نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، مربی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم انسانی واحد ورامین

چکیده

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی است که هدف آن بررسی شیوه‌های تربیتی نمایش داده شده در تلویزیون و میزان اثرگذاری این روش‌ها بر مخاطبان بوده است. برای بررسی موضوع از میان سریال‌های خانوادگی ایرانی و خارجی به نمایش درآمده در شش ماهه دوم سال 1383، ابتدا چند نمونه انتخاب شد و سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا، میزان و چگونگی نمایش انواع روش‌های تقویتی و تنبیهی به کار گرفته شده در مورد کودکان و نوجوانان در هر یک از آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد:ـ ارایه رفتارهای مطلوب و نامطلوب در سریال‌های ایرانی تقریباً به یک اندازه بوده است.ـ در سریال‌های ایرانی، روش‌های کاهش رفتار نامطلوب (روش‌های تنبیهی) بیشتر از روش‌های تشویقی به نمایش درآمده و در سریال‌های خارجی، روش‌های افزایش رفتار مطلوب (روش‌های تشویقی) بیشترین استفاده را داشته است.ـ به کارگیری روش‌های تشویقی و تنبیهی در سریال‌های خانوادگی ایرانی نسبت به سریال‌های خارجی با دقت علمی (روان‌شناسی) کمتری همراه بوده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The methods of Rewarding and Punishing Children and Adolescents in TV Series

نویسنده [English]

  • Fariba Moradi Abbas Abadi

چکیده [English]


The present article is based on a research aimed at studying the methods of educating children presented in TV series and level of their influence on the audience. From among all the foreign and Iranian series showed on TV in the second half of the year 2003, a few number were selected and then, using the method of content analysis, the extent to and the way by which these series had employed different methods of rewarding and punishing for children and adolescents was studied.
The results showed that pleasant and unpleasant behaviors were equally employed in Iranian TV series. In Iranian TV series deterrent methods were used more than rewarding ones. In foreign TV series, on the contrary, the encouraging methods were employed more than the punitive ones. Furthermore, the application of both punitive and rewarding methods in Iranian TV series has been less scientific compared to of foreign series.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parents
  • Rewarding Methods
  • Punitive
  • Children and Adolescents
  • Pleasant and Unpleasant Behaviors
  • TV Series

 

 اعزازی، شهلا (1373) خانواده و تلویزیون، گناباد: مرندیز.
 بندورا، آلبرت (1372)نظریه یادگیری اجتماعی، ترجمه فرهاد ماهر، تهران: راهگشا. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1978).
 سیف، علی‌اکبر (1377)تغییر رفتار و رفتار درمانی، تهران: روان.
 سیف، علی‌اکبر (1379)روان‌شناسی پرورشی، تهران: آگاه.
 شولتز، دوان و شولتز، سیدنی (1377)نظریه‌های شخصیت، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران: هما.
 ماسن، پاول هنری و همکاران (1372)رشد شخصیت کودک، ترجمه مهشید یاسایی، تهران: مرکز.
 ویندال، سون و همکاران (1376)کاربرد نظریه‌های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
 هرگنمان، بی‌ار (1379)نظریه‌های یادگیری، ترجمه علی‌اکبر سیف، تهران: دوران.
دلاور، علی (1380)مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: رشد.
 Henley, Martin (1997) Why punishment doesn't work. Journal of principal, n.
Larzelere, I. (2002) Corporal punishment of children People. Biola. Edu/faclty/paulp.
 Leahey, T. h. (2002) Learning and cognition. Prentice – Hall International.
Lieberman, David (1993) Learning, words worth. New York.
Skinner, B. F. (1969) Contingencies of reinforcenment: A Theoretical analysis. New York, Appleton – century – crofts.
Skinner, B. F. (1953) Science & human behavior. New York: Macmillan.