نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دکتری علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دکتری مدیریت رسانه، استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

تدوین یک چارچوب هنجاری رسانه‌ای؛ خاص خبرگزاری‌ بین‌المللی داخل کشور، ضرورتی تام دارد چرا که کلیه کارگزاران رسانه را یاری می‌دهد تا در انتشار و دروازه‌بانی خبر از هنجارها، ‌ارزش‌ها و باورهای فرهنگی ایران اسلامی بهره بگیرند. پژوهش حاضر، از روش کیفی برای فهم مسئله هنجار رسانه‌ای مطلوب خبرگزاری بین‌المللی داخل کشور بهره گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را متخصصان و کارشناسان حوزه رسانه و خبرگزاری با سابقه مدیریتی در زمینه خبر و رسانه خبری در برمی‌گیرند که پژوهشگران به‌طورهدفمند، پس از مصاحبه با 20 تن از آنان در حوزه مورد نظر به اشباع نظری دست پیدا کردند. یافته‌های حاصل از تحلیل تماتیک، دربرگیرنده سه تم اصلی «هنجارهای مرجعیت حرفه‌ای، هنجارهای کاربردی (سیاستی) و هنجارهای ارزشی» بوده است. بر اساس یافته‌های مرتبط با «هنجارهای مرجعیت حرفه‌ای»‌، از آنجا که پوشش‌ خبری خبرگزاری‌ها در حال حاضر، تحت تأثیر سلایق و جریان‌های خُرد و کلان اغلب سیاسی است و خط‌مشی‌های کلی نیز از جانب عوامل نامبرده تعیین می‌شوند، برنامه‌ریزی برای‌ نیل به مرجعیت حرفه‌ای ذیل یک هنجار رسانه‌ای، قادر است جایگاه و پایگاه خبرگزاری را به میزان قابل توجهی ارتقا دهد. یافته‌ها در خصوص «هنجارهای کاربردی (سیاستی)» نیز حاکی از آن است که خبرگزاری‌ها برای احراز اعتبار و کسب مرجعیت، بنا به بافت هر جامعه، ناچار از رعایت هنجارهای اجتماعی خاصی هستند. همچنین یافته‌های مرتبط با «هنجارهای ارزشی» نشان می‌دهند که خبرگزاری‌ها بنا به تأثیرشان از بافت‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت، از اصول و هنجارهای ارزشی متفاوتی پیروی می‌کنند.

تازه های تحقیق

نوآوری پژوهش

هرچند برای صورت­‌بندی الگوهای مفهومی و نظری هنجار رسانه‌­ای بومی در ایران، اقدامات پژوهشی و تحقیقاتی محدودی به صورت جسته و گریخته در میان اندیش‌وران و پژوهشگران ایران صورت گرفته است، پژوهش حاضر، نخستین اثری است که به صورت نظام­‌مند کوشیده است هنجارهای رسانه‌­ای مطلوب خبرگزاری بین‌­المللی داخل کشور را بررسی کند.

محدودیت پژوهش

بخشی از مصاحبه‌­شوندگان به دلیل شایع بودن ویروس کرونا و برخی مسائل دیگر حاضر نشدند با پژوهشگر مصاحبه کنند و به‌این‌ترتیب بخشی از داده­‌های بالقوه امکان احصا پیدا نکرد.

سپاس و قدردانی

 انجام این پژوهش بدون حمایت‌ها و مساعی مدیران سازمان صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران میسر نمی‌گردید. نویسـندگان مقالـه بـر‌خـود لازم می‌داننـد که از ایـن همـکاری، به‌ویـژه رهنمودهای ارزشـمند جناب آقای دکتر پیمان جبلی، رئیس محترم رسانه ملی در هدایت علمی و تبیین مسیر پژوهش و نیز راهنمایی‌های جناب آقای دکتر حسن عابدینی، مدیر عامل محترم خبرگزاری صدا‌و‌سیما و همکاری و مساعدت جناب آقای دکتر حسن خجسته باقرزاده قدردانـی کننـد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Study on Desirable Media Norm of International News Agency in the Country

نویسندگان [English]

  • Marzieh Akbarzadeh 1
  • Akbar Nasrollhi,K. 2
  • Neda Soleimani 3

1 Media Management

2 Assistant Prof. In Communication Sciences, Islamic Azad University, Markaz Branch, Tehran, Iran

3 Assistant Prof. In Media Management, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

It is imperative to develop a normative media frame for the domestic international news agency. Because it helps all media agents to use the norms, values and cultural beliefs of Islamic Iran in gate keeping and publishing news. The study used a qualitative method to understand the desired media norm of international news agency in the country. The statistical population of this study was media and news experts with management background in news and news media field from whom 20 people were selected purposefully. Findings from thematic analysis includes three main themes: "norms of expertise authority, applied norms (policy), and value norms". Based on the findings related to the "norms of expertise authority", since the coverage of news agencies is currently influenced by the tastes and micro and macro political issues, which also determine general policies, planning to achieve expertise authority under a media norm is able to enhance the news agency's position. The findings of "applied norms (policy)" also indicate that news agencies must adhere to certain social norms in order to gain credibility and authority, depending on the context of each society. Findings related to "value norms" also show that news agencies follow different value principles and norms depending on their different cultural, political, social and economic contexts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Norm
  • News Agency
  • Thematic Analysis
  • Interview
  • News Coverage
احمدی، ظهیر و حسن، خجسته. (1399). اخلاق حرفه‌­ای رسانه‌­ها در جمهوری اسلامی ایران؛ مفاهیم و مصادیق. حوزه اخلاق، 10(39)، 41-65.
احمدی، ظهیر و حسن، خجسته. (1399). ارائه الگوی بومی هنجار رسانه (مورد مطالعه: رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی ایران). تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
باهنر، ناصر و علی‌اصغر، ترکاشوند. (1388). نظریه هنجاری رسانه‌­ها از دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی: از 1357 تا سیمین سال انقلاب. پژوهش­‌های ارتباطی، 16(2)، 9-37.
خجسته، حسن. (1396). الگوهای هنجاری تولید محتوا در رسانه‌ها: راهبرد ایجاد مزیت رقابتی. مطالعات فرهنگ ارتباطات، 18(37).
خواجه‌سروی، غلامرضا و مرتضی، بیات. (1396). سیاستگذاری رسانه مطلوب در جمهوری اسلامی ایران. دین و ارتباطات. 24(2)، 105-131.
مهدی‌زاده، سید‌محمد. (1384). بررسی محتوایی و حرفه­‌ای مطالب هفت خبرگزاری غیردولتی. رسانه، 16(3)، 123-164.
Bingham, C.M. (2017). Talking about Twitch: Dropped Frames and a Normative Theory of new Media Production. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 26(2), 1-18.
Braun, V. & Clarke, V. (2012). Thematic Analysis. In H. Cooper, P. M. Camic, D. L. Long, A. T. Panter, D. Rindskopf, & K. J. Sher (Eds.), APA handbook of research methods in psychology, 2.
Fourie, P., J. ( 2011). Normative Media Theory in a Changed Media Landscape and Globalized Society, in Communication and Media Ethics in South Africa, Edited by Nathalie Hyde-Clarke. Cape Town: JUTA
McQuail, D. (2020). Mass communication Theory. London: sage.
Ugangu, W. (2012). Normative Media Theory and The Rethinking of the Role of the Kenyan Media in a Changing Social Economic Context. Doctor of Litrature And Philosophy, University of South Africa.