نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روان‌شناسی، پژوهشگر مرکز تحقیقات صداوسیما.

2 کارشناس جامعه‌شناسی، پژوهشگر مرکز تحقیقات صداوسیما.

چکیده

این مقاله برگرفته از پژوهشی است که در سال 1386، در مرکز تحقیقات سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با هدف بررسی میزان و نحوه نظارت والدین بر استفاده کودکان و نوجوانان از انواع رسانه‌های تصویری، با تأکید بر تلویزیون انجام شده است.نتایج این تحقیق نشان داد:ـ 70% والدین برای نظارت بر نحوه استفاده فرزندانشان از تلویزیون، از روش نظارت فعال استفاده می‌کنند.ـ 68% والدین بر محتوای برنامه‌های مورداستفادة فرزندانشان در رسانه‌های مختلف تصویری (غیر از تلویزیون) در حد «زیاد و خیلی زیاد» نظارت دارند.ـ 42درصد والدین پس از خرید یا کرایه لوح‌های فشرده بازی برای فرزندانشان به بازبینی این نوارها و لوح‌های فشرده می‌پردازند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Parents' Control over Children's Exposure to TV

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Javadi 1
  • Banafsheh Eqbali 2

چکیده [English]


The present article is based on a research carried out in IRIB Research Center in 2007. It aims to investigate the extent to which parents control children's exposure to visual media particularly TV.
- The research concluded that 70 percent of parents adopted an active approach, approach for controlling their children's exposure to TV.
- The results also showed that 68 percent of respondents (parents) controlled the contents of the programs, to different visual media (except for TV) "much" or "very much".
- The research further indicated that 42 percent of parents checked "much" or "very much" the video games CDs after buying or renting them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visual Media
  • children and teenagers
  • Parents
  • interference in exposure
  • styles of control

 

 کارلسون، اولا و فایلیتزین، سیسلیا فن (1380) کودکان و خشونت در رسانه‌های جمعی، ترجمه مهدی شفقتی،‌ تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
 کالینگفورد، سدریک (1380)‌ کودکان و تلویزیون، ترجمه وازگن سرکیسیان، تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
 ماسن، پاول هنری و همکاران (1382) رشد و شخصیت کودک، ترجمه مهشید یاسایی، تهران: رشد.
دور، اومه (1374) ‌تلویزیون و کودکان؛ رسانه‌ای خاص برای مخاطبان خاص، ترجمه علی رستمی، تهران: سروش.
 بیابانگرد، اسماعیل و صالحی، زیبا (1385) تحلیل محتوای خشونت در فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیون (پژوهش)، مرکز تحقیقات صداوسیما.

منابع انگلیسی:

Gentile, Douglas & Lynch, L.Paul & Linder, Jennifer, Rah & Walsh, A.David (2004) The Effect of Violent Video Game Habits on Adolescent Hostility, Aggressive Behavior And school performance. Journal of adolescence. (27) 5.
 Hofschire, L.Linda (2004) Parents, adolescents, and the media: applying parenting styles to home media environment. Michign State University.
 Cantor, Joanne (2002) The psychological effect of media violence on children & adolescents. Website: http://www. Joanne cantor.com.
 Nathanson, I. Amy (1999) Identifying and explaning the relationship between parental Mediation and children's aggression. Communication research v,26 n,2.
 Http:// Modern-psychiatry.com/cartoon-research. Htm. NCTV S cartoon & Hostile Humor Biblography.
 Nathanson, I.Amy (2001) Parent and child perspectives on the presence and meaning of parental television mediation. Broadcasting & Electronic Media, Volume: 45.
 weaver, B. & Barbour, N. (1992) Mediation of children's televiewing. Families in society, the journal of contemporary human services, 236.