Pour une approche raisonnee de l'analyse des Politiques Pudliques, l' annee Sociologique, 1995.
Hutchison, David, Media Policy, Black - Well, 1999.
Jones, Charles, An Introduction to Study of  Public Publicy, Belmond, wadsworth – Publishing. 1970.
Lasswell, Harold. D. (ed) the policy Sciences: Resent Developments in Scope and Methdse, - Stanford, Ca: Stanfrord university Press, 1951.
Lowel, Lawerence. A. The Physiology of Politics, American Political Science Review, 4, Feb, 1910.
UNESCO Report of the meetinge of Experts on Communication Policies and Planning. Paris, 17-28- July, 1972. Parise: UNESCO 7 December 1972.
Viveret, Patrick. l' Evaluation des Politiques, et des Actions Publiques Paris, la Documentation Francaise, 1989.