نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم سیاسی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران

چکیده

در میان مدل‌های مختلفی که محققان برای اداره امور پیشنهاد کرده‌اند، رویکرد حکمرانی خوب است؛ ‌این ‌رویکرد از ویژگی‌هایی برخوردار است که آن را از دیگر رویکردها متمایز ساخته است. به همین سبب در چند دهه اخیر میزان مطالعات و توجه به آن به شکل فزاینده‌ای توسعه پیدا کرده است. مطالعه حاضر به‌منظور  بررسی و تحلیل مفهومی نقش مؤلفه‌های فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی رویکرد حکمرانی خوب بر بهبود امنیت اجتماعی انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این بوده که از میان مؤلفه‌های حکمرانی خوب که مرتبط با فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی هستند، کدام‌یک بیشترین نقش را در تقویت امنیت اجتماعی دارند؟ این پژوهش به روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (FAHP) اجرا شده است. اطلاعات پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته بر اساس مقایسه‌های زوجی از نمونه‌ای متشکل از 13 کارشناس در حوزه مدیریت رسانه (بخش کیفی) و 66 نفر از کارشناسان علوم مدیریت و مدیریت رسانه (بخش کمی) در سال 1399 جمع‌آوری شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، بیشترین تأثیر بر توسعه امنیت در ایران، متعلق به دسترسی به جریان‌های اطلاعاتی است. پس‌ازآن، ارتباطات دوجانبه بین مردم و دولت و شفاف‌سازی تصمیمات قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The State of Communication Components of Good Governance in Improving Social Security (Using the Fuzzy Hierarchical Analysis Approach)

نویسنده [English]

  • Ali Darabi

Associate Prof. In Political Sciences, IRIB Uni. Tehran, Iran

چکیده [English]

Good governance is one of the various models that scholars have proposed for governance. Special features of this approach made it difference from others. So, it’s been considered and studied increasingly in recent decades. The present study was conducted to study and conceptually analyze the role of components of information and communication technologies good governance approach on improving social security. The main question of the present study is which of these components has the greatest role in strengthening social security? The research conducted by fuzzy hierarchical analysis (FAHP). Data were collected using a researcher-made questionnaire based on pairwise comparisons from a sample consisting of 13 experts in the field of media management (qualitative part) and 66 experts in management science and media management (quantitative part) in 1399. The results showed that information flows have the greatest impact on the development of security in Iran, followed by bilateral communication between people and government, and transparency of decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and Communication Technology
  • Good Governance
  • Social Security
  • Access to Information Flows
  • Decision Transparency
افتخاری، اصغر. (1381). جامعه‌شناسی امنیت و کار ویژه‌های نیروی انتظامی. گزارش پژوهش پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.
دالگرن، پیتر. (1385). تلویزیون و گستره عمومی؛ جامعه مدنی و رسانههای گروهی(ترجمه مهدی شفقی). تهران: سروش.
دماوندی کناری، علی؛ طباطبایی‌پناه، سید‌علی و صفاوردی، سوسن. (1399). تبیین امکانات و ابزارهای رسانه‌های جمعی بر شکل‌گیری حکمرانی خوب در جوامع درحال‌توسعه (با تأکید بر تجربیات جهانی). مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 13 (1)، 61-43.
دوله، فاطمه؛ سیف‌اللهی، سیف‌الله و زنجانی، حبیب‌الله. (1398). مطالعه زمینه‌ها و موانع شکل‌گیری حکمرانی خوب در ایران معاصر. علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، 13(45)، 154-123.
رضایی، مسعود. (1388). نظریه‌های رایج درباره پذیرش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات. پژوهشهای ارتباطی (پژوهش و سنجش)، 16(4)، 93-63.
روی، پل. (1382). معمای امنیت اجتماعی (ترجمه منیژه نویدنیا). مطالعات راهبردی، 6(3)، 708-685.
شفیعی، حسن و محقر، علی. (1384). سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی پایدار. مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، جلد 3، تهران: معاونت اجتماعی ناجا.
صوفی مجیدپور، مسعود. (1383). نظریه حکمرانی خوب به‌منزله سیاست توسعه. کتاب ماه، 87.
قلی‌پورسوته، رحمت‌اله؛ منوریان، عباس و الهیاری دوین، ملیحه. (1398). طراحی مدل دولت الکترونیک در چارچوب اخلاقی حکمرانی خوب. اخلاق در علوم و فناوری، 14 (2)، 189-186.
قوام، عبدالعلی و دهقان‌شاد، حوری. (1389). چگونگی استفاده از الگوهای ارتباطی برای برقراری نظم و امنیت شهروندان. نظم و امنیت انتظامی، 3 (1).
کاظمی‌پور، شهلا. (1376). جمعیت و امنیت ملی. مقالات ارائه شده در همایش توسعه و امنیت عمومی، جلد 2، تهران:  وزارت کشور.
کاظمی، حجت. (1395). سیاست دیجیتال و تباهی سیاهی دولت‌های ضعیف: تجربه انقلاب‌های عربی. سیاست، 26 (3)، 726-709.
کمالی، یحیی. (1388). حکمرانی خوب چیست؟. تدبیر، 206، 22-20.
کوهن، جین. (1383). حوزه عمومی، رسانه‏ها و جامعه مدنی (ترجمه لیدا ). رسانه، 3 (59).
کین، جان. (1383). رسانهها و دموکراسی(ترجمه نازنین شاه‌رکنی). تهران: طرح نو.
گیدنز، آنتونی. (1377). پیامدهای مدرنیت (ترجمه محسن ثلاثی). تهران: مرکز.
مور، ریچارد کی. (1383). دموکراسی و فضای سایبر (ترجمه عبدالرضا زکوت روشندل). رسانه، 3 (59).
نویدنیا، منیژه. (1382). درآمدی بر امنیت اجتماعی. مطالعات راهبردی، 19، 76-55.
نیازی، محسن؛ رازقی‌مله، هادی؛ عقیقی، محمد و سلیمان‌نژاد، محمد. (1397). مطالعه تطبیقی دلایل ترجیح رسانه‌ها در تلویزیون داخلی و خارجی با استفاده از روش تحلیلی سلسله‌مراتبی فازی (FAHP) (مطالعه موردی: کارشناسان حوزه رسانه و شهروندان تهرانی). پژوهشهای ارتباطی، 25 (95). 162-131.
هابرماس، یورگن. (1386). دگرگونی ساختاری حوزه عمومی (ترجمه جمال محمدی). تهران: افکار.
هاشمی، سیدعلی؛ شریف‌زاده، فتاح و سعدی، محمدرضا. (1399). نسبت‌سنجی حکمروایی خوب و شهروند هوشمند (مطالعه موردی: شهر تهران). راهبرد اجتماعی ـ فرهنگی، 9 (34)، 90-67.
هانتیگتون، ساموئل. (1373). سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی (ترجمه محسن ثلاثی). تهران: علم.
Chiu, S.W. (2004). Good Governance or Muddling Through? Layoffs and Employment Reform in Socialist China. Communist and Post-Communist Studies Journal, 34. Coleman, J. S. (2002). Social Capital in the Creation of Human Capital, In: Calhoun, C. and Others. Contemporary Sociological Theory. Oxford Blackwell, 110-125.
Habitat, S (2020). Sovereignty Problematic, Clombia: Clombia University Press.
Huther, J. & Shah, A. (1998). Applying a Simple Measure of Good Governance to the Debate on Fiscal Decentralization, 1998, Access. in: World Bank-free PDF.
Hyden, G. (2006). African Politics in Comparative Perspective. Cambridge University Press.
Kaufman, D.; Kraay, A. & Zoido-Lobaton, P. (1999). Governance Matters’, World Bank Policy Research Working Paper, No. 2196, Washington, DC: World Bank.
Lorin, M. H. & Erick, B. (1997). Information Technology and Internal Firm Organization: An Exploratory Analysis, 14(9), 81-84.
Maldonado, N. (2010). The World Bank’s Evolving Concept of Good Governance & it’s Impact on Human Rights, Stockholm, 2010, Access. in: http://web.worldbank.org/wbsite/ external/menaex.
Mazarr, M. (2002). Information Technology and World Politics, New York: Palgrave Macmillan.