نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت رسانه، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)، تهران، ایران

2 دکتری روزنامه‌نگاری، استاد گروه روزنامه نگاری، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت رسانه، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیرات دروازه‌بانی الگوریتمی در پلتفرم‌های رسانه ­ای بر منافع عمومی کاربران در زمینه‌­ای ایرانی (پلتفرم و کاربر ایرانی)، طراحی شده است. این پژوهش با بهره‌گیری از رویکرد کیفی و روش تحلیل تم صورت گرفته و داده‌های آن از طریق برگزاری مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساخت­یافته با ۱۸ خبره در حوزه‌ پلتفرم‌های رسانه­‌ای و همچنین سیاستگذاران اکوسیستم پلتفرمی به دست آمده اسِت. یافته ­ها در ۷ مضمون اصلی طبقه ­بندی شده‌اند که عبارت‌اند از «تقویت دروازه‌بانی الگوریتمی در پلتفرم‌ها با کلان‌داده»، «شخصی‌سازی محتوا از طریق الگوریتم‌ها»، «نمایش تبلیغات بر اساس خواست بنگاه‌های اقتصادی»، «دروازه‌بانی الگوریتمی و محدودیت آزادی دریافت و انتشار محتوا»، «دروازه‌بانی الگوریتمی و حریم خصوصی کاربران»، «دروازه‌بانی الگوریتمی و قدرت شکل‌دهی به ساختار اجتماعی و فرهنگی» و «دروازه‌بانی الگوریتمی نگرش‌های سیاسی کاربران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد». یافته ­ها حاکی از آنند که تأثیر دروازه­بانی الگوریتمی در پلتفرم­ ها بر منافع کاربران، در سه بعد کلیِ مسائل مرتبط با «آزادی بیان کاربران»، «حریم خصوصی کاربران» و «تأثیرات سیاسی ـ اجتماعی پلتفرم­ ها» قابل طبقه‌بندی است. نتایج همچنین نشان می‌دهد که زمینه ایرانی دروازه‌بانی در پلتفرم‌ها، برای تأثیرات سیاسی و اجتماعی است هرچند برای تأثیرات اقتصادی چنین به نظر نمی‌رسد.

تازه های تحقیق

نوآوری پژوهش

نوآوری پژوهش حاضر در چند سطح بوده است. نخست اینکه تلاش شده است تا مفهوم جدید دروازه‌بانی الگوریتمی، به‌عنوان یکی از مسائل سازمان‌های رسانه‌ای، شناسایی و مفهوم‌سازی شود؛ سپس اینکه مشخص شود که تأثیرات دروازه‌بانی الگوریتمی بر منافع کاربران در پلتفرم‌های رسانه‌ای کدام‌اند و هریک از این منافع چگونه منافع عمومی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند؟ و همچنین مشارکت کاربران چگونه می‌تواند به تقویت این الگوریتم‌ها منجر شود؟ پیش‌ازاین، پژوهشی به زبان فارسی این‌گونه به موضوع دروازه‌بانی الگوریتمی نپرداخته بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the Effects of Algorithmic Gatekeeping in Media Platforms on the General Interests of Users

نویسندگان [English]

  • ُSomayeh Labbafi 1
  • Aliasghar kiay 2
  • Fatemeh Nazaryan 3

1 Assistant Prof. In Media Management, Iranian Research Institute for Information Science and Technology (Irandoc), Tehran, Iran

2 Full Prof. In Journalism of Allameh Tabataba'i Uni. Tehran,Iran

3 Media Management

چکیده [English]

This research was codacted to identify the effects of algorithmic gatekeeping in media platforms on the general interests of Iranian platform and users. The research was carried out using the qualitative approach and the theme analysis method. The data was collected through in-depth and semi-structured interviews with 18 experts in the field of media platforms as well as platform ecosystem policy makers. The findings were classified into 7 main themes, which are "developing algorithmic gatekeeping in platforms with big data", "Content personalization through algorithms", "Displaying advertisements based on the economic enterprises demand", "Algorithmic gatekeeping and restriction of freedom of receiving and Publishing content", "Algorithmic gatekeeping and user privacy", "Algorithmic gatekeeping and the power to shape social and cultural structure" and "Algorithmic gatekeeping affects users' political attitudes". The findings showed that the effect of algorithmic gatekeeping on platforms on the interests of users can be classified in three general dimensions of issues related to "users' freedom of expression", "users' privacy" and "social-political effects of platforms". The results also showed that the Iranian platforms gatekeeping is for political and social influences, although it does not seem to be the case for economic influences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gatekeeping Theory
  • Algorithmic Gatekeeping
  • Algorithm
  • Media Platforms
  • Public Interest
بروجردی علوی، مهدخت. (۱۳۸۰). دروازه‌بانی خبر چیست و دروازه‌بانان کیستند؟ روزنامه‌نگاری حرفه‌ای، مجموعه مقالات. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
خواجه‌ئیان، داتیس. (1398). مدیریت شبکه‌های اجتماعی و کسب‌وکارهای پلتفرمی. تهران: ادیبان روز.
خنیفر، حسین و ناهید، مسلمی. (1395). اصول و مبانی پژوهش‌های کیفی. تهران: نگاه دانش.
Anderson, C. W. (2011). Deliberative, Agonistic, and Algorithmic Audiences: Journalism’s Vision of Its Public in an Age of Audience Transparency. International Journal of Communication, 5, 529-547.
Bakshy, E.; Messing, S. & Adamic, L. (2015). Exposure to Ideologically Diverse News and Opinion on Facebook. Science, 1160, 1-2.
Beer. (2009). Power Through the Algorithm? Participatory Web Cultures and the Technological Unconscious. Journal of New Media & Society, 11(6), 985–1002.
Bell, E. J. & Owen, T. (2017). The Platform Press: How Silicon Valley Reengineered Journalism. Tow Center for Digital Journalism, Columbia University. Retrieved from, https://www.cjr.org/tow_center_reports/platform-press-how-silicon-valley reengineeredjournalism. Php/
Benkler, Y.; Faris, R.; Roberts, H. & Zuckerman, E. (2017). Study: Breitbart-led Right-wing Media Ecosystem Altered Broader Media Agenda. Columbia Journalism Review.
Blumler, J.G. & Cushion, S. (2014). Normative Perspectives on Journalism Studies: Stock- Taking and Future Directions. Journalism, 15(3), 259-272.
Bonini & Gandini. (2019). “First Week Is Editorial, Second Week is Algorithmic”: Platform Gatekeepers and the Platformization of Music.
Bozdag, E. (2013). Bias in Algorithmic Filtering and Personalization. Ethics and Information Technology, Springer, 15(3), 209–227. https://doi.org/10.1007/S10676-013-9321-6
Breed, W. (1955). Social Control in the Newsroom: A Functional Analysis. Social forces, 33(4), 326-335.
Carlson, M. (2007). Order Versus Access: News Search Engines and the Challenge to Traditional Journalistic Roles. Media Culture & Society, 29(6), 1014-1030.
Carlson, M. (2017). Automating Judgment? Algorithmic Judgment, News knowledge, and Journalistic Professionalism. New Media & Society, 1461444817706684.
Carlson, M. (2018). Facebook in the News: Social Media, Journalism, and Public Responsibility Following the 2016 Trending Topics Controversy. Digital Journalism, 6(1), 4-20.
Christin, A. (2017). Algorithms in Practice: Comparing web Journalism and Criminal Justice. Big Data & Society, 4(2), 2053951717718855.
DeVito, A. & Michael, A. (2017). From Editors to Algorithms: A Value-Based Approach to Understanding Story Selection in the Facebook News Feed. Digital Journalism, 5(6), 753- 773.
Dredge, S. (2014). Strictly Algorithm: How News Finds People in the Facebook and Twitter age. The Guardian. Retrievedfrom , http://www. the guardian.com/ technology/2014/ mar/10/journalism-democracy-algorithms-facebook-google-twitter
Fletcher, R. & Nielsen, R. K. (2017). Are News Audiences Increasingly Fragmented? A Cross National Comparative Analysis of Cross-Platform News Audience Fragmentation and Duplication. Journal of Communication, 67(4), 476- 498.
Friedman, B.; Kahn, P. H. & Alan, B. (2006). Value Sensitive Design and Information Systems. Human-Computer Interaction in Management Information Systems: Foundations, 4, 348–372.
Gans, H. J. (1979). Deciding what's News: A study of CBS Evening News, NBC Nightly News, Newsweek, and Time. Northwestern University Press.
Gitlin, T. (2002). “Public Sphere or Public Sphericules?” In James Curran and Tamar Liebes (eds.), Media, Ritual and Identity. New York: Routledge.
Gorwa, R. (2019). What is Platform Governance? Information, Communication & Society, 22, 6, 854. 871, DOI: 10.1080/1369118X.2019.1573914
Gunkel, D. J. (2017). Editor’s Introduction. Special Section: Rethinking art and Aesthetics in the age of Creative Machines. Philosophy & Technology, 30(3), 263-265.
Haim, M.; Graefe, A. & Brosius, H. B. (2018). Burst of the Filter Bubble? Effects of personalization on the Diversity of Google News. Digital Journalism, 6(3), 330-343, doi:10.1080/21670811.2017.1338145
Jayakar, K. (2018).‘Media Policy’, In A.B. Albarran, B.I. Mierzejewska, and J. Jaemin (Eds.), Handbook of Media Management and Economics, 2nd Ed., New York and London: Routledge, 178- 200.
Kaplan & Hanelienm. (2018). ‘Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1), 59-68.
Kwak, k, T.; Lee, S. & Lee, S. W. (2021). News and User Characteristics Used by Personalized Algorithms: The Case of Korea's News Aggregators, Naver News and Kakao News. Technological Forecasting and Social Change, 171(2), 1-12.
Lewin, K. (1947). Frontiers in Group Dynamics: II. Channels of Group Life, Social Planning, and Action Research. Human Relations, 1(2), 143–153.
Litt, E. & Hargittai, E. (2016). Just Cast The Net, and Hopefully The Right Fish Swim Into It”: Audience Management on Social Network Sites. In Proceedings of the 19th ACM Conference on Computer- Supported Cooperative Work & Social Computing (1488–1500). New York, NY: Association for Computing Machinery.
Napoli, P. N. (2019).  User Data as Public Resource: Implications for Social Media Regulation. Policy and Internet. doi: 10.1002/poi3.216
Nechushtai, E. & Lewis, S. C. (2019). What kind of News Gatekeepers Do We Want Machines to Be? Filter Bubbles, Fragmentation, and the Normative Dimensions of Algorithmic Recommendations. Computers in Human Behavior, 90(2), 298-307.
Nooren, P. N. (2018). Gorp, ‘Should We Regulate Digital Platforms? A New Framework for Evaluating Policy Options’ Journal of Policy & Internet, 10(3), 264-301.
Parker, G.; Van Alstyne, M.; Choudary, S. (2016). Platform Revolution: How Networked Markets are Transforming the Economy―and How to Make Them Work for You.
Pelly, L. (2017). Not all Spotify Playlists are Created Equal. Cash Music. Com. Retrieved. from, https://watt.cashmusic.org/ writing/Thesecretlivesofplaylists
Powers, E. (2017). My News Feed Is Filtered? Awareness of News Personalization Among College Students. Digital Journalism, 5(10), 1315–1335. https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1286943
Reese, S. D. (2016). The New Geography of Journalism Research: Levels and Spaces. Digital Journalism, 4(7), 816-826.
Roberts, J. (2005). Recognition Struggles and Social Movements: Contested Identities, Agency and Power. The British Journal of Sociology, 56(3), 506-507.
Seaver, N. (2017). Algorithms as Culture: Some Tactics for the Ethnography of Algorithmic Systems. Big Data &
Society , 4(2).
Srnicek, N. (2017). The Challenges of Platform Capitalism: Understanding The Logic of A New Business Model, Springer, 23(4), 254-257.
White, D. M. (1950). The “Gate Keeper”: A Case Study in the Selection Of News. Journalism Bulletin, 27(4), 383-390.