نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روابط فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت راهبردی، دانشیار و عضو گروه آموزشی رادیو، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشگاه فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت ام‌بی‌ای بازاریابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه باتوجه‌به تغییر و تحولات جوامع مدرن و فراتر رفتن دامنه کنش افراد از حد دوستان و آشنایان به نهادها و سازمان‌ها، مسئله اعتماد اجتماعی اهمیتی خاص پیدا کرده است رسانه‌های ارتباطی به تصورات افراد از محیط شکل می‌دهند و با ارائه تصویری زشت یا زیبا از جامعه، افزایش یا کاهش میزان اعتماد را در بین مخاطبان خود موجب می‌شوند. همچنین‌ به شکل‌گیری الگوهای کنش در بین مخاطبان کمک می‌کنند تا در موقعیت‌های مختلف دست به اقدام بزنند. رسانه‌های ارتباطی (چاپی و الکترونیکی) می‌توانند زمینه دسترسی به نهادهای انتزاعی و تخصصی را برای مخاطبان خود فراهم آورند و در نتیجه، موجب اعتماد یا بی‌اعتمادی آنان به این نهادها شوند. ازاین‌رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی میان مصرف رسانه‌های ارتباطی (چاپی و الکترونیکی) و میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران سال 1399 بوده است. روش پژوهش به لحاظ اجرا، پیمایشی و از نظر نوع، کاربردی است. نمونه آماری پژوهش، با روش خوشه‌ای و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان طبق محاسبات صورت گرفته، 384 نفر محاسبه شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها نیز پرسشنامه محقق‌ساخته بوده است. نتایج پژوهش به لحاظ آماری، وجود همبستگی مثبت و معنادار بین متغیرهای مصرف رسانه‌ای ارتباطی (چاپی و الکترونیکی) و میزان اعتماد اجتماعی را نشان داد؛ یعنی با بالا رفتن میزان استفاده از رسانه‌های ارتباطی، اعتماد اجتماعی نیز افزایش می‌یابد. این امر ما را با نقش مهم رسانه‌ها در نگرش افراد، آشنا  و لزوم پرداختن به این مسئله را دوچندان می‌کند.

تازه های تحقیق

محدودیت و نوآوری‌های پژوهش

رسانه­ های ارتباطی قادرند اعتماد اجتماعی را به‌ویژه در میان دانشجویان افزایش دهند و با شناخت نقش و جایگاه خود در بین اقشار جامعه، روابط افراد را با یکدیگر بهبود بخشند و مسائل فرهنگی را ارتقا دهند، اما گاه نیز ممکن است نتیجه عکس به دست آید؛ یعنی با افزایش استفاده از رسانه­ ها، میزان اعتماد اجتماعی کاهش یابد. اعتماد اجتماعی یکی از ابعاد بسیار مهم سرمایه اجتماعی است، چراکه سبب شکل‌گیری انسجام و وحدت جامعه می‌شود. یکی از عوامل و زمینه‌های شکل‌گیری اعتماد اجتماعی، مصرف رسانه‌های ارتباطی است. در مجمـوع، ایـن پژوهش نشـان می‌دهد کـه متغیرهایـی چــون اعتمــاد، خو گرفتن بــه رســانه مورد اســتفاده و اطلاع‌یابی از آن در چارچوبــی مشــخص، تــا چــه اندازه‌ای در افزایــش اعتماد دانشجویان مؤثرنــد. ایجـاد اعتمـاد در میان افـراد از طریـق رسانه‌های ارتباطی، پشــتکاری جمعــی را می‌طلبد. صاحبنظران رسانه می‌توانند، بــا راه‌انــدازی یک نظام جامــع آنلاین و منسجم‌، در راه اعتمادسـازی و احسـاس اطلاع‌یابی داشجویان از طریق رسـانه‌های ارتباطی گامـی بلند بردارنـد. ایــن پژوهــش گامــی کوچــک در راه نیــل بــه هدفــی بــزرگ اســت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study Between the Consumption of Communication Media (Print and Electronic) and the Social Trust Among Graduate Students of Tehran University in 2020

نویسندگان [English]

  • Davood Koohi Aqdam 1
  • Hassan Khojasteh B. 2
  • Alireza Koohi Aqdam 3
  • Amir Mashadi Mohammadi 4

1 Cultural Relationships

2 Associate Prof. In Strategic Management, IRIB Uni., Tehran, Iran

3 Management of Technology

4 Marketing Management

چکیده [English]

Social trust has become particularly more important, as societies and human actions have developed beyond from individuals to institutions and organizations. Communication media make people's perceptions of the environment and increases/decreases their trust among their audiences by representing good/bad image of the society. They also help to create patterns of action among the audience to take action in different situations.  Communication media (print and electronic) help to access to abstract and specialized institutions, so that cause their audience trust or distrust these institutions. The research is applied in terms of objects and was done through survey. Statistical sample were selected by cluster sampling way over 384 people using Morgan table. Data was collected by researcher-made questioner. The results showed that there was a significant positive correlation between communication media consumption (print and electronic) and social trust; That is, as the use of communication media increases, so does social trust. This increases the importance of the media in the attitudes of familiar people and the need to address this issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Students
  • Social Trust
  • Print Media
  • Electronics
برزگر بفرویی، کاظم؛ اسماعیل، سعدی‌پور و سمیه، زارع مهرجردی. (1393). مقایسه اعتماد در روابط میان‌فردی بینندگان شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه ملی (مطالعه موردی: زنان شهرستان ابرکوه). پژوهش‌­های ارتباطی، 21 (80)، 104ـ83.
جوادی، علی و فاطمه، هاشم­نژاد. (1396). بررسی تأثیر میزان استفاده از رسانه‌های جمعی بر میزان اعتماد اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد قائم‌شهر در سال 1396. مشارکت و توسعه اجتماعی، 3 (5)، 126 – 111.
حاجی‌محمدی، محمدعلی. (1393). طرح سرمایه اجتماعی و سنجش آن. تهران: انتشارت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
ریاحی، محمد؛ نادر، رازقی و سمانه، اسکندر. (1393). بررسی تطبیقی تأثیر الگوهای مصرف تلویزیون داخلی و ماهوارهای بر میزان اعتماد اجتماعی. مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی، 2(33)، 20.
فریدی، معصومه و مجید، ظروفی. (1395). مطالعه رابطه بین مصرف رسانه‌ای و میزان سرمایه اجتماعی مدیران راهنمایی و دبیرستان منطقه 2 شهر تهران. مطالعات جامعه‌شناسی، 8(31)، 154-137.
قوچانی، فرخ؛ شهرام، هاشم‌نیا و رؤیا، اقبال. (1394)‌. بررسی تأثیر انواع تبلیغات رسانه‌ای به‌عنوان یک استراتژی بازاریایی. مدیریت بازاریابی، 20.
متانی، مهرداد و بورا، جوادی. (1395). تحلیل رابطه میان مصرف رسانه‌ای و میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل. دومین کنفرانس بین‌المللی علوم‌انسانی با رویکرد بومی اسلامی و تأکید بر پژوهش‌های نوین، مازندران.
محمودی‌، رجا و همکاران. (1397). بررسی رابطه مصرف رسانه‌های ارتباطی و سرمایه اجتماعی معلمان. رسانه، 29(58).
معتمدنژاد، کاظم. (1394). بررسی رابطه میزان مصرف رسانه‌ها و میزان سرمایه اجتماعی شهروندن تهرانی. برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 3(6).
Gal, A. (2015). Trusting the Press and Political Trust: A Conditional Relationship. Journal of Elections, Public Opinion and Parties, 25(3), 351-367, DOI: 10.1080/17457289.2014.997739
Jha, S.; Chitnis, A. & Chitnis, R. (2019). Understanding Behavior Pattern of College Students Towards Social Networking Sites in India. Indian Journal of Computer Science, 4(1), 26-34.
Noguti, V.; Singh, S. & Waller, D. S. .(2017). Gender Differences in Motivations to Use Social Networking Sites. in Gender Economics: Breakthroughs in Research and Practice, 676-691. IGI Globa
Zaki, M. A. (2018). Sociological Explanation of the Causes of Young People's Tendency to Social Networks, Studied by Facebook Users, Boys and Girls Aged 15- 29 in Isfahan). Journal of Applied Studies in Social Sciences and Sociology, 1(2), 24-1.