نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد روان‌شناسی مشاوره.

چکیده

امروزه رسانه‌های جمعی، بویژه تلویزیون نقش بسیار مهمی در ادارک مخاطبان از جهان واقعی دارند. بازنمایی رسانه‌ای جهان در چهارچوب تصاویر کلیشه‌ای و قالبی، باعث شکل‌گیری ادراک و شناخت طبقه‌بندی‌شده از پدیده‌های مختلف می‌شود. چنین ادراکی گاه مبنای قضاوت افراد دربارة پدیده‌ها و برخورد با آنها قرار می‌گیرد و پیامدهای نامطلوبی در سطح فردی و اجتماعی برجا می‌گذارد. در این مقاله، نقش رسانه‌ها در بازنمایی تصویر بیماری روانی و افراد مبتلا به اختلالات روانی مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی ادبیات پژوهشی در این گستره، نشان می‌دهد که بیشتر تولیدات رسانه‌ای، بویژه فیلم‌های سینمایی و مجموعه‌های تلویزیونی، تصویری تحریف‌شده و مخدوش از بیماری روانی و افراد مبتلا به اختلالات روانی ارائه می‌دهند. نمایش چنین تصویری، نه‌تنها باعث شکل‌گیری نگرش‌های منفی به بیماران روانی و حتی متخصصان این حوزه می‌شود بلکه بر فرایند درمان بیماری‌های روانی و امنیت روانی جامعه تأثیر منفی می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of mental illnesses and mentally-ill people in media

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Rezayee Bayandor

چکیده [English]


Nowadays, media, particularly television, have a key role in people’s understanding of the world. Media representation of the world using stereotypical and cliché images will shape individuals’ understanding of different phenomena in the world. Such an understanding will be considered sometimes as a pillar against which people judge and treat world’s phenomena which, in turn, brings about bad consequences at both social and individual levels. In this article the role of media in representing the image of mental illness and the mentally-ill people is studied. Reviewing the literature of the subject shows that most of the media productions, particularly those of cinema and TV, present a distorted image of mental illnesses and the mentally- ill people. Depicting such an image will not only form negative attitudes towards these patients and even the professionals working in the field, but also will have a negative effect on the process of curing such patients and on the mental security of the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Representation
  • Mental illness
  • Mentally – ill People
  • Stereotypical Images
  • Media Effects

 

 رضایی بایندر، محمدرضا (1381) جهان در آیینه تصویر: بررسی نقش بازنمایی‌های رسانه‌ای در ادراک مخاطبان از افراد، گروه‌ها، فرهنگ‌ها و جوامع دیگر، سروش (1125).
 رضایی بایندر، محمدرضا و حاتمی، جواد (1377) تلویزیون و ارایه تصوری مخدوش از هنر مشاوره، نقدی بر مجموعه تلویزیونی «فردا دیر است»، سروش (928).
 کمالی، محمد (1386) رسانه و ناتوانی (معلولیت)، فصلنامه پژوهش و سنجش (49).
BBC News Online: Health (2000) Media unfairly stigmatizes mental illness.
 Canadian Centre for Addiction and Mental Health (2002) Understanding depression statistics, prevalence.
 Coverdale, J. & Nairn, R.&  Claasen, D. (2002) Depictions of mental illness in print media: A prospective national sample. Australian and NewZealand Journal of psychiatry, 36(5).
 Levers, Lisa & Lopez (2001) Representations of Psychiatric Disability in Fifty Years of Hollywood Film: An Ethnographic Content Analysis, Theory & Seience, Volume 2: Issue 2.
 Francis, C. & Pirkis, J. & Dunt, D. & Blood, R.W. (2001) mental health and illness in the media: A review of the literature. Canberra: Mental Health and Special programs Branch, Department of Health and Aging, Australia.
 Edney, R.D.(2004) Mass Media and Mental illness: A Literature Review. Canadian Mental Health Association.
 Paterson, B. (2006) Newspaper representations of mental illness and the impact of the reporting of 'events' on social policy: the 'framing' of Isabel Schwarz and Jonathan Zito. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 13.
 Nami (2001) Campaign to end discrimination: Report on NAMI convention July 11-15, 2001. Stigma Busting Network and Alerts.
NAMI (2002) Success: Nissan pulls ads – cars don't cause OCD.Stigma Busting Network and Alerts. NAMI Campaign Stigma Busters Alert, NAMI Campaign to End Discrimination.
 Thornton, J. A. & Wahl, O.(1996) Impact of a newspaper article on attitudes toward mental illness. Journal of Community Psychology, 24 (1).
Thornicroft, Graham (2006) Discrimination against People with mental illness. Oxford University Press, ISBN.
 U.S. Department of Health and Human Services (1999) mental health: A report of the Surgeon General. Washington, DC: Author.
 Wahl, O. (2001) Newspapers can mislead about mental illness. The
Bell: The Newsletter of the National Mental Health Association.