نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم اطلاعات و ارتباطات، استادیار دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در دوران رقابت‌های شدید خبری، مدیریت و چینش مطلوب جدول پخش خبر از‌جمله عوامل مؤثر در بهبود کیفیت بخش‌های خبری رادیو و تلویزیون است که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. صداوسیما با برخورداری از بخش‌های خبری متنوع، نیازمند آسیب‌شناسی و بهسازی جدول پخش‌های خبری خود است تا از این رهگذر بتواند با ارتقای کیفی این بخش‌های خبری، سهم خود را از مخاطبان خبر افزایش دهد. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل اثرگذار بر چینش اخبار صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران از نگاه سردبیران خبر بوده است. براین‌اساس، پژوهش حاضر، از طریق مصاحبه نیمه‌استاندارد با سردبیران بخش‌های گوناگون خبری صداوسیما و با روش تحلیل مضمون، به شناسایی عوامل تأثیرگذار بر جدول‌های پخش خبر این رسانه پرداخته است. پس از گفتگو با 6 نفر از سردبیران خبر رادیو و تلویزیون که با نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، اشباع نظری حاصل شد و در مجموع 6 مضمون فراگیر و 20 مضمون فرعی یا سازمان‌دهنده، به‌عنوان عوامل اثرگذار به دست آمد. بر اساس یافته‌های پژوهش، مؤلفه‌های حرفه‌ای جدول پخش‌نویسی، شایستگی‌های فردی عوامل تحریریه، شناخت مخاطبان و فضای مجازی، ویژگی‌های بخش خبری و عناصر مدیریت پیام، از‌جمله این عوامل به شمار می‌روند. عامل اصلی دیگری که جدول پخش خبر را به شهرت‌محوری سوق داده، اعمال‌نفوذ برون‌سازمانی است. براین‌اساس، تنوع قالبی و محتوایی، بهره‌گیری از نیروی انسانی خلاق، بهبود ساختار سازمانی و استقلال هر‌چه بیشتر سردبیری خبر در صداوسیما بر مبنای سیاست‌های سازمانی و منافع ملی برای بهتر شدن چینش جدول پخش خبر ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors Influencing the Arrangement of the Broadcasting News Schedule in IRIB

نویسندگان [English]

  • Ali Ahmadi 1
  • Seyyed Mohammad Hossein Mirhashemi 2

1 Assistant Prof. In Information Communication Sciences, Allameh Tabataba'i Uni, Tehran, Iran

2 Media Management

چکیده [English]

While there is an intense news competition, arranging news broadcasting schedule is one of the effective factors to improve the quality of radio and television news programs. Since radio and television (IRIB) has various news programs, it needs pathology and improvement of the news broadcast schedule in order to increase the quality of these news programs and increase it’s audiences. The purpose of this study was to identify the factors influencing the arrangement of IRIB news programs from the perspective of news editors. This research identified the factors influencing the news broadcast schedule of IRIB through semi-standard interviews with the editors of various news sections using the theme analysis method. After interviewing 6 radio and television news editors who were selected by purposive sampling, theoretical saturation was achieved and a total of 6 comprehensive themes and 20 sub-themes or organizing themes were obtained as influential factors. The findings showed that the influencing factores are: Qualification in arrangement of news broadcast schedule, competencies of the editors, khnowing the audience and cyberspace, the characteristics of the news section and the message management elements. Another major factor driving the news broadcast schedule to fame-oriented is external influencing factors. So, it seems nessesory to have format and content diversity, using creative human resource, the improvement of organizational structure and the increasing independence of news editing based on organizational policies and national interests inorder to improve news broadcast arrangement. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broadcast Schedule
  • TV and Radio News
  • IRIB
  • News Arrangement
  • Agenda-Setting
ببی، ارل. (1393). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی (ترجمه رضا فاضل). جلد دوم، تهران: سمت.
پریدمور، جف. (1383). الفبای کار در رسانه‌ها (ترجمه بیتا غفاری). تهران: مؤسسه انتشاراتی روزنامه ایران، چاپ ایران.
زابلی‌زاده، اردشیر. (1393). چارچوب‌بندی، خبر و رسانه‌ها. تهران. دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
شکرخواه، یونس. (1388). خبر. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
عابدی جعفری، حسن و محمدسعید تسلیمی و ابوالحسن فقیهی و محمد شیخ‌زاده، (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی. (اندیشه مدیریت)، 5(10).
لورنزو ـ داس، نوریا. (1390). گفتمان تلویزیونی (ترجمه محمد شهبا). تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
محمدپور، احمد. (1390). روش تحقیق کیفی؛ ضد‌روش (منطق و طرح در روش‌شناسی کیفی). جلد اول و دوم. تهران: جامعه‌شناسان.
معتمدنژاد، کاظم. (1390). وسایل ارتباط‌جمعی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
مهدی‌زاده، سیدمحمد. (1389). نظریه‌های رسانه، اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: انتشارات همشهری.
میرفخرایی، تژا. (1385). مفاهیم نظری و عملی خبر تلویزیونی. تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
نصراللهی، اکبر. (1386). مدیریت چینش اخبار رادیویی و تلویزیونی. رسانه. 18(3)، 169-180.
یورک، ایوور. (1379). مبانی گزارشگری تلویزیونی(ترجمه محمدرضا حسن‌زاده). تهران. مرکز تحقیقات صداوسیما.
 
Bell, A. (1991). The Language of News Media. Blackwell, Oxford.
Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication, 43, Issue 4, 51-58, DOI: 10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x
Fahmy, S. & Johnson, T. (2007). Show the Truth and Let the Audience Decide: A Web-Based Survey Showing Support among Viewers of Al-Jazeera for Use of Graphic Imagery. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 51, 245-264, DOI: 10.1080/08838150701304688.
Fallows J. (1996). Breaking the News: How the Media Undermine American Democracy. New York: Pantheon.
Findahl, O. & Höijer, B. (1982). The Problem of Comprehension and Recall of Broadcast News. Language and Comprehension, 261–272, DOI:10.1016/s0166-4115(09)60057-1
Fitzgerald, R.; Jaworski, A. & Housley ,W. (2008). Generating news: Agenda Setting in Radio Broadcast News. In Marcel Burger (ed.) L'analyse Linguistique Des Discours Médiatiques: Entre Sciences Du Langage Et Sciences De La Communication. Québec: Les Éditons Nota bene, 133–151.
Fortunato, J. A. (2016). Agenda-Setting Through the Television Programming Schedule: An Examination of Major League Baseball on Fox. International Journal on Media Management, 18, 3-4, 163-180.
Geller, V. (2011). Beyond Powerful Radio, 2nd Edition, A Communicator's Guide to the Internet Age–News, Talk, Information & Personality for Broadcasting, Podcasting, Internet, Radio. London: Routledge.
Goode, L. (2009). Social News, Citizen Journalism and Democracy. New Media & Society, 11(8), 1287–1305.
Grabe, M. E.; Yegiyan, N. & Kamhawi, R. (2008). Experimental Evidence of the Knowledge Gap: Message Arousal, Motivation, and time Delay. Human Communication Research, 34(4), 550–571, DOI: 10.1111/j.1468-2958.2008.00332.x
Grabe, M.; Zhou, S.; Lang, A. & Bolls, P. (2000). Packaging Television News: The Effects of Tabloid on Information Processing and Evaluative Responses. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 44, 581-598, DOI: 10.1207/s15506878jobem4404_4
Hall, S. (1980). Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies, 1972-79. London : Hutchinson ; [Birmingham, West Midlands]: Centre for Contemporary Cultural Studies, University of Birmingham.
Herman, E. & Chomsky, N. (1988). Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, London: Vintage.
King, N. & Horrocks, C. (2010). Interviews in Qualitative Research, London: Sage.
Kleemans, M.; Vettehen, P.; Eisinga, R.; Beentjes, J. & Janssen, L. (2017). How Sensationalist Features Affect Television News Preferences and Recognition Among Young Viewers. Poetics, 63, DOI: 10.1016/j.poetic.2017.07.001
Kraut, R.; Kiesler, S.; Boneva, B. & Shklovski, I. (2006). Examining the Impact of Internet Use on TV Viewing: Details Make a Difference. Oxford University Press.
Lewin, K. (1947). Frontiers in Group Dynamics II: Channels of Group Life; Social Planning And Action Research. Human Relations, 1(2), 143–153.
Livingstone, S. (2003). The Changing Nature of Audiences: From the Mass Audience to the Interactive Media User. A Companion to Media Studies, 337–359.
McCombs, M. (1997). New Frontiers in Agenda Setting: Agendas of Attributes and Frames. Mass Communication Review, 24 (1&2), 32-52.
McCombs, M. E. & Shaw, D. L. (1972). The Agenda-setting Function of Mass Media. Public Opinion Quarterly, 176-187.
McQuail, D. (2006). Mass Communication Theory. London: Sage Publications.
Meijer, I.C. & Kormelink, T.G. (2015). Checking, Sharing, and Linking. Digital Journalism, 3 (5), 664–679, DOI: 10.1080/21670811.2014.937149
Merminod, G. & Burger, M. (2019). Narrative of Vicarious Experience in Broadcast News: A linguistic Ethnographic Approach to Semiotic Mediations in the Newsroom. Journal of Pragmatics, 155, DOI: 10.1016/j.pragma.2019.09.001
Montgomery, M. (2007). The Discourse of Broadcast News: A Linguistic Approach. Routledge, Abingdon/NewYork.
Nord, L.; Jangdal, L. & Olsson, E. (2015). Crisis Reporting in the Digital Age: A Study of Swedish News Editors’ Perceptions. Nord Media ConferenceAt: Copenhagen.
Protess, D. & McCombs, M. E. (2016). Agenda Setting: Readings on Media, Public Opinion, and Policymaking. New York, NY: Routledge.
Reese, S. D. & Davie, W. R. (1987). Captioning Effects on Television News Learning. Department of Journalism, College of Communication University of Texas, Austin 78712 (512) 471-7708/1966.
Reich, Z. & Hanitzsch, T. (2013). Determinants of Journalists' Professional Autonomy: Individual and National Level Factors Matter More than Organizational Ones. Mass Communication and Society, 16 (1), 133–156.
Richardson, J.E. (2007). Analysing Newspapers: An Approach from Critical Discourse Analysis. Palgrave Macmillan, Houndmills/New York.
Shoemaker P.J. & Vos, T. (2009). Gatekeeping Theory. London: Routledge.
Simpson, A.; Clegg, S.; Lopes, M.; Rego, A. & Pitsis, T. (2014). Doing Compassion or Doing Discipline? Power Relations and the Magdalene Laundries. Journal of Political Power, 7(2), 253-274.
Taubes, G. (1995). Epidemiology faces its limits. Science. 269:164-9.
Vu, HT.; Jiang, L.; Chacón, LMC; Riedl, MJ; Tran, DV; Bobkowski, PS. (2019). What Influences Media Effects on Public Perception? A Cross-National Study of Comparative Agenda Setting. International Communication Gazette, 81(6-8), 580-601.
Welbers, K.; Van Atteveldt, W.; Kleinnijenhuis, J.; Ruigrok, N. & Schaper, J. (2015). “News Selection Criteria in the Digital age: Professional Norms Versus Online Audience Metrics.” Journalism, DOI: 10.1177/1464884915595474
Westerhahl, J. & Johansson, F. (1994). “Foreign News: News Values and Ideologies.” European Journal of Communication, 9, 71–89.
Ytreberg, E. (2000). Scheduling in Nordic Public Service Television. Nordicom Review, DOI: 21. 10.1515/nor-2017-0360