نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آموزش بهداشت دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس.

2 کارشناس ارشد رشته آموزش بهداشت.

3 استادیار گروه آموزش بهداشت دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس.

4 دانشیار آموزش بهداشت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی.

چکیده

ایدز در حالی که همچنان یک موضوع مهم حوزة سلامت است،‌ مهم‌ترین مانع در برابر توسعه نیز هست. مؤثرترین راه مبارزه علیه ایدز آموزش بهداشت است، از طرف دیگر اگر آموزش‌هایی که تا به حال انجام گرفته کاملاً مؤثر بود نباید 3/4 میلیون عفونت جدید در سال 2006 به وجود می‌آمد. بنابراین پیام‌ها باید تا زمان مورد نیاز برای افزایش درک مردم از آنها در اشکال متفاوت ارائه و تکرار شوند. در این میان رسانه‌های جمعی در مبارزه علیه ایدز نقش حیاتی دارند و می‌توانند عامل مهمی در وارونه کردن پیشروی HIV/AIDS باشند. نویسندگان این مقاله پس از توصیف اپیدمیولوژیک ایدز در جهان و ایران به بررسی مطالعات انجام‌شده دربارة رسانه‌ها و ایدز پرداخته‌اند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Response to AIDS/HIV

نویسندگان [English]

  • Mohtasham Ghaffari 1
  • Sekineh Rakhshandehru 2
  • Shams al-Din Niknami 3
  • Ali Ramazankhani 4

1

2

3

4

چکیده [English]

As a significant issue in the health field, AIDS is the main obstacle to progress of any society. The most effective way to fight the disease is training people on the health-related issues. If the trainings done so far were effective, there must not have been 4.3 million infected people in 2006. Thus, the messages should be repeated in different ways so much as to make the people informed. Mass media can play an important role in tackling the problem of AIDS. They can reverse the rate of its spread.
Describing the disease epidemicologically, the authors of the present article, discuss the studies carried out on AIDS and Media in both Iran and in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AIDS
  • Training
  • media
  • Information Sources

 

آخرین آمار مربوط به اچ آی وی / ایدز در جمهوری اسلامی ایران (1386) مرکز مدیریت بیماری‌ها در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
 احدیان، محمد (1383) مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران: بشری.
 توکلی، رضا و عالم عارف، مریم (1381) ایدز و ابعاد اقتصادی بهداشتی اجتماعی آن، فصلنامه علمی آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...، سال سوم (7).
 حاجیان مطلق، ناصر و همکاران (1383) بررسی نگرش و آگاهی دانش‌آموزان دبیرستانی از بیماری ایدز در شهرستان ساوجبلاغ، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال یازدهم، (41).
 مصفای خمامی، هما (1375) بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دختر مراکز تربیت معلم رشت در زمینه روش‌های پیشگیری از ایدز به منظور ارائه برنامه آموزش بهداشت مناسب، پایان‌نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس.
عبادی آذر، فربد (1383) منابع اطلاعاتی دانش‌آموزان دبیرستان‌های پسرانه دولتی منطقه 3 تهران در خصوص بیماری ایدز، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، (30).
یگانه، بهرام (1378) مختصری دربارة ایدز، وزارت درمان و آموزش پزشکی، اداره کل بیماری‌های غیرواگیر،‌ تهران.
 یگانه، بهرام (1378) اپیدمیولوژی سندرم نقص ایمنی اکتسابی (ایدز) در جهان و ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اداره کل بیماری‌های غیرواگیر، گزارش کمیتة کشوری مبارزه با ایدز، تهران.

منابع انگلیسی:

AVERT ORG. (2007) HIV/AIDS education: Why & HOW. Available from: http://wwwavart.org/aidsyuon.htm/.
 Buseh, A.G. (2002) Primary and preferred sources for AIDS and sexual risk behavior information among adolescents in Swaziland, Southern Africa. J Natl Med Assoc. 39(5).
CDC (Divisions of HIV/AIDS Prevention) (2007) HIV health education and risk reduction and risk reduction guidelines.Available from: http://www.cdc.gov/hiv/resources/guidelines/herrg/pub-infochannel.htm.
 ETR's Resource Center for Adolescent Pregnancy Prevention (2004) Theories and approaches: Social learning theory. Available from:
http://www.etr.org.recapp/theories.
 Hammond, T. (2006) Media use. HIV/AIDS knowledge, and sexual beliefs: An exploration of differences between races. A thesis submitted to the graduate faculty of Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College – In partial fulfillment of the requirements for the degree of master of mass communication in The Manship School of Mass Communication.
 Heuttel, K.L. & Rothstein, W.G (2001) HIV/AIDS khowledge and information sources among deaf and hearing college students. Am Ann Deaf. 146(3).
 Rich, J.A. & Holmes, M.D. and Hodges, D.M. (1996) Preferred sources of AIDS information, risk perceptions, and risk behaviors among inner-city community college students. J Natl Mes Assoc. 88(2).
 Tavoosi, A. & Zaferani, A. & Enzevaei, A. & Tajik, P. & Ahmadinezhad, Z. (2004) Knowledge and attitude towards HIV/AIDS among Iranian students. BMC Public Health Journal. 4 (17).
UNAIDS/WHO (2006) AIDS epidemic update. Available from:
 http://www.AVERT.org.
 UNAIDS (2004) The media and HIV / AIDS: making a difference. Available from: http://www.unaids.org.
 Vinogradova, T. (1998) Survey of information sources on AIDS/STD in St. Petersburg students of highschools and colleges. Int Conf AIDS. Available from: http://www.garteway.nlm.gov/.
 WHO (2004) The world health report 2004: changing history. Available from: www.who.int.
Yoo, H. & Sun, H. & Bo Eun, K. & Chung, S. and Kim,S. (2005) HIV/AIDS knowledge, attitudes, related behaviors and sources of information among Korean adolescents. Journal of school health. 75(10).