نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی بشر برای تداوم حیات هر جامعه‌ مردم‌سالار، امری ضروری است. به‌همین‌دلیل در صورتی‌ که حقوق اساسی مقابل هم قرار گیرند، باید به چگونگی برقراری تعادل بین آنها ‌اندیشید و نمی‌توان به‌طور کامل از یک حق به دلیل وجود چنین تقابلی چشم‌پوشی کرد. از این موارد می‌توان به تزاحم بین حق آزادی بیان و اطلاعات با حق حفاظت از داده‌های شخصیِ اشخاص حقیقی در رسانه‌ها و مطبوعات اشاره کرد. توضیح اینکه متصدیان رسانه‌ها و مطبوعات در انتشار اخبار با طیف وسیعی از داده‌های شخصی در ارتباط هستند؛ آنان در همان ‌حال ‌که باید به‌طور مناسب و شفاف به شهروندان اطلاع‌رسانی کنند؛ نباید حق بر داده‌ افراد را مورد تعرض قرار دهند. از‌این‌رو، چگونگی تحقق این امر در مقام عمل نیاز به چاره‌جویی دارد. پژوهش حاضر، به دلیل جستجوی پاسخ این مسئله از منابع حقوقی اتحادیه اروپا و سپس بررسی آن در نظام حقوقی ایران، ماهیتی توصیفی ـ تحلیلی و تطبیقی دارد. روش پژوهش نیز اسنادی و کتابخانه‌ای است؛ به‌این‌ترتیب در پژوهش حاضر، اسناد مختلفی ازجمله اسناد قانونی نظام‌های حقوقی پیش‌گفته مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات صورت گرفته حکایت از این دارد که رسانه‌ها و مطبوعات زمانی می‌توانند مطابق با حق آزادی بیان و اطلاعات رفتار کنند که منافع عمومی، سرشناس بودن شخص موضوع خبر و ضرورت افشای آن با هدف شفاف‌سازی افکار عمومی، همچنین اطمینان از صحت اطلاعات و کسب آن از منبعی معتبر، را به‌صورت توأمان در نظر گرفته باشند.

تازه های تحقیق

محدودیت و نوآوری‌

با‌توجه‌به پیشینه‌ پژوهش حاضر، قابل‌ درک است که فقدان منابع حقوقی به‌طورکلی و نبود منابع قانونی به‌طور خاص برای حقوق ایران، مانعی جدی در مسیر مطالعات باشد. ‌این مانع باعث شد که پاسخ مسئله‌ پژوهش نسبت به حقوق ایران، از طریق تطبیق با حقوق اتحادیه اروپا استنباط شود. البته ناگفته نماند این محدودیت، زمینه‌‌ نوآوری موضوع را نیز فراهم آورد. درواقع بی‌توجهی به این مسئله در سایر منابع، تمرکز این پژوهش حاضر بر آن و ارائه‌ راهکاری عملی، وجه تمایز و ازجمله دلایل اهمیت این پژوهش است. از‌این‌رو، پژوهش حاضر می‌تواند در کنار ارائه داده‌های علمی به علاقه‌مندان و پژوهشگران، مسیر دیگر پژوهش‌های مرتبط را نیز هموار سازد. ضمن اینکه از نتایج این پژوهش در قانون‌گذاری مسائل مربوط و یا معضلات نظام قضایی نیز استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Resolving the Conflict Between the Right to Freedom of Expression and Information with the Right to Personal Data in the Media from the Perspective of European Union Law and Iran's Legal System

نویسنده [English]

  • Mahdiyeh Latifzadeh

Private Law, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Respect for basic human rights and freedoms are necessary for the survival of any democratic society. For this reason, if fundamental rights are opposed to each other, one should think about how to establish a balance between these rights, and one cannot completely ignore a right due to the existence of such a conflict. Among these cases, we can mention the conflict between the right to freedom of expression and information with the right to protect the personal data of natural persons in the media and press. It should be noted that media and press operators are in contact with a wide range of personal data in publishing news; while they should inform the citizens properly and transparently; People's data rights should not be violated. Therefore, how to realize this in practice should be resolved. The current research has a descriptive-analytical and comparative nature due to the search for the answer to this problem from the legal sources of the European Union and then its investigation in the legal system of Iran. The research method is documentary and library; In this way, in the current research, various documents, including the legal documents of the aforementioned legal systems, have been examined. The conducted studies indicate that the media and the press can act in accordance with the right to freedom of expression and information when there is public interest in a news item, the celebrity of the subject of the news and the need to disclose this news in order to clarify public opinion, as well as ensure the accuracy of the information. and acquiring it from a reliable source should exist in tandem.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal Data Protection
  • Right to Freedom of Expression and Information
  • European Court of Human Rights
  • European Regulations on Data Protection
  • Public Interest
آقایی طوق، مسلم و ناصر، مهدی. (1399). چالش‌های حفاظت از داده‌های خصوصی در حوزه اینترنت اشیا: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و اتحادیه اروپا. حقوق اداری، 7(23)، 33-55.
پیش‌نویس لایحه‌ «صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی». (1397). منتشر شده در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران.
خسروی، حسن‌؛ مژگان، رامین‌نیا و محمدجواد، حسینی. (1400). آزادی دسترسی به اسناد و اطلاعات در حقوق اداری ایران و اتحادیه اروپا. حقوق اداری، 8 (27).
رئیسی، لیلا و فلور، قاسم‌زاده‌ لیاسی. (1399). چالش‌های نظام حقوقی ایران در نقض داده‌های شخصی و حریم خصوصی در فضای سایبر. حقوق دادگستری، 84 (110).
طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات». (1399). اعلام وصول ‌شده در صحن علنی مجلس.
طرح «حمایت و حفاظت از داده و اطلاعات شخصی». (1400). اعلام وصول‌ شده در صحن علنی مجلس.
عمید زنجانی، عباسعلی. (1391). قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر. تهران: خرسندی.
مروج، حسین. (1379). اصطلاحات فقهی. قم: بخشایش.
مکارم شیرازی، ناصر. (1385). دائرة‌المعارف فقه مقارن. قم: مدرسه الإمام علی‌بن‌أبی‌طالب‌(ع).
منتظری، حسینعلی. (1367). مبانی فقهی حکومت اسلامی (دراسات فی‌ولایة‌الفقیة و فقة الدولة الإسلامیة) (ترجمه محمود صلواتی). قم: کیهان.
منصوریان، ناصر علی و عادل، شیبانی. (1395). مفهوم منفعت عمومی و جایگاه آن در قانونگذاری ایران. دیدگاه‌های حقوق قضایی، 75 و 76، 142-117.
میرزای قمی، ابوالقاسم بن‌محمدحسن. (1371). جامع الشتات. محقق مرتضی رضوی. تهران: کیهان.
هاشمی شاهرودی، محمود. (1382‌ق). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام. قم: مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت (ع).
Ahmed, J. U. (2010). Documentary Research Method: New Dimensions. Indus Journal of Management & Social Science (IJMSS) 4 (1), 1–14.
Council of Europe. (1950). European Convention on Human Rights. In Vertical Judicial Dialogues in Asylum Cases.
Erdos, D. (2022). Special, Personal and Broad Expression: Exploring Freedom of Expression Norms under the General Data Protection Regulation. Yearbook of European Law, 40, 398–430.
EUR-Lex. (2016). Regulation (EU) 2016/679 on the Protection of Natural Persons With Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data (General Data Protection Regulation – GDPR). Official Journal of the European Union, 1–88.
European Court of Human Rights. (2008). Information Note on the Court ’ s Case-law (Issue 113).
European Court of Human Rights. (2012). Information Note on the Court ’ s Case-law (Issue 158).
European Court of Human Rights. (2015). Information Note on the Court ’ s Case-law (Issue 190).
European Union Agency for Fundamental Rights, & Council of Europe. (2018). Handbook Data Protection Llaw.
Georgiou, A. (2020). Balancing the Freedom of Expression and the Right to Privacy in the GDPR Era.
Goddard, M. (2017). Viewpoint: The EU general Data Protection Regulation (GDPR): European Regulation that has a Global Impact. International Journal of Market Research, 59(6), 703–706.
ICO. (n.d.). Data protection and journalism: how to complain about media organisations. Retrieved February 28, 2022, from https://ico.org.uk/your-data-matters/data-protection-and-journalism/
Jansen Reventlow, N. (2020). Symposium on the GDPR and International Law Can The GDPR and Freedom of Expression Coexist? Ajil unbound, 114, 31–34.
Mourby, M.; Gowans, H.; Aidinlis, S.; Smith, H. & Kaye, J. (2019). Governance of Academic Research Data Under the GDPR — lessons from the UK. International Data Privacy Law, 9(3), 192–206.
Sousa, M.; Ferreira, D.; Santos-Pereira, C.; Bacelar, G.; Frade, S.; Pestana, O. & Cruz-Correia, R. (2018). OpenEHR Based Systems and the General Data Protection Regulation (GDPR). Studies in Health Technology and Informatics, 247, 91–95.
Zarsky, T. (2017). Incompatible: The GDPR in the Age of Big Data. Seton Hall Law Review, 47(4), 995–1020.