نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

آزادی دسترسی به اطلاعات به‌طور عام ذیل عنوان آزادی بیان به‌مثابه یکی از حقوق اساسی بشر در بسیاری از اسناد حقوق بشر جهانی و منطقه­‌ای به رسمیت شناخته شده است. با وجود این، احترام به اصل حاکمیت ملی دولت ­ها اقتضا دارد که در چارچوب­ های مصرّح قانونی، نظیر حفظ نظم و اخلاق عمومی، محدودیت­‌هایی بر سر راهِ این آزادی مقرر شود. جمهوری اسلامی ایران در مقوله آزادی دسترسی به اطلاعات، با دو مانع اساسی روبه‌روست؛ از یک­سو، به‌بهانه اعمال محدودیت بر محتواهای رسانه ­ای معاند (اعم از ضداخلاقی یا براندازانه) و نقض آزادی بیان، مورد تهاجم نهادهای حقوق بشری قرار می­ گیرد و از سوی دیگر، شبکه ­های برون­ مرزی آن نظیر پرس‌تی‌وی با اتهاماتی نظیر «انتشارِ ادله بی­پایه و اساس» تحریم یا محدود می ­شوند. حال پرسش این است که مفهوم و تفسیر «نظم و اخلاق عمومی» در حقوق بین ­الملل چیست و جمهوری اسلامی ایران چگونه می­ تواند ضمن پاسخگویی و دفاع حقوقی از خود در مجامع بین ­المللی، انتشار آزادانه اطلاعات رسانه­ ای خویش را مطالبه کند؟ پژوهش حاضر، کوشیده است از طریق روش تحلیلی ـ توصیفی و به استناد اسناد کتابخانه ­ای به پرسش­ های فوق پاسخ دهد. نتایج بررسی ­ها نشان می ­دهد که مفهوم نظم و اخلاق عمومی لازم است در چارچوب رویکرد نسبی­گرایانه و متناسب با فرهنگ عرفی مجموعه کشورها تفسیر شود تا از استانداردها و رویه ­های متناقض در نظام حقوقی بین­ الملل جلوگیری به عمل آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Interpretation of Public Order and Ethics in free Access to Media Information from the Perspective of International Law

نویسنده [English]

  • Niloufar Moghaddami Khomami

Public International Law, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Freedom of access to information is generally recognized under the title of freedom of expression as one of the basic human rights in many global and regional human rights documents. Despite this, respect for the principle of national sovereignty of states requires that restrictions be set on the way of this freedom in the legal frameworks such as maintaining order and public morality. The Islamic Republic of Iran faces two basic obstacles in terms of freedom of access to information; On the one hand, under the pretext of imposing restrictions on objectionable media contents (either immoral or subversive) and violation of freedom of expression, it is attacked by human rights institutions, and on the other hand, its overseas networks such as Press TV with accusations such as "publication of baseless evidence" are banned or limited. Now the question is, what is the concept and interpretation of "public order and ethics" in international law and how can the Islamic Republic of Iran, while answering and defending itself legally in international forums, demand the free publication of its media information? The present research has tried to answer the above questions through the analytical-descriptive method and citing library documents. The results of the investigations show that the concept of order and public morality should be interpreted in the framework of the relativistic approach and in accordance with the customary culture of the countries in order to avoid contradictory standards and procedures in the international law system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom of Access to Information
  • Media
  • Public Order and Ethics
  • Universalism
  • Relativism
احمدی، سید‌محمد صادق؛ علیرضا، ناصری و مرتضی، قاسم­ آبادی. (1395).
بررسی تطبیقی محدودیت­ های آزادی بیان در تلویزیون از منظر اسناد بین ­الملل حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران. پژوهش حقوق عمومی، 52. 
رهایی، سعید و مسلم، ملکی. (1397). آزادی اطلاعات و اخبار و محدودیت اخلاق عمومی در حقوق بین ­الملل و اسلام، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 6(19).
ضیائی، سید‌یاسر و جواد، طباخی ممقانی. (1390). مداخله رسانه­ ای از منظر حقوق بین­ الملل عمومی. پژوهش حقوق عمومی،11 (35).
قاری سید‌فاطمی، سیدمحمد. (1384). توسعه قلمرو و تضییق محدودیت: آزادی بیان در آیینه حقوق بشر معاصر، مبانی نظری و پیامدهای حقوقی. تحقیقات حقوقی، 41، 292-239.
میرزایی، ولی؛ وطنی، امیر و مهدی، عباسی سرمدی. (1398). ساختار اخلاقی در حدود آزادی اطلاعات و فیلترینگ ایران. پژوهش­ های اخلاقی، 11(38)، 265-276.
نمک­دوست تهرانی، حسن. (1383). آزادی اطلاعات و حق دسترسی: بنیان دموکراسی. مجلس و راهبردی، (42)، 108-63.
Foster, C. E. (2019). The Problem with Public Morals. International Dispute Settlement, 1-34.
Humphrey, J. P. (1984). Human Rights & the United Nations: A Great Adventure. New York: Transnational.
Joseph, S. & Castan, M. (2013). The International Covenant On Civil and Political Rights; Cases, Materials, and Commentary. Oxford: Oxford Univesity Press.
López, S. P. (1953). Freedom of Expression; Report by the Rapporteur on Freedom of Information, UN ECOSOC, Official Records, 16th Session, Supp, 12. New York: United Nations.
McGonagle, T. & Donders, Y. (2015). The United Nations and Freedom of Expression and Information; Critical Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.
McGonagle, T. (2011). Minority Rights, Freedom of Expression and of the Media: Dynamics and Dilemmas. Antwerp: Intersentia.
Partsch, K. J. (1981). Freedom of Conscience and Expression, and Political Freedom. In L. Henkin, The International Bill of Rights: the Covenant on Civil and Political Rights (209-245). New York: Columbia University Press.
UN Human Rights Committee. (1979). HERTZBERG et al v FINLAND; Jurisprudence No. 61. Geneva: The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.
UN Human Rights Committee. (1985). The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights. Human Rights Quarterly, 3-14.
UN Human Rights Committee. (1993). FAURISSON v FRANCE; Jurisprudence, 550. Geneva: Human Rights Office of High Commissioner.
UN Human Rights Committee. (2000). General Comment 28, Article 3. Retrieved from refworld: https://www.refworld.org/docid/45139c9b4.html
UN Human Rights Committee. (2011). General Comment 34, Article 19, Freedoms of Opinion and Expression. Retrieved from Refworld: https://www.refworld.org/docid/4ed34b562.html
World Trade Organization. (2007). United States v.China; Measures Affecting Trading Rights and Distribution Services for Certain Publications and Audiovisual Entertainment Products. Geneva: World Trade Organization.
Wu, M. (2008). Free Trade and the Protection of Public Morals: An Analysis of the Newly Emerging Public Moral Clause Doctrine. Yale Journal of International law, 33, 215-250.