نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت رسانه، استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام‌نور، ایران

2 کارشناسی ارشد ، مدیریت رسانه، دانشگاه پیام‌نور، ایران

چکیده

در عصر حاضر با ظهور شبکه‌های ارتباطی گسترده، سبک زندگی افراد جامعه تحت تأثیر قرار گرفته است. اینستاگرام یکی از پلتفرم‌های ارتباطی است که به‌واسطه تعاملی بودن و امکان انتشار و اشتراک‌گذاری عکس و محتوا، زمینه مقایسه را میان همسالان فراهم می‌آورد و بیش از همه باعث نارضایتی کاربران از تصویر بدن خود، اختلال در تغذیه و تغییر رویکرد نسبت به مد می‌شود. تغییر سبک زندگی تحت تأثیر رسانه‌های اجتماعی و تأثیرپذیری گروه‌های سنی مختلف همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی میزان تأثیرگذاری اینستاگرام بر سبک زندگی زنان تبریزی در سه بعد تصویر بدن، اختلال در تغذیه و مد انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را 385 نفر از زنان 20 تا 70 سال ساکن تبریز تشکیل داده‌اند. این پژوهش از نوع همبستگی و روش آن پیمایشی بوده است. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و با روش نمونه‌گیری احتمالی از نوع تصادفی گردآوری شده و نتایج نشان داده است که بین میزان ساعات استفاده از اینستاگرام و نگرش زنان نسبت به تصویر بدن خود، اختلال در تغذیه و مد، رابطه معنادار وجود دارد چنان‌که با افزایش ساعات استفاده از اینستاگرام، تمایل زنان در خصوص مد، به سبک مدرن افزایش‌ می‌یابد و این، بر نوع نگرش‌شان نسبت به بدن خود تأثیر می‌گذارد و آنان را به کنترل وزن و اختلال در تغذیه ترغیب می‌کند. بر اساس این پژوهش، اینستاگرام بیشترین تأثیر را در میان ابعاد سبک زندگی بر روی مد گذاشته است. عوامل زمینه‌ای همچون شاخص توده بدنی، سن، درآمد، وضعیت تأهل و وضعیت شغلی نیز پیش‌بینی‌کننده‌هایی قوی بودند که تأثیرگذاری رسانه را شدت می‌بخشیدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Instagram on Lifestyle: Body Image, Eating Disorders and Fashion (Case: Women Aged 20 to 70 Years Living in Tabriz)

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Ahmadi 1
  • Yasamin Mowlana 2

1 Assistant Prof. In Media Management, Payame Noor University, Iran

2 Media Management

چکیده [English]

Nowadays With the advent of widespread communication networks,  people‘s lifestyle has been influenced. Instagram is one of the communication platforms that, due to its interactivity and the possibility of publishing and sharing photos and contents, provides the ground for comparison among peers, and also causes users dissatisfaction with their body image, eating disorders,  changing their attitudes toward fashion. researchers have always interested in Lifestyle changes under the influence of social media and the influence of different age groups. The aim of the study was to investigate the impact of Instagram on the lifestyle of Tabriz women in three dimensions of body image, eating disorders, fashion. The statistical population consisted of 385 women aged 20 to 70 years living in Tabriz. The research was correlational and conducted through a survey. Data were collected using a questionnaire and from samples selected randomly. The results showed that there was a significant relationship between the number of hours of using Instagram and women's attitudes toward their body image, eating disorders and fashion. With the increase of using Instagram hours, women's attitudes toward fashion and modern lifestyle increases, and this, affects the way they look at their bodies and encourages them to control their weight and eating disorders. According to the findings, Instagram has the most influence on mode among the dimensions of lifestyle. Underlying factors such as body mass index, age, income, marital status, and employment status were also strong predictors that intensified media influence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instagram
  • Body Image
  • Nutrition
  • Women
  • Fashion
اکبرزاده جهرمی، سیدجمال‌الدین و سیدنورالدین رضوی‌زاده و محدثه شیخی. (1398). نقش اینستاگرام در مدیریت بدن زنان: مطالعه موردی زنان منطقه یک و بیست تهران. مطالعات رسانه‌های نوین، 5 (20)، 79-37.
اکبری، تقی و جواد هاشمی و سلیم کاظمی و مرتضی جاویدپور و مریم متولی‌کسمایی. (1399). تبیین تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی جوانان، مورد مطالعه: جوانان شهر اردبیل. پژوهش‌های ارتباطی، 27(103)، 59-81.
داداش‌زاده، جواد و محمد محمد‌مهدی و روح‌الله فرزام و عباس گرزین. (1399). تأثیر شبکه اجتماعی اینستاگرام بر ابعاد سبک زندگی کارکنان نظامی، مورد مطالعه: یکی از شهرک‌های نظامی نداجا. مطالعات مدیریتی دریامحور، 1(1)، 77-92.
دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز. (1396). کنگره‌ بین‌المللی تازه‎های پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان‎های گوارش در تبریز. بازیابی شده از: https://www.tbzmed.ac.ir/News/
رازقی، فاطمه و محمدامین کنعانی. (1396). رسانه، درونی‌سازی هنجارها و تصور از بدن. پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، 6 (10).
رضاییان، عالیه و افسانه ادریسی. (1397). تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی نسل چهارم. مطالعات میان فرهنگی، 13(34)، 9-35.
طهماسبی، ساره و محمدابراهیم زارعی. (1397). شمایل‌شناسی تصویرزن در دوره‌ قاجار با تأکید بر سفرنامه‌ها، نگارگری‌ها و عکس‌های برجای مانده. زن در فرهنگ و هنر، 10 (4).
عیدی‌زاده، رضا و حاجی‌محمد احمدی بلوطکی. (1397). مطالعه رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی واتساپ و تلگرام با سبک زندگی دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران. مطالعات جامعه شناسی، 11(38)، 43-60.
فتحی، اکبر و سارا کشکر و نگار ستار. (1396). نقش مد در گرایش دختران جوان به تناسب اندام و ورزش. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 6 (21).
گیدنز، آنتونی. (1388). تجدد و تشخص؛ جامعه و هویت شخصی در عصر جدید(ترجمه ناصر موفقیان). تهران: نی.
مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا). (1397). ذائقه کاربران ایرانی در به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی. سه‌شنبه، 13شهریور: http://ispa.ir/Default/Details/fa/1953
Bourdieu, P. (2005). Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. Rutledge.
Brown, Z. & Tiggemann, M. (2016). Attractive Celebrity And Peer Images on Instagram: Effect on Women's Mood and Body Image. Body image, 19, 37-43.
Chae, J. (2018). Explaining Females’ Envy Toward Social Media Influencers. Media Psychology, 21(2), 246-262.‏
Chen, H.; Gao, X. & Jackson, T. (2007). Predictive Models For Understanding Body Dissatisfaction Among Young Male and Females in China. Behav Res Ther 2007, 45(6), 1345-56.
Chua, T. H. H. & Chang, L. (2016). Follow me and Like My Beautiful Selfies: Singapore Teenage Girls’ Engagement in Self-Presentation and Peer Comparison On Social Media. Computers in Human Behavior, 55, 190-197.‏
Chun, C. S.; Lim, W. M.; Tan, R. W. & Teh, E. W. (2018). Impact of Social Media Influencer on Instagram user Purchase Intention: The Fashion Industry (Doctoral dissertation, UTAR).
Cohen, R.; Newton-John, T. & Slater, A. (2017). The Relationship Between Facebook and Instagram Appearance-Focused Activities And Body Image Concerns in Young Women. An International Journal of Research, 23, 183-187.
Dijkstra, p.; Gibbons, f.x. & Bunk, A.p. (2010). Social Comparison Theory, Social Psychological Foundations of Clinical Psychology. NewYork. NY: Guliford press, 195-211
Fardouly, J.; Willburger, B. K. & Vartanian, L. R. (2018). Instagram use and young Women’s Body Image Concerns and Self-Objectification: Testing Mediational Pathways. New Media & Society, 20(4), 1380-1395.‏
Ferguson, C. J.; Muñoz, M. E.; Garza, A. & Galindo, M. (2014). Concurrent and Prospective Analyses of Peer, Television and Social Media Influences on Body Dissatisfaction, Eating Disorder Symptoms aAnd Life Satisfaction In Adolescent Girls. Journal of Youth and Adolescence, 43(1), 1-14.‏
Festinger, L. (1954). A Theory of Social Comparison Processes. Human Relations, 7(2), 117-140.‏
Grogan, S. & Richards, H. (2002). Body Image Focus Groups With Boys and Men. Men and Masculinities, 4(3), 219-232.
Haller, S. L. (2020). An Examination of Instagram Use and Body Image in a Sociocultural Model of Disordered Eating (Doctoral dissertation, University of Toronto (Canada)).‏
Hendrickse, J.; Arpan, L. M.; Clayton, R. B. & Ridgway, J. L. (2017). Instagram and College Women's Body Image: Investigating the Roles of Appearance-Related Comparisons and Intrasexual Competition. Computers In Human Behavior, 74, 92-100.
Holland, G. & Tiggemann, M. (2016). A Systematic Review of the Impact of the use of Social Networking Sites on Body Image And Disordered Eating Outcomes. Body Image, 17, 100-110.‏
Jin, S. V. & Ryu, E. (2020). “I'll Buy What She's# Wearing”: The Roles of Envy Toward and Parasocial Interaction With Influencers in Instagram Celebrity-Based Brand Endorsement and Social Commerce. Journal of Retailing and Consumer Services, 55, 102121.‏
Krahé, B. & Krause, C. (2010). Presenting thin Media Models Affects Women's Choice of Diet or Normal Snacks. Psychology of Women Quarterly, 34(3), 349-355.‏
López-Guimerà, G.; Levine, M. P.; Sánchez-Carracedo, D. & Fauquet, J. (2010). Influence of mass Media on Body Image and Eating Disordered Attitudes And Behaviors In Females: A Review of Effects and Processes. Media Psychology, 13(4), 387-416.
Low, P. & Freeman, I. (2007). Fashion Marketing to Women in Kazakhstan Journal of Fashion Marketing and Management, 11 (1), 41-55.
Maltby, J.; Giles, D. C.; Barber, L. & McCutcheon, L. E. (2005). Intense‐personal Celebrity Worship and Body Image: Evidence of A Link Among Female Adolescents. British Journal Of Health Psychology, 10(1), 17-32.‏
Prichard, I.; Kavanagh, E.; Mulgrew, K. E.; Lim, M. S. & Tiggemann, M. (2020). The Effect of Instagram# Fitspiration Images on Young Women’s Mood, Body Image, and Exercise Behaviour. Body Image, 33, 1-6.‏
Radford, B. (2007). Media and Mental Health Myths: Deconstructing Barbie And Bridget Jones. Scientific Review of Mental Health Practice, 5(1). ‏
Statista. (2021). Number of Monthly Active Instagram User. Available at: http://www.statista.com
Stronge, S.; Greaves, L. M.; Milojev, P.; West-Newman, T.; Barlow, F. K. & Sibley, C. G. (2015). Facebook is Linked to Body Dissatisfaction: Comparing Users and Non-Users. Sex Roles, 73(5), 200-213.
Tiggemann, M. & Anderberg, I. (2020). Social Media is not Real: The Effect of ‘Instagram Vs Reality’images on Women’s Social Comparison And Body Image. New Media & Society, 22(12), 2183-2199.‏
Tiwari, S.  &Panjrath, M. Y. (2021). “Why Them, Not Me?”: A Study Exploring the Impact of Following Fashion Influencers on Instagram on Body Image Satisfaction of Adolescent Girls and Middle-aged Women.
Veldhuis, J.; Alleva, J. M.; Bij de Vaate, A. J.; Keijer, M. & Konijn, E. A. (2020). Me, My Selfie, and I: The Relations Between Selfie Behaviors, Body Image, Self-Objectification, and Self-Esteem in Young Women. Psychology of Popular Media, 9(1), 3.
 Want, S. C. (2009). Meta-analytic Moderators of Experimental Exposure to Media Portrayals of Women on Female Appearance Satisfaction: Social Comparisons as Automatic Processes. Body Image, 6(4), 257-269.‏
Warner, P. C. (2013). “From Clothing for Sport to Sportswear and the American Style: The Movies Carried the Message”, 1912–1940. Custome, 47, Issue 1, 45-62.
Wayles, K. (2020). Instagram and Eating Disorders: An Empirical Study of the Effects of Instagram on Disordered Eating Habits among Young Girls.University of Arkansas, Fayetteville.