نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت، استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دکتری جامعه شناسی، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دکتری مدیریت، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

ناکافی‌بودن مفهوم‌سازی‌ها، ناهمگونی و پراکندگی دانش کنونی کنترل، شکاف میان نظریه و عمل و بافتارمحور بودن ماهیت کنترل راهبردی از جمله دلایل اصلی پرداختن به حوزه کنترل راهبردی و توسعه نظری آن در پژوهش حاضر بود. نابسندگی نظریه‌های مدیریت رسانه، تفاوت الگوهای سازمانی صنعت رسانه با الگوهای متداول مدیریت و اهتمام کمتر به مسائل سطح سازمان در پژوهش‌های رسانه، زمینه‌ساز تمرکز یافتن این پژوهش بر سازمان‏ های رسانه ‏ای شد. به‌این‌ترتیب، شناسایی و تبیین مدل راهبردی در سازمان‌های رسانه‌ای، به‌منظور کشف و فهم مؤلفه‏ های اصلی کنترل، ابعاد، کارکردها و روابط میان این مؤلفه ‏ها به‌عنوان اهداف اصلی پژوهش، مدنظر قرار گرفت. به دلیل ماهیت اکتشافی پژوهش، از روش نظریه داده بنیاد بهره گرفته شد. همچنین با توجه ‌به تفاوت‌های معنادار میان بخش‌های مختلف صنعت رسانه و به دلیل اهمیت بخش تلویزیون و قدرت آن در نمایان کردن ویژگی‌های اختصاصی و متفاوت صنعت رسانه و سازمان‌های رسانه‌ای، این بخش برای انجام پژوهش برگزیده و در مجموع با 15 نفر از مدیران و مشاوران کنونی و سابق شبکه‌های تلویزیونی مصاحبه شد. در نهایت، چهار نوع کنترل، شامل سیاسی، منابع و قابلیت‌ها، اجرا و نظارت راهبردی، شناسایی و تبیین شدند و با در نظر گرفتن کنترل تعاملی، برای نخستین بار صورت‏بندی جامعی از واقعیت کنترل راهبردی در سازمان‏ های رسانه ‏ای ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explain the Strategic Control Model In Media Organizations; With Regard to TV Channels

نویسندگان [English]

  • Ishaq Riahi Samani 1
  • Ali Divandari 2
  • Abdolhossein Kalantari 3
  • Seyyed Mahmoud Hosseini 4

1 Management

2 Full Prof. In Management, Tehran Uni., Tehran, Iran

3 Associate Prof. In Sociology,, Allameh Tabataba'i Uni., Tehran, Iran

4 Associate Prof. In Management, Tarbiat Modares Uni., Tehran, Iran

چکیده [English]

This research conducted due to Insufficiency of media management theories, the difference between organizational models of media industry and common management models, and less attention to organizational level issues in media research. In this study, identifying and explaining the strategic model in media organizations in order to discover and understand the main components of control, dimensions, functions and relationships between these components were considered as the main objectives of the research. Due to the exploratory nature of the research, grounded theory method with Glaser approach was used, which is exploratorer and avoids preconceived framework. Due to the significant differences, importance, and the power to highlight the specific and different characteristics of industry and organizations, television was selected to study, and 15 current and former directors and consultants of television channels were interviewed. In theoretical coding, "type" coding made it possible to better integrate categories, so four types of control, including political, resources and capabilities, strategic implementation and oversight, were identified and explained. Considering interactive control, a comprehensive formulation of the reality of strategic control was presented in media organizations for the first time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Control
  • Strategic Control
  • Media Organization
  • Grounded Theory
اسکات، ریچارد. (1396). سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز (ترجمه حسن میرزایی اهرنجانی). تهران: سمت.
اعرابی، سید‌محمد و چاوشی، سید‌کاظم. (1389). سبک کنترل استراتژیک و عملکرد شرکت‌های هلدینگ. مطالعات مدیریت راهبردی، 1(1)، 26-7.
بوریل، گیبسون و مورگان، گارت. (1396). نظریه‌های کلان جامعه‌شناختی و تجزیه‌وتحلیل سازمان (ترجمه محمدتقی نوروزی). تهران: سمت.
پیرز، جان‌ای و رابینسون، ریچارد‌بی. (1388). مدیریت راهبردی (برنامه‌ریزی، اجرا، کنترل) (ترجمه سید‌محمود حسینی). تهران: سمت.
حسینی، سیدمحمود. (1388). رویکردی جدید به کنترل راهبردی طراحی الگوی نظارت برای سطوح ملی بخش دولتی. مطالعات دفاعی استراتژیک، 10(38)، 184-153.
دانایی‌‏فرد، حسن و مظفری، زینب. (1387). ارتقا روایی و پایایی در پژوهش‌های کیفی مدیریتی. پژوهشهای مدیریت، 1(1)، 162-131.
ساغروانی، سیما. (1393). تبیین مفهوم «ظرفیت مازاد سازمانی»، پیرامون سرمایه روان‌شناختی کارکنان: استراتژی نظریه داده بنیاد. رساله دوره دکتری. بازیابی شده از: گنج، پایگاه اطلاعات علمی ایران.
سایمونز، رابرت. (1396). اهرم‌های کنترل استراتژی (ترجمه سید‌محمد اعرابی، سید‌علیرضا هاشمی و رحیم زارع). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
کونتز، هارولد؛ اودانل، سیریل و ویریچ، هینز. (1387). اصول مدیریت (ترجمه محمدهادی چمران) تهران: مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.
کونگ، لوسی. (1393). مدیریت استراتژیک رسانه (ترجمه سید‌محمد اعرابی، سید‌علیرضا هاشمی و رحیم زارع). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
لورنژ، پیتر؛ مورتن، مایکل‌اف اسکات و گوشل، سومانترا. (1390). کنترل استراتژیک (ترجمه سید‌محمد اعرابی). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
مینتزبرگ، هنری. (1392). ردگیری استراتژی‌ها: به سمت یک تئوری عمومی در مورد شکل‌گیری استراتژی (ترجمه علی بابایی و مهدی حق‌باعلی). تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
مینتزبرگ، هنری. (1395). سازماندهی پنج الگوی کارساز (ترجمه ابوالحسن فقیهی و حسین وزیری سابقی). تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
Band, D. C. & Scanlan, G. (1995). Strategic Control Through Core Competencies. Long Range Planning, 28(2), 102-114.
Berry, A. J.; Coad, A. F.; Harris, E. P.; Otley, D. T. & Stringer, C. (2009). Emerging Themes in Management Control: A Review of RecentLiterature. The British Accounting Review, 41(1), 2-20.
Cardinal, L. B.; Kreutzer, M. & Miller, C. C. (2017). An AspirationalView of Organizational Control Research: Re-Invigorating Empirical Workto Better Meet the Challenges of 21st Century Organizations. Academyof Management Annals, 11(2), 559-592.
Cardinal, L. B.; Sitkin, S. B. & Long, C. P. (2004). Balancing and Rebalancingin the Creation and Evolution of Organizational Control. OrganizationScience, 15(4), 411-431.
Chenhall, R. H. (2003). Management Control Systems Design Within itsOrganizational Context: Findings From Contingency-Based Research andDirections for the Future. Accounting, Organizations and Society, 28(2-3), 127-168.
Elbanna, S. (2016). Managers Autonomy, Strategic Control, OrganizationalPolitics and Strategic Planning Effectiveness: An Empirical Investigation Into
Missing Links in The Hotel Sector. Tourism Management, 52, 210-220.
Ferreira, A. & Otley, D. (2009). The Design and Use of PerformanceManagement Systems: An Extended Framework for Analysis. ManagementAccounting Research, 20(4), 263-282.
Flamholtz, E. (1996). Effective Organizational Control: A Framework, Applications, and Implications. European Management Journal, 14, 596-611.
Flamholtz, E. G.; Das, T. K. & Tsui, A. S. (1985). Toward an IntegrativeFramework of Organizational Control. Accounting, Organizations andSociety, 10(1), 35-50.
Glaser, B. (1978). Theoretical Sensitivity. Advances in The Methodologyof Grounded Theory.
 Glaser, B. G. & Holton, J. (2004). Remodeling Grounded Theory. In Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, 5 (2).
 Harrison, E. F. (1991). Strategic Control at the CEO Level. Long Range Planning, 24(6), 78-87.
 Henri, J. F. (2006). Management Control Systems and Strategy: A Resource-Based Perspective. Accounting, Organizations and Society, 31(6), 529-558.
Hofstede, G. (1981). Management Control of Public and Not-For-Profit Activities. Accounting. Organizations and Society, 6(3).
Jones, M. & Alony, I. (2011). Guiding The Use of Grounded Theory in Doctoral Studies–An Example From The Australian Film Industry.
Kenny, M. & Fourie, R. (2015). Contrasting classic, Straussian, and Constructivist Grounded Theory: Methodological and Philosophical Conflicts. The Qualitative Report, 20(8), 1270-1289.
Langfield-Smith, K. (2006). A Review of Quantitative Research InManagement Control Systems And Strategy. Handbooks of Management Accounting Research, 2, 753-783.
Malmi, T. & Brown, D. A. (2008). Management Control Systems as A Package-Opportunities, Challenges and Research Directions. Management Accounting Research, 19(4), 287-300.
Merchant, K. A. & Otley, D. T. (2007). A Review of the Literature on Control and Accountability. Handbook of Management Accounting Research, (Ed.) C. S. Chapman, AG Hopwood, And MD Shields, 785-804.
Merchant, K. A. & Van der Stede, W. A. (2007). Management Control Systems: Performance Measurement, Evaluation and Incentives. Pearson Education.
Muralidharan, R. (1997). Strategic Control for fast-moving Markets:
Updating the Strategy and Monitoring Performance. Long Range Planning, 30(1),64-73. Muralidharan, R. (2004). A Framework for Designing Strategy Content Controls. International Journal of Productivity and Performance Management.
Muralidharan, R. & Hamilton III, R. D. (1999). Aligning Multinational Control Systems. Long Range Planning, 32(3), 352-361.
Otley, D. (2016). The Contingency Theory of Management Accounting and Control: 1980–2014. Management Accounting Research, 31, 45-62.
Ouchi, W. G. (1979). A Conceptual Framework for the Design of Organizational Control Mechanisms. Management Science, 25(9), 833-848.
Ouchi, W. G. (1980). Markets, Bureaucracies, and Clans. Administrative ScienceQuarterly, 129-141.
Picken, J. C. & Dess, G. G. (1997). Out of (Strategic) Control. Organizational Dynamics, 26(1), 35-48.
Preble, J. F. (1992). Towards a Comprehensive System of Strategic Control. Journal of Management Studies, 29(4), 391-408.
Schreyögg, G. & Steinmann, H. (1987). Strategic Control: A New Perspective. Academy of Management Review, 12(1), 91-103.
 Strauss, E. & Zecher, C. (2013). Management Control Systems: A Review. Journal of Management Control, 23(4), 233-268.
Tavakoli, I. & Perks, K. J. (2001). The Development of a Strategic Control System for The Management of Strategic Change. Strategic Change, 10(5), 297.
Tessier, S. & Otley, D. (2012). A Conceptual Development of Simons’ Levers of Control Framework. Management Accounting Research, 23(3), 171-185.
Whitley, R. (1999). Firms, Institutions and Management Control: the Comparative Analysis of Coordination and Control Systems. Accounting, Organizations and Society, 24(5-6), 507-524.