نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی اجتماعی، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دکتری جامعه‌شناسی، دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده روان‌شناسی و علوم‌اجتماعی، واحد رودهن، تهران، ایران

3 دکتری جامعه‌شناسی، استاد گروه علوم اجتماعی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

4 دکتری جامعه‌شناسی، استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

این مقاله با هدف بررسی نقش برنامه‌های سیمای ایلام در کنترل مخاطره‌پذیری اجتماعی جوانان، با روش ترکیبی انجام شده است. در گام اول و در بخش کیفی، روش پژوهش مصاحبه عمیق است. جامعه مطالعاتی شامل کارشناسان رسانه و مسائل اجتماعی، همچنین نمونه‌ای متشکل از 30 نفر از کارشناسان است که با شیوه نمونه‌گیری هدفمند اطلاعات‌محور انتخاب ‌شده‌اند. مقوله‌های اصلی پس از تکمیل فرایند، کدگذاری و‌ استخراج شدند که در نتیجه 24 کد توصیفی با 82 ارجاع از مصاحبه‌ها به دست آمد. در گام دوم پژوهش با رویکرد کمی، برازش مدل استخراج‌ شده، با تکیه‌بر راهبرد پیمایش، با جامعه آماری جوانان 18 تا 39 ساله ساکن شهر ایلام به تعداد 43540 نفر و نمونه آماری 800 نفر، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و انتخاب تصادفی ساده انجام گرفت. برازش مدل با تکیه‌بر رویکرد معادلات ساختاری، از طریق نرم‌افزار PLS مورد تأیید قرار گرفت و نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مؤلفه‌های استخراج‌شده نقش برنامه‌های سیمای ایلام در کنترل ریسک و مخاطره‌پذیری اجتماعی جوانان به‌صورت معناداری مورد تأیید است. نقش برنامه‌های سرگرمی، نمایشی و آموزشی سیمای ایلام بیشتر بوده و برنامه‌های خبری نقشی نداشته‌اند. همچنین نتایج تحلیل مسیر 73/0 و سهم برنامه‌های سیمای ایلام در حد 32/0 بوده که به‌صورت مستقیم و در حد قوی بر متغیر وابسته تأثیر داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Role of Ilam TV Programs in Controlling the Risk and Social Risk of Young People

نویسندگان [English]

  • Ali Asadi 1
  • Khalil Mirzaei 2
  • Yar Mohammad Ghasemi 3
  • Alireza Mohseni Tabrizi 4

1 Sociology

2 Associate Prof. In Sociology, Social Science Department, Social and Humanity Science, Islamic Aza Uni., Rudehen Branch, Tehran, Iran

3 Full Prof. In Sociology, Ilam Uni., Ilam, Iran

4 Full Prof. In Sociology, Social Science Department, Social Science, Tehran Uni., Tehran, Iran

چکیده [English]

This research was conducted to examine the role of Ilam TV programs in controlling the social risk-taking of young people, using a combined method. In the first step, qualitative part, the research method was in-depth interview. The study population consisted of media and social experts, from whom 30 people were selected by purposive sampling. After completing the process, the main categories were coded and extracted, resulting in 24 descriptive codes with 82 references from the interviews. In the second step of the research, with a quantitative approach, fitting the extracted model was done, based on the survey strategy, with a statistical population of 18-39 years old living in Ilam with 43,540 people from which 800 people were selected by cluster and simple random sampling. The fit model based on the structural equation approach was confirmed by PLS software. The results of confirmatory factor analysis showed that the extracted components of the role of Ilam TV programs in controlling the risk and social risk-taking of young people are significantly confirmed. The role of entertainment, drama and educational programs of Ilam TV was more and news programs did not play a role. Also, the results of route analysis were 0.73 and the share of Ilam TV programs was 0.32, which had a direct and strong effect on the dependent variable. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comedy programs
  • Educational programs
  • News programs
  • drama programs
  • Social risk-taking of youth
احمدی، حبیب و علی، عربی و بهزاد، حکیمی‌نیا. (1392). بررسی رابطه مصرف رسانه‌­ای و ترس از جرم (مورد مطالعه: شهر کرج). مطالعات جامعه‌شناختی شهری، 3 (7)، 24-1.
ایرنا. (1399). عاملان نزاع دسته‌جمعی ایلام دستگیر شدند. بازیابی شده از: https://www.irna.ir/news/83800848/
برآورد اجتماعی. (1399). اولویت جرائم و آسیب‌های اجتماعی استان ایلام. معاونت اجتماعی نیروی انتظامی. گزارش مطالعاتی 67، تهران: مؤسسه پژوهش نگاه معاصر.
برنا. (1399). ایلام در رتبه ۲۷ اعتیاد کشور. بازیابی شده از: https://www.borna.news
بِک، اولریش. (۱۳۸۸). جامعه در مخاطره جهانی (ترجمه محمدرضا مهدی‌زاده). تهران: کویر.
بِک، اولریش. (۱۳۹۷). جامعه خطر به‌سوی مدرنیته‌ای نوین (ترجمه رضا فاضل و مهدی فرهمند‌نژاد). چاپ اول، تهران: ثالث.
حبیب‌پور، کرم و رضا، صفری شالی. (1388). راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده­‌های کمی). تهران: لویه.
داوری، علی و  آرش، رضازاده. (1395). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. چاپ سوم، تهران: جهاد دانشگاهی.
دهشیری، محمدرضا. (1388). رسانه و فرهنگ‌­سازی. تحقیقات فرهنگی، 2 (8).
رفیعیان، مجتبی و جمشید، مولودی. (1390). رویکردها و روش‌های سنجش کیفیت محیط مسکونی شهری. چاپ اول، تهران: آذرخش.
شرف‌الدین، سید‌حسن. (1391). نقش رسانه‌های جمعی در انتقال ارزش‌های اجتماعی با تأکید بر رسانه ملی. مجله معرفت، 179.
صفایی‌نژاد، قاسم. (1394). تأثیر فن‌آوری‌های نوین برمدیریت منابع انسانی در سازمان‌های رسانه. مدیریت رسانه،9.
عنبری، موسی. (۱۳۹۳). جامعه‌شناسی فاجعه کندوکاوی علمی پیرامون حوادث و سوانح ایران. چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
فراست‌خواه، مقصود. (1395). روش پژوهش کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر گراندد تئوری GTM. چاپ سوم، تهران: آگاه.
قاسمی، محمد. (1389). بررسی نقش رسانه‌ها در ایجاد همگرایی ملی و امنیت پایدار (با تأکید بر همگرایی مرزنشینان استان آذربایجان غربی). نظم و امنیت انتظامی. 2 (3).
کلانتری، خلیل. (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی ـ اقتصادی (با برنامه LISREL وSIMPLIS ). چاپ دوم، تهران: فرهنگ صبا.
گیدنز، آنتونی. (۱۳۷۹). جهان رهاشده (ترجمه علی‌اصغر سعیدی و یوسف حاجی عبدالوهاب). چاپ اول، تهران: علم و ادب.
گیدنز، آنتونی. (۱۳۹۵). جهان لغزنده است (ترجمه علی عطاران). چاپ اول، تهران: پارسه.
لیتل‌جان، استیفن. (1384). نظریه­‌های ارتباطات (‌ترجمه حسین مرتضی نوربخش و سید‌اکبر میرحسنی). چاپ اول، تهران: جنگل.
متانی، مهرداد و نقی، قلی‌زاده و علی، فالح و احتشام، رشیدی. (1396). بررسی نقش انواع رسانه‌های جمعی در احساس امنیت اجتماعی شهروندان شهر تهران. علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، 11 (3).
مصطفوی کهنگی، فرحناز. (1394). نقش رسانه‌ها در امنیت اجتماعی. دانش انتظامی پلیس پایتخت، 8 (1).
مهدی‌پور، اعظم و نجم، شهرانی‌کرانه. (1392). تأثیر رسانه‌های جمعی در افزایش احساس ناامنی و ایجاد رویکردهای امنیتی. مطالعات رسانه‌ای، 8 (23).
مهدی‌زاده، سید‌مهدی. (1389). نظریه‌های رسانه،‌ اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: همشهری.
میر‌اسماعیلی، بیبی‌سادات و نصراله، اسکندری و مجید، باروت‌کوب‌زاده. (1394). نقش رسانه‌­ها در تحکیم امنیت اجتماعی از دیدگاه صاحب‌نظران (علوم ارتباطات و جامعه‌شناسی). مطالعات رسانه‌­ای، 31.
هومن، حیدر‌علی. (1393). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. چاپ ششم، تهران: سمت.
Fornell, C. & Larcker, D.(1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable and Measuring error. Journal of High Technology Management Reasearch, 39-50.
Beck, U. (1992). Risk Society: Toward a new modernity, London: Sage publications.
Barak. G. (Ed.) (1994). Medin, Process and the social Constructlon of Crime. New York. NY. Garlan.
Beck, U. (1997). The Reinvenention of Politics: Rethinking  Modrenity in the Global Social Order: Cambridge: Polity Peress.
Shah, D. (1998). Civic Engagement, Interpersonal Trust and Television
se: an Individual Level.
Zallaghi, A. (2017). Examines the Role of Media in the Prevention of Crime. Jornal East European Business Law, 101-111.