نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای روان‌شناسی عمومی، پژوهشگر مرکز تحقیقات صداوسیما.

چکیده

اساس مقاله حاضر پژوهشی است که در مرکز تحقیقات صداوسیما انجام شده است. هدف این پژوهش دستیابی به نظر والدین درباره تأثیر آگهی‌های تبلیغاتی تلویزیون بر فرزندانشان بوده است. از نتایج جالب توجه پژوهش می‌توان به این موارد اشاره کرد:ـ با بالا رفتن تحصیلات والدین از میزان اعتماد به آگهی‌های تبلیغاتی کاسته می‌شود.ـ کودکان به آگهی‌های آموزشی تلویزیون بیش از آگهی‌های بازرگانی علاقه دارند.ـ در حدود  کودکان کالاهای تبلیغ‌شده در آگهی‌ها را از والدین خود درخواست می‌کنند.ـ تنقلات عمده‌ترین کالای تبلیغ‌شده درخواستی کودکان است.ـ توضیح دادن به کودک درباره اهداف سازندگان آگهی‌ها از بهترین شیوه‌های نظارتی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Children, parents and TV Commercials

نویسنده [English]

  • Maryam Hosseini Anjadani

چکیده [English]

This article is based on a study carried out in IRIB Research Center in 2003.
The study aims to explore parents’ views on the impacts of TV commercials on their children. Of the interesting results of the research are the following:
-The higher the level of parents’ education, the less trust in television commercials.
-Children are more interested in educational ads than commercial ones.
-Around four fifth of children request their parents to get the advertised goods.
-Goodies are the most requested stuff by children.
-Making children aware of the advertisers’ goals is one of the best ways of controlling them

کلیدواژه‌ها [English]

  • Television Commercials
  • Educational Ads
  • Parents

 

 حسینی انجدانی، مریم (1379) بررسی نظری تأثیر آگهی‌های تبلیغاتی تلویزیون بر رفتار و نگرش کودکان (پژوهش)، مرکز تحقیقات صداوسیما.
 حسینی انجدانی، مریم (1382) بررسی نظر والدین درباره تأثیر آگهی‌های تبلیغاتی تلویزیون بر کودکان (پژوهش)، مرکز تحقیقات صداوسیما.

منابع انگلیسی:

  Atkin, C. (1978) Observation of parent-child interaction in supermarket decision-making. Journal of marketing (42).
 Fowles, J. (1992) Why viewers watch. By sage publication, INC.
Gorn, G. & Goldberg, M. (1977) The impact of television advertising on children from low-income families. Journal of consumer Research (6).
 Gunter, B. & M.C. Aleer, J. (1997) Children and Television. (2 nded.) Landon: Routledge.
 Newman, P. & Newman, B. (1997) Children and adolescence. Brooks/Cole Pubishing company.
Pine, K.J. & Nash, A. (2002) The effects of Television advertising on young children. International Journal of behavioral Development, 26 (6).
 Wilson, S.L. (1995) Mass Media, Mass Culture. (Thr.ed), MC Graw-Hill, I.N.C.
 Wilcox, B.L. & Cantor, J. & Palmer, E. & Linn, S. & Dgowrick, P. (2004) Report of the APA Task Force on Advertising and children. Section: Psychological Issues in the increasing Commercialization of childhood