نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مدیریت استراتژیک، معاون رئیس سازمان صداوسیما در امور صدا.

چکیده

مقاله حاضر، مطالعه بنیادی عناصر شکل‌گیری هویت زنان در جوامع مختلف است که رسانه را از جمله ابزارهای انتقال یا تشدید نگرش‌های حاکم بر جامعه درباره زنان معرفی می‌کند.نویسنده در این مقاله، ابتدا به تعریف هویت و رابطه آن با جنسیت می‌پردازد و سپس، نحوه شکل‌گیری هویت زنانه در جوامع مختلف و عناصر اساسی این هویت را برمی‌شمرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -
 
اشرف، احمد (1372) هویت ایرانی، فصلنامه گفتگو (10).
جنکینز، ریچارد (1381) هویت اجتماعی، ترجمه تورج یار احمدی. تهران: شیرازه .
 رفعت جاه، مریم (1384) هویت و امر زنانه، تهران: جهاد دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
فیسک، جان (1386) درآمدی بر مطالعات ارتباطی، ترجمه مهدی غبرایی،‌چاپ اول دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
گل محمدی، احمد (1380) جهانی شدن و بحران هویت، فصلنامه مطالعات ملی، سال سوم شمارة زمستان.
Freud, Sonphie (2001), "New Identity for the New Century" in: family in socirty, New York.
Wood Ward, kath (2000), "Questioning Identity", London, Published Routledge.