نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تربیت بدنی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی،مشهد، ایران

2 دانشیار گروه تربیت بدنی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

4 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی،مشهد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی شاخص‌ها و ارزیابی عملکرد برنامه‌های ورزشی صداوسیمای مراکز استانی بر مبنای مدل ارزیابی عملکرد 720 درجه بوده است. با توجه به اینکه پژوهش، در مورد لایه بیرونی جامعه انجام گرفته، جامعه آماری، تمامی ذی‌نفعان، عرضه‌کنندگان، خانواده‌ها و مشتریان خارجی برنامه‌های ورزشی مراکز استانی صداوسیما را در برمی‌گیرد. ابتدا به‌منظور شناسایی شاخص‌ها از مصاحبه با 14 نخبه آگاه استفاده شد و با کدگذاری باز، محوری و گزینشی، در نهایت 83 کد باز، 20 کد محوری و 7 کد گزینشی به دست آمدند. در مرحله کمی، ‌پس از تهیه پرسشنامه، با توجه به جدول مورگان و طبق برآورد صورت گرفته 196 پرسشنامه در دو مرحله (پیش از ارائه بازخورد و پس از ارائه بازخورد) توزیع و جمع‌آوری شدند و نتایج نشان داد که در تابستان 1399 شاخص‌های نیازسنجی علمی و بررسی‌های علمی و استفاده از علم به‌روز از نظر لایه خارجی در وضعیت مطلوبی قرار داشته‌اند و پس از ارائه بازخورد به مسئولان نتایج پرسشنامه مجدد، در پاییز 1399 نشان داد که شاخص‌ها از وضعیت مطلوبی برخوردار بودند. به‌منظور بررسی تغییرات بین پیش از ارائه بازخورد و پس از ارائه بازخورد از آزمون کروسکال ـ والیس استفاده شد که نتیجه نشان داد، میزان تغییرات قبل و بعد از دریافت بازخورد معنادار بوده است. با توجه به اینکه عملکرد برنامه‌های ورزشی استانی در بسیاری از شاخص‌ها در وضعیت مطلوبی قرار نداشت، به نظر می‌رسد که لازم است توجه بیشتری به شاخص‌های مهم برنامه‌های ورزشی و نظارت و برنامه‌ریزی بهتری برای ارتقا کیفی این برنامه‌ها، از سوی مسئولان و دست‌اندرکاران صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of 720 Degrees Performance of Sports Programs on the Provincial Broadcasts (IRIB)

نویسندگان [English]

  • Hossein Safdari 1
  • Hossein Peymanizad Peymanizad 2
  • Hassan Fahim Duvin 3
  • Mohammad Reza Esmailzadeh G. 4

1 PHD Student, Department of Phsical Education, Mashhad Branch,, Islamic Azad Uni. , Mashhad, Iran

2 Associate Prof. Department of Phsical Education, Mashhad Branch, Islamic Azad Uni. , Mashhad, Iran

3 Assistant Prof. Department Of Phsical Education, Mashhad Branch, Islamic Azad Uni. , Mashhad, Iran

4 Assistant Prof. Department Of Phsical Education, Mashhad Branch, Islamic Azad Uni. , Mashhad, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the indicators and evaluate the performance of sports programs of provincial broadcasts based on the 720-degree performance evaluation model. The statistical population is all stakeholders, suppliers, families and foreign customers of the sports programs of the provincial broadcasts. First, 14 experts were interviewed in order to identify the indicators, and by open, axial and selective coding, finally, 83 open codes, 20 axial codes and 7 selective codes were obtained. In the quantitative stage, after preparing the questionnaire, according to Morgan table, 196 questionnaires were distributed and collected in two stages (before and after feedback) in the summer of 1399. The results showed that the indicators of scientific needs assessment and scientific studies and the use of up-to-date science were in a favorable condition in terms of the outer layer. After providing feedback to the officials, the results of the questionnaire again in the fall of 1399 showed that the indicators were in good condition. In order to examine the changes between before and after the feedback, the Kruskal-Wallis test was used, which showed that the changes before and after the feedback was significant. As the performance of provincial sports programs was not in good condition in many indicators, so it is necessary to pay more attention to the important indicators of sports programs and better monitoring and planning to improve the quality of these programs by officials and practitionars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • 720-Degree Model
  • Sports Program
  • IRIB
اسلامی، سیدمحمود و بازآیی، قاسمعلی. (1399). اولویت‌بندی و تحلیل عوامل مؤثر بر کاهش هزینه‌ها در سازمان صداوسیما با رویکرد بلوغ مدیریت دانش. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، 12(45)، 46-21.
اشکنانی، محمدابراهیم. (1387). مدیریت و ارزیابی (مفاهیم و کاربردها). تهران: مؤسسه ‌انتشارات‌ امیرکبیر، شرکت ‌چاپ ‌و نشر بین‌الملل.
اسماعیلی محمد؛ قاسمی، حمید؛ نادریان جهرمی، مسعود؛ حسینی سلطان، شاکری فاطمه. (1390). بررسی میزان جانب‌داری گزارشگران ورزشی تهرانی از بازیکنان و مربیان و سرپرستان تیم‌های استقلال و پیروزی. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 7 (13)، 92-81.
بختیاری، حسن. (1397). طراحی مدل ارزیابی و رتبه‌بندی شبکه‌های استانی صداوسیما با رویکرد تصمیم‌گیری چند معیاره. پژوهشهای ارتباطی (پژوهش و سنجش)، 25 (2)، 101-79.
توسلی کبری و نیک‌مرد فاطمه. (1398). تأثیر ارزشیابی پویا بر عملکرد زبان‌آموزان در فعالیت‌های انتخابی و تولیدی درک مطلب خواندن. پژوهش زبانهای خارجی، 9(2)، 478-445.
حاجی‌آقا بزرگی، حسین. (1397). مدل مفهومی ارزیابی عملکرد مدیران در قالب روش تلفیقی 720 درجه. مجموعه مقالات سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه، تهران.
شاه‌محمدی، عبدالرضا و هاشمی‌پور، سعیده‌سادات. (1394). بررسی نقش برنامه‌های آموزشی و سریال­‌های شبکه 5 تلویزیون در آموزش مهارت‌های شهروندی. مطالعات رسانهای، 10(29)، 97-89.
عباسی، ابراهیم و کاشانی‌اسدی، جواد. (1392). ارزیابی عملکرد برنامه‌های شبکه سه سیما از دیدگاه صاحب‌نظران رسانه و جوانان. مدیریت فرهنگی، 4 (7)، 52-35.
عرب نرمی، بتول. (1395). تلویزیون و ورزش در زندگی روزمره (تحلیلی در پیوند رسانه و ورزش در ایران) مدیریت ورزشی، 8 (4)، 683-589.
پورعبدلی امیرخیزی، حسن؛ خجسته، حسن و روشندل اربطانی، طاهر. (1390). طراحی فرآیند مطلوب نظارت و ارزیابی برنامههای رادیویی در مراکز صداوسیما (مطالعه موردی، صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران.
عزیزآبادی فراهانی، فاطمه و داستانی، رضا. (1394). وضعیت فرهنگی برنامه‌های ورزشی شبکه ورزش با تأکید بر جهانی‌شدن. مدیریت فرهنگی، 9 (28)، 72-51.
کشگر، سارا؛ نوربخش، مهرنوش و قائم‌پناه، سمیه. (1393). مقایسه محتوای اخبار ورزشی خبرگزاری‌های ایرنا و بی‌بی‌سی در نیمه دوم سال 2013. مدیریت ارتباطات در رسانههای ورزشی، 2 (6)، 20-10.
گلرد پروانه؛ مرادی، مهدی و عزیزی، داوود. (1398). تحلیل وضعیت تولید برنامه‌های ورزشی تلویزیون. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 18 (43)، 228-211.
گیلانی، کیمیا. (1396). ارائه مدل ارزیابی کیفیت برنامههای کودک (مورد مطالعه: سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
مختاریان، فرانک. (1396). بررسی مقایسه‌ای رویکردهای درجه‌بندی شده ارزیابی عملکرد کارکنان (90، 180، 270، 360، 450، 540 و 720). اولین همایش بینالمللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی، تهران.
مرادی، خدیجه و یعقوبی، فائزه. (1395). نقش تبلیغات تلویزیونی در جذب مخاطب: بررسی برنامه «خندوانه، کتاب و زندگی». کتاب مهر، 6 (19)، 21-1.
مرشدی، زینب و آسیایی، محسن. (1394). تأثیر ارزیابی عملکرد با رویکرد 360 درجه در اثربخشی سازمانی. اولین کنفرانس بینالمللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تأکید بر پژوهشهای نوین، ساری.
ملائی، مینا و سلیمی، امین. (1398). تحلیل محتوای پوشش رسانه‌ای فساد در فوتبال ایران: مطالعه موردی برنامه تلویزیونی 90. مدیریت ارتباطات در رسانههای ورزشی، 7 (26)، 120-111.
نجاری، رضا و نذرمحمدی، محمد. (1395). بررسی تطبیقی بازخوردهای 180، 360، 540 و 720 درجه در ارزیابی عملکرد کارکنان. پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 2(1)، 128-107.
هادی‌نژاد، فرهاد؛ احمدی، محمد و قاسمی، مهدی. (1395). طراحی الگوی ارزیابی عملکرد دانشجویان با رویکرد بازخورد 360 درجه مورد مطالعه: ارزیابی عملکرد دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع). مدیریت نظام، 16(3)، 33-1.
یزدان‌پناه، احمدعلی. (1392). مبانی طراحی نظام جامع نظارت و ارزیابی برنامه‌های سازمان صداوسیما. پژوهشهای ارتباطی، 8 (28)، 43-35.
Adnan, S.; Mohamed, K. & Yousif. (2014). Performance Evaluation– Methods and Techniques Survey. International Journal of Computer and Information Technology, 4 (3), 966-979.
Aishwarya, M.; Patil1, Dr. C. & Dalvi, S. (2019). 720 Degree Performance Appraisal Systems. International Journal of Trend in Scientific Research and Development. Special Issue, 4-7.
Armitage, J. & Carlen, M. (2017). Remodeling Leadership. Developing Mature Leaders and Organization Leadership Systems7.th Wave Solution. Boston University.
Ashima, K. & Rajni, M. (2018). A Supervised Bug Report Classification with Incorporate and Textual field Knowledge. Procedia Computer Science, 8 (132), 352-361.
David, D.; Corbett, R. & Higgins. (2006). Portfolio Life: The new Path to work, Purpose and Passion after 50. Published by Jossey-Bass, Sanfran Sisco.
Dessler, G. (2011). Human Resource Management, 8th ed. Jersey, Prentice.
Elliott, E.; Harrop, E. & Williams, G. H. (2009). Contesting the Science: Public Health Knowledge and Action in Controversial Land-Use Developments. Risk Communication and Public Health (2nd ed.), Oxford: Oxford University Press, 181-196.
Glaser, B. (1978). Theoretical Sensitivity. Advances in the Methodology of Grounded Theory.
Hongyu, C. (2020). Environmental Performance Evaluation of Green Buildings Based On Machine Learning And IOT Systems. Microprocessors and Microsystemsavailable Online 18 November 2020In Press, Corrected Proofarticle 103496.
Kiluk, B.D.; Weden, S. & Culotta. V.P. (2009). Sport Participation and Anxiety in Children with ADHD. Journal of Attention Disorders, 12 (6), 499-506.
Lizhong, T. (2020). Sustainable Maintenance Supplier Performance Evaluation Based on an Extend Fuzzy PROMETHEE II Approach in Petrochemical Industry. Journal of Cleaner Production, 11 (273), 49-81.
Noe, R.A.; Hollenbeck, J. R.; Gerhurt, B. & Wright, P.M. (2008). Human Resource Management: Gaining Competitive Advantage. NewYork: Mc GrawHill.
Reinboth, M.; Duda, L, & Toumanis, N. (2004). Dimensions of Coaching Behavior, need Satisfaction, and the Psychological and Physical Welfare of Young Athletes. Motivation and emotion, 28 (12), 297-313.
 Smallwood, N. (2015). Intangibles Irrupt in to HR and Leadership Development. Business School, IESE.
 Snell, S. A. & Bohlander, G. W. (2007). Managing Human Resources. Thomson Publishing Company.