نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

4 استادیارگروه تربیت بدنی ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش سواد رسانه‌ای در توسعه اصول اخلاق حرفه‌ای ورزشکاران حرفه‌ای با رویکرد ترکیبی انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، از نوع کاربردی، روش آن، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوه گردآوری داده‌های آن پیمایشی بوده است. جامعه آماری در بخش کیفی، استادان دانشگاه، مربیان، داوران، خبرنگاران، تماشاچیان و ورزشکاران حرفه‌ای و  در بخش کمی، متخصصان حوزه رسانه، مطبوعات و همچنین ورزشکاران حرفه‌ای تشکل داده‌اند. از بین 384 نمونه پژوهش، 362 پرسشنامه صحیح مورد تحلیل قرار گرفته و به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از کدگذاری در بخش کیفی و از روش معادلات ساختاری در بخش کمی استفاده شده است. در بخش کیفی پژوهش مقوله ­ها در قالب 45 کد مفهومی و 8 مقوله فرعی استخراج شده‌اند. در بخش کمی مشخص شد که مؤلفه ­های، منبع کسب اطلاعات، ملاک انتخاب رسانه و تجزیه‌وتحلیل رسانه، صداقت و راستی، مسئولیت­ پذیری، وفاداری، رعایت ارزش ­های اجتماعی و رعایت اخلاق جمعی، از مؤلفه ­های سواد رسانه ­ای و اخلاق حرفه ­ای بوده‌اند.

تازه های تحقیق

کمبـود منابـع و مطالـب مرتبـط با موضـوع و آشـنا نبـودن برخـی از افـراد جامعـه مطالعاتـی بـا مفهـوم مـورد بررسـی، در کنار پراکندگی یافته ­هـای مطالعاتـی، از محدودیت‌های پژوهـش حاضر بوده اسـت. مهم‌ترین جنبـه نـوآوری آن را نیـز می ­تـوان، دسـت­ اول بـودن موضـوع و نیـز روش انجـام کار آمیخته از نوع اکتشافی متوالی دانسـت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Role of Media Literacy in the Development of the Principles of Professional Athletes Ethics

نویسندگان [English]

  • Roohollah Esmailzadeh 1
  • Masoud Naderian Jahromi 2
  • Lena Motllebi 3
  • Atousa Ghaseminejad Dehkordi 4

1 Ph.D. Student of Departement of Physical Education and Sport Sciences , Shoushtar Branch , Islamic Azad University , Shoushtar, Iran

2 Associate Professor Departement of Sport Management , Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor Departement of Physical Education and Sport Sciences, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran

4 Assistant Professor Departement of Physical Education, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

This study was conducted with the aim of analyzing the role of media literacy in the development of the principles of professional athletes ethics with a mixed approach. It’s an applied research with a sequential exploratory approach and data was collected through survey. In the qualitative part, the statistical population consisted of university professors, coaches, referees, journalists, spectators and professional athletes, and in the quantitative part, media and press experts and also professional athletes. Among the 384 research samples, 362 correct questionnaires were analyzed and in order to analyze the data, coding was used in the qualitative part and structural equation method was used in the quantitative part. In the qualitative part of the research, categories were extracted in the form of 45 conceptual codes and 8 subcategories. The findings in the quantitative part showed that, information source, criteria for media selection and media analysis, honesty and truthfulness, responsibility, loyalty, compliance with social values and compliance with collective ethics were the components of media literacy and they were professional ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Message
  • Media Literacy
  • Information
  • Professional Athletes
  • Ethics
بخشعلی‌پور، وحید؛ سیاوش، خداپرست‌سرشکه و مرتضی،  رضایی صوفی. (1399). ارتباط بین میزان کاربست شاخص‌های تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات با مؤلفه‌های توانمندسازی دبیران ورزش در وزارت آموزش‌وپرورش. مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 8(1).
حسینی، معصومه و نازنین، قاسمی. (1398). مقایسه‌ سواد رسانه‌ای در متخصصان گرایش‌های تربیت‌بدنی.  مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 6(4).
زارعی بیدسرخی، علی و فاتح، فرازیانی. (1400). ارزیابی نقش سواد رسانه‌ای در توسعه متناسب ورزش بسکتبال در شهر کرمانشاه. سومین کنفرانس ملی ارتباطات ورزشی: سواد ارتباطی و سواد رسانه‌ای در ورزش، شیراز.
عزیزمرادی، عاطفه. (1400). سواد رسانه‌ای و نقش آن در زندگی حرفه‌ای ورزشکاران. سومین کنفرانس ملی ارتباطات ورزشی: سواد ارتباطی و سواد رسانه‌ای در ورزش، شیراز.
قشمی، محمدامین و فخرالسادات، نصیری. (1400). بررسی نقش میانجی سواد اطلاعاتی در رابطه بین مهارت‌های ارتباطی و خودکارآمدی کارآفرینانه.  فناوری آموزش، 4(15).
مرادی، علی و عبداله، گردی‌تختی. (1400). سواد رسانه‌ای و سلامت اجتماعی. اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت، بندرعباس.
معماری، نازنین؛ معین، عطار عباسی و عبدالحسین، رئیسی‌زاده. (1400). مقایسه سواد رسانه‌ای در متخصصان گرایش‌های تربیت‌بدنی. سومین کنفرانس ملی ارتباطات ورزشی: سواد ارتباطی و سواد رسانه‌ای در ورزش، شیراز.
نظرویسی، حامد؛ مظفر، یکتایار و حمید، قاسمی. (1399). طراحی الگوی سواد رسانه‌ای در ورزش. پژوهش‌های ارتباطی، (27) 102.
Breivik, G. (2019). What Would a Deep Ecological Sport Look Like? The Example of Arne Naess. Journal of the Philosophy of Sport, 46(1), 63-81.
Febriani, R.; Farihah, U. & Nasution, N. E. A. (2020). Adiwiyata School: An Envirohadderisidoranmental Care Program as an Effort to Develop Indonesian Students’ Ecological Literacy. In Journal of Physics: Conference Series, 1563(1), 012062. IOP Publishing.
Hadder, Y. (2020). The Kh-socle of a Commutative Semi Simple Banca Algebra. Mathematica bohemia, 145(4), 387-399.
Häggström, M. & Schmidt, C. (2020). Enhancing Children’s Literacy and Ecological Literacy Through Critical Place-based Pedagogy. Environmental Education Research, 1-17.
Heer, T.; Garcia-Morchon, O.; Hummen, R.; Keoh, S. L.; Kumar, S. S. & Wehrle, K. (2011). Security Challenges in the IP-based Internet of Things. Wireless Personal Communications, 61(3), 527-542.
Isidora, K. (2020). Effective Performance Management of Inter-Organizational Collaborations Through the Construction of Multiple Identities. International Journal of Business Performance Management, 18, Issue 2,  DOI: 10.1504/IJBPM.2017.083077
Katz, L. F. & Krueger, A. B. (2019). The Rise and Nature of Alternative work Arrangements in the United States, 1995–2015. ILR review, 72(2), 382-416.
Pasande, P. & Tari, E. (2020). Communication Competency and Ability to Adapt To Performance Through Working Spirit. Journal luxnos, 6(1), 53-63.
Poczwardowski, A.; Lamphere, B.; Allen, K.; Marican, R. & Haberl, P. (2020). The 5C’s Model of Successful Partnerships in Elite Beach Volleyball Dyads. Journal of Applied Sport Psychology, 32(5), 476-494.