نویسندگان

1 دکترای مدیریت ورزشی، دانشیار دانشگاه اصفهان

2 دکترای مدیریت ورزشی، استادیار دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر به تحلیل محتوای اخبار پرمخاطب‌ترین خبرگزاری‌های آنلاین کشور در بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون با تأکید بر ورزش بانوان پرداخته است. جامعه آماری مشتمل بر 1609 خبر مخابره شده از سوی سه خبرگزاری ایسنا، تابناک و خبر‌آنلاین در دوره زمانی بازی‌های آسیایی بوده و تعداد نمونه برای ایسنا 266، برای تابناک 214 و برای خبر‌آنلاین 156 خبر به دست آمده است. برای گردآوری اطلاعات از برگه کدگذاری محقق‌ساخته‌ای استفاده شده که واحدهای تحلیل را در 7 مقوله دسته‌بندی کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که خبرگزاری ایسنا با سهم 76/53 درصد، بیشترین خبر را در مورد بازی‌های آسیایی منتشر کرده و از میان کل اخبار، 61/13 درصد آن مربوط به بانوان بوده است. نتایج آزمون خی‌دو حاکی از آن است که بین تعداد مدال کسب‌ شده از سوی بانوان و میزان توجه به آنان به عنوان شخصیت اصلی خبر تفاوت معناداری وجود دارد؛ در حالی‌ که 57/20 درصد از کل ورزشکاران و 07/28 درصد از کل مدال‌ها در بازی‌های آسیایی متعلق به بانوان بوده است، آنان تنها در 32/11 درصد از خبرها، شخصیت اصلی را شامل می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

News Content Analysis of The 2014 Asian Games Incheon Released by Most Popular online News Agencies with Special Attention to Women's Sports

نویسندگان [English]

  • Mohammad Soltan Hoseini 1
  • Mahdi Salimi 2
  • Zahra Amoozadeh 3

1 Associate prof. in Sport Management, Isfahan Uni.

2 Assistant prof. in Sport Management, Isfahan Uni.

3 Sport Management

چکیده [English]

This study analyzed the news content of most popular online news agencies in Iran on 2014 Asian Games in Incheon with an emphasis on women's sports. The study population consisted of 1609 news published on ISNA (266), Tabnak (214), and Khabaronline (156) during Asian games. Coding sheet was used for data collection in which units of analysis has been classified in seven categories. The results show that ISNA news agency with a share of 53.76 percent was the most prolific in news publishing about the Asian Games, and 13.61 percent of the whole News was about women. Chi-square test results showed a significant difference between the number of medals won by the women and paying attention to them as the main characters. Whereas the 20.57% of athletes and 28.7% of total medals at the Asian Games owned by women. They featured as the main character only in 11.32% of the news stories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Online news agencies
  • Asian Games
  • Incheon
  • Women Sport
امامی، مینا و ملائی، مینا. (1392). تحلیل محتوای اخبار ورزشی مطالعه موردی: شبکه سوم سیما. فصلنامه مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی، 3، صص 24 ـ 15.
بینگر، اتولر. (1376). ارتباطات اقناعی (ترجمه علی رستمی). تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
حمیدی، مهرزاد. (1390). مدیریت و طرز اجرای مسابقات. تهران: بامداد کتاب.
روشندل اربطانی، طاهر. (1386). تبیین جایگاه رسانه‌های همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور. نشریه حرکت، 33، صص 177 ـ 165.
زرکی، پرستو؛ یوسفی، سعید و شریفیان، اسماعیل. (1391). بررسی نقش روزنامه‌های پرتیراژ در مؤلفه‌های اصلی ورزش کشور. همایش ورزشی علوم بین‌المللی شمال.
ساداتی، نصرالله. (1393). دیپلماسی رسانه‌ای و نقش آن در روابط بین‌الملل. فصلنامه رسانه، 3 (96)، صص 129 ـ 113.
شکرانی، ابراهیم. (1386). ارزیابی وضعیت ورزش در سیما. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، تهران.
صادقی مقدم، سعید. (1389). بررسی تطبیقی ساختار و محتوای اخبار ورزشی خبرگزاری‌های ایرنا، ایسنا، فارس و مهر در زمستان 1388. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
عبداللهی‌نژاد، علیرضا و افخمی، حسینعلی. (1392). خبرگزاری‌ها و فناوری‌های جدید رسانه‌ای. فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، 21، صص 127 ـ 103.
عرب نرمی، بتول؛ گودرزی، محمود؛ سجادی، نصرالله و خبیری، محمد. (1394). نقش تلویزیون در توسعه ورزش قهرمانی. فصلنامه پژوهش‌های اتباطی 4 (84)، صص 53 ـ 33.
علیشاهی، مریم؛ حیدری‌نژاد، صدیقه و شتاب بوشهری، ناهید. (1392). تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات استان خوزستان با رویکرد ورزش بانوان. فصلنامه مدیریتارتباطات دررسانه‌های ورزشی، 1، صص 16 ـ 7.
علی وهبه، توفیق. (1392). نقش رسانه‌ها در گسترش فرهنگ وحدت. بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی.
قاسمی، حمید. (1387). فعالیت‌های رسانه‌ای در ورزش. تهران: بامداد کتاب.
قاسمی، حمید. (1389). تحلیل محتوای روزنامه‌های ورزشی با تأکید بر پوشش مؤلفه‌های ورزش در نیمسال پایانی سال 1388. فصلنامه جهش، 8، صص 30 ـ 21.
قاسمی، حمید؛ مهوش نوربخش، اسماعیل سعدی‌پور و صدیقی، فاطمه. (1391). تحلیل محتوای برنامه تلویزیونی ورزشی نود. پژوهش‌های کاربردی مدیریت و بیولوژی ورزشی، 1، صص 75 ـ 57.
قاسمی، حمید؛ فراهانی، ابوالفضل؛ شاکرمی، زهرا و حسینی، سعید. (1392). تحلیل محتوای برنامه‌های ورزشی سیمای استان‌ها با تأکید بر پوشش ورزش بانوان. فصلنامه مدیریتارتباطات دررسانه‌های ورزشی، 2، صص 30 ـ 23.
کرمی، عبدالله؛ قاسمی، حمید و نعمتی انارکی، داود. (1391). تحلیل محتوای برنامه‌های ورزشی شبکه‌های تلویزیونی کشور با رویکرد ورزش بانوان. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 19 (1)، صص 155 ـ 135.
گائینی، عباسعلی. (1381). زن، ورزش و فرهنگ. خلاصه مقالات کنگره زن و گفتگوی تمدن‌ها، تهران.
مهدویان مشهدی، مریم؛ همتی‌نژاد، مهرعلی؛ احمدی، عبدالحمید و احسانی، محمد. (1391). مقایسه وضعیت موجود و مطلوب نقش رادیو، تلویزیون و مطبوعات در ورزش بانوان از دیدگاه صاحبنظران. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 1 (69)، صص 53 ـ 39.
مهدویان مشهدی، مریم؛ همتی‌نژاد، مهرعلی؛ احمدی، عبدالحمید و جهانی‌راد، نرگس. (1388). بررسی کمبود پوشش رسانه ای در ورزش بانوان. چکیده مقالات هفتمین همایش بین‌المللی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی.
یوسفی، سعید؛ زرکی، پرستو؛ شریفیان، اسماعیل و قهرمان تبریزی، کوروش. (1393). تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات سراسری پر‌شمارگان و پرمخاطب آنلاین کشور با تأکید بر پوشش مؤلفه‌ها و رشته‌های ورزشی بانوان. پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 4 (7)، صص 54 ـ 45.
Burch, L.; Eagleman, A. N. & Pedersen, P. M. (2012). Gender and Nationalism in the 2010 Winter Olympics: An Examination of Online Media Coverage. International Journal of Sport Management, Vol. 13, Pp. 1–17.
Caple, H.; Greenwood, K. & Lumby, C. (2011). What League? The Representation of Female Athletes in Australian Television Sports Coverage. Media International Australia, Iss. 140, Pp. 137–146.
Clavio, G. & Eagleman, A. N. (2011). Gender and Sexually Suggestive Images in Sports Blogs. Journal of Sport Management, Vol. 25, No. 4, Pp. 295–304.
Cooky, C.; Messner, M. A. & Hextrum, R. H. (2013). Women Play Sport, But Not on TV: A Longitudinal Study of Televised News Media. Communication & Sport, Vol. 1, No. 3, Pp. 203-230, http://Dx.Doi.Org/10.1177/2167479513476947
Coakley, J. (2007). Sport in Society. Issues and Controversies (9 Ed.). New York: Mcgraw - Hill.
Farzalipour, S.; Aklan, C. & Semiyha, T. (2012). The Role of Mass Media In Women's Sport. European Journal of Sports And Exercise Science, Vol. 1, No. 1, Pp. 6-13.
Fink, J. S. (2015). Female Athletes, Women’s Sport, and The Sport Media Commercial Complex: have we Really Come A Long Way, Baby?. Sport Management Review, Vol. 18, Pp. 331–342.
Giuggioli, J. (2013). Framing the 2012 Olympics: A Content Analysis of International Newspaper Coverage of Female Athletes. Electronic Thesis and Dissertations. East Tennessee State University.
Home, J. (2005). Sport and Mass Media in Japan. Sociology of Sport Journal, Vol. 22, Pp. 415-432.
Kian, E. M.; Mondello, M. & Vincent, J. (2009). ESPN – The Women’s Sport Network? A Content Analysis of Internet Coverage of March Madness. Journal of Broadcasting and Electronic Media, Vol. 53, Pp. 477–495.
Kian, E. M. & Clavio, G. (2011). A Comparison of Online Media and Traditional Newspaper Coverage of the Men's and Women's Open Tennis Tournaments. Journal of Sports Media, Vol. 6, No. 1, Pp. 55- 84.
Lumpkin, A. (2009). Female Representation In Feature Articles Published By Sports Illustrated in The 1990s. Women in Sport and Physical Activity Journal, Vol. 18, No. 2, Pp. 38–51.
Messner, M. A. & Cooky, C. (2010). Gender in Televised Sport: News and Highlights Shows, 1989-2009. Center For Feminist Research, University of Southern California.
Pratt, J.; Grappendorf, K.; Grundvig, A. & Leblanc, G. (2008). Gender Differences in Print Media Coverage of The 2004 Summer Olympics In Athens, Greece. Women in Sport and Physical Activity Journal, Vol. 17, No. 2, Pp. 34– 41.
Wu, P. (2008). Sport and The Media. in P.Craig & Beedie (Eds), Sport Sociology, Vol. 80, Pp. 148-163.