نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت استراتژیک، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه علامه‌ طباطبایی

چکیده

یکی از بایدهای فعالیت رسانه‌ای، شناخت طیف‌های متنوع مخاطبان و نیازها و علایق آنان است. در شرایطی که رفتار مخاطبان روزبه‌روز در حال تغییر است، چالش رسانه ملی باید کشف این تغییرات رفتاری و پاسخ مناسب به آنها باشد. رشد روزافزون پژوهش‌ها در حوزه مخاطب تلویزیونی ایجاب می‌کند که برای جلوگیری از کم اهمیت شدن این پژوهش‌ها و نیز بهره‌گیری از نتایج مفید آنها، با مطالعاتی ترکیبی، تحلیلی و از بالا، به استخراج راهکارهای رسانه‌ای از آنها مبادرت شود. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش فراترکیب، یافته‌های کیفی و مرتبط با مخاطب را از 40 پایان‌نامه دانشگاهی، بر اساس الگوی هفت مرحله‌ای سندلوسکی و باروسو دریافت و ترکیب کرده و مورد تحلیل همزمان قرار داده است. گزاره‌های به دست آمده از پایان‌نامه‌ها در چهار عامل اصلی ساختاری، سیاستگذاری، انگیزشی و خارجی دسته‌بندی شده‌اند. بر اساس یافته‌ها، مقوله‌های انگیزشی، مهم‌ترین عامل در نتایج پژوهش‌ها در حوزه مخاطب‌شناسی بوده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introduction to TV Audience Analysis Using Meta-Synthesis of Academic Researches

نویسندگان [English]

  • Vahid Khashei 1
  • Sayyed Mahdi Mirhaji 2

1 Assistant prof. in Strategic Management, Allameh Tabataba'i Uni.

2 Media Management

چکیده [English]

Understanding the diverse audiences and their needs and interests is inevitable for media activities. While Audiences behaviors are constantly changing, the challenge dealt with National Media (I.R.I.B.) must be exploring these behavioral changes and reaction to them. In order to maintain and gain beneficial results, along with growing researches in the field of television audience, media solutions must be extracted using meta-synthesis studies. This research synthesized and analyzed the qualitative findings on audiences’ studies field extracted from 40 academic thesis’s using Seven-step pattern of Sandelowski & Barrosos’ Model. Statements obtained from the supervision on the main four key elements of structural, policy making, motivational, and external were categorized. Based on the findings, motivational category was the most important factor in the results of the researches on the audience analysis.

ازکیا، مصطفی و توکلی، محمود. (1385). فراتحلیل مطالعات رضایت شغلی در سازمان‌های آموزشی. فصلنامه علوم اجتماعی، 27، صص 26 ـ 1.
تن، الکسیس. (1388). نظریه­ها و پژوهش­های ارتباط جمعی (ترجمه نعیم بدیعی). تهران: همشهری.
سهرابی، بابک؛ اعظمی، امیر و یزدانی، حمیدرضا. (1390). آسیب­شناسی پژوهش­های انجام شده در زمینه مدیریت اسلامی با رویکرد فراترکیب. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، 6، صص 24 ـ 9.
عابدی، احمد؛ عریضی، حمیدرضا و محمدزاده، فاطمه. (1385). درآمدی بر روش پژوهش فراتحلیل در تحقیقات آموزشی. فصلنامه حوزه و دانشگاه، 12 (49)، صص 140 ـ 121.
فیسک، جان. (1386). درآمدی بر مطالعات ارتباطی (ترجمه مهدی غبرایی). تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
مجیدی، حسن و قنبری، راحله. (1391). جایگاه مخاطب در سیاستگذاری خبری. فصلنامه رسانه، 23 (1)، صص 92 ـ 67.
محسنیان‌راد، مهدی و سپنجی، امیررضا. (1390). مخاطبان منفعل یا افراد گزینشگرآن سوی رسانه­ها؛ کنکاشی تطبیقی در متون و نظریه­های ارتباطی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 4 (1)، صص 47 ـ 27.
مک‌کوئیل، دنیس. (1385). مخاطب‌شناسی (ترجمه مهدی منتظرقائم). تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه­ها.
Bench, S. & Day, T. (2010). The User Experience of Critical Care Discharges: A Meta – Synthesis of Qualitative Research. International Journal of Mursing Studies, Vol. 47, No. 4, Pp. 487 - 499.
Carey, J. (2001). Technology Trends in the Decade ahead: Implications For Public Broadcasting Manager Skills in The Future. Graystone Communications: General Manager of the Future.
Decoster, J. (2003). Meta-Analysis Notes. Retrieved From:
http://www.stathelp.com
Glass, G. V. (1976). Primary, Secondary and Meta – Analysis of Research. Educational Researcher, 5, Pp. 3 – 8.
Patterson, B.; Thorne, C. C. & Jillings, C. (2001). Meta – Study of Qualitative Health Research: A Practical Guide to Meta – Analysis and Meta – Synthesis. California Sage.
Press, A. & Livingstone, S. (2006). Taking Audience Research in to the age of New Media: old Problems and New Challenges. In Questions of Method in Cultural Studies. James Schwoch, Pp. 175 - 200. Blackwell Publishing.
Sandelowski, M. & Barroso, J. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative Research. Springer Publishing Company Inc.
Zimmer, L. (2006). Qualitative Meta – Synthesis: A Question of Dialoguing With Texts. Journal of Advanced Nursing, Vol. 53, No. 3, Pp. 311-318.