نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر که با هدف طراحی مدل انگیزه­ های دنبال کردن صفحات باشگاه­ های لیگ برتر در رسانه ­های اجتماعی از دید هواداران، با رویکرد آمیخته طراحی و اجرا شده است، از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده­ ها، توصیفی ـ پیمایشی و بر اساس رویکرد پژوهش، آمیخته است. جامعه آماری در بخش کیفی‌، استادان دانشگاهی آشنا با فضای مجازی و هواداری و همچنین هواداران منتخب باشگاه ورزشی پرسپولیس و استقلال را شامل می‌شود. از روش نمونه­ گیری هدفمند به‌منظور انتخاب مصاحبه ­شوندگان استفاده شده است. این نمونه‌گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته و در نهایت، تعداد 20 نفر به‌عنوان نمونه مشخص شده‌اند. همچنین جامعه آماری در بخش کمی پژوهش، شامل کلیه هوادارانی بوده که صفحات باشگاه پرسپولیس (8/7 میلیون نفر) و استقلال (5/3 میلیون نفر) را در اینستاگرام دنبال می ­کنند. از حداکثر تعداد نمونه در جدول مورگان استفاده شده (384 نفر) و روش نمونه ­گیری، طبقه ­ای تصادفی بوده است. ابزار پژوهش نیز مصاحبه­ های نیمه‌ساختارمند و پرسشنامه را (24 گویه و 4 مؤلفه اصلی به‌صورت لیکرتی) دربرگرفته و برای بررسی داده ­های بخش کیفی از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. در بخش کمی، از روش مدل ­سازی معادلات ساختاری استفاده شده، نتایج نشان داده است که انگیزه ­های اطلاع و آگاهی، هویتی، اجتماعی و سرگرمی، به‌ترتیب، ‌از انگیزه­ های دنبال کردن صفحات باشگاه ­های لیگ برتر در رسانه ­های اجتماعی از دید هواداران هستند.  شناسایی انگیزه ­های دنبال کردن صفحات مجازی باشگاه ­های مطرح، می­ تواند راه گشای سایر باشگاه‌ها باشد.

تازه های تحقیق

کمبـود منابـع و مطالـب مرتبـط با موضـوع و آشـنا نبـودن برخـی از افـراد جامعـه مطالعاتـی بـا مفهـوم مـورد بررسـی، در کنار پراکنـده بـودن یافته­ هـای مطالعاتـی، از محدودیت‌هـای پژوهـش بوده اسـت. مهم‌تریـن جنبـه نـوآوری آن را نیـز می­ تـوان، دسـت­ اول بـودن موضـوع و روش انجـام کار آمیخته از نوع اکتشافی متوالی دانسـت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Motivations for Following Premier League Club Pages in Social Media From the Perspective of the Fans with a Mixed Approach

نویسندگان [English]

  • Alireza Roonasi 1
  • Saadatullah Salehisadati 2
  • Mohammad Nikravan 3

1 Sports Management

2 Assistant Prof. In Sports Management, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran

3 Assistant Prof. In Sports Management, Islamic Azad University, Borujard Branch, Borujard, Iran

چکیده [English]

This research using a mixed approach was conducted with the aim of designing a model of the motivations of fans to follow the pages of Premier League clubs in social media. The research was applied in terms of purpose and carried out in a descriptive-survey way. The statistical population in the qualitative part includes university professors familiar with virtual space and fandom, as well as selected fans of Persepolis and Esteghlal sports clubs. In order to select the interviewees, the purposeful sampling method was used; This sampling continued until theoretical saturation was reached and finally, 20 people were selected as samples. Also, the statistical population in the quantitative part of the research included all fans who follow the pages of Persepolis (7.8 million people) and Esteghlal (3.5 million people) on Instagram. The maximum number of samples (384 people) was used based on Morgan's table by random group sampling method. The research tools to ghater data was semi-structured interviews and a questionnaire with 24 items and 4 main components in the form of a Likert scale. Open, axial, and selective coding was used to examine the data of the qualitative part, and the method of structural equation modeling was used in the quantitative part. The results showed that the fans' motivations for following Premier League clubs' pages on social media are: information and awareness, identity, social and entertainment, respectively. Identifying the motivations for following the virtual pages of famous clubs can provide a perspective to other clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Premier League
  • Club
  • Motivation
  • Social Media
  • Model
اسدزاده شهیر، حسن؛ طاهر، روشندل‌اربطانی؛ اسماعیل، سعدی‌پور و اکبر، نصراللهی. (1400). تبیین فرهنگ هواداری مجازی در شبکه اجتماعی اینستاگرام: دلایل و زمینه‌ها (مورد مطالعه: هواداران سلبریتی‌ها). مطالعات میان‌رشته‌ای ارتباطات و رسانه، 4(13)، 38-50.
جوانی، وجیهه و شهرزاد، نیری. (1400). مشارکت در شبکه اجتماعی اینستاگرام: بررسی تأثیر ارزش ویژه برند باشگاه و تعاملات فرااجتماعی هواداران تیم فوتبال استقلال تهران. مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 17(62)، 165-191.
کریمی، بهزاد؛ علی، دلاور و علی‌اکبر، فرهنگی. (1400). اینستاگرام: تجربه جدید دیدن و دیده شدن و پیامدهای آن. رسانه، 32(1)، 29-51.
لطیفی‌فرد، مهدی و مرجان، صفاری. (1399). تحلیل رفتار مصرف رسانه‌‎ای هواداران ورزشی با رویکرد شبکه. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، (۲۲)، 87-104.
محمودیان، عابد؛ سعید، صادقی بروجردی و محسن، حیدری توپکانلو. (1400). تحلیل پاسخ هواداران به ویژگی‌های برند تیم‌های ورزشی در شبکه اجتماعی اینستاگرام (مطالعه موردی: تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس تهران). مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 22(3)، 45-55.
Abosag, I.; Roper, S. & Hind, D. (2012). Examining the Relationship Between Brand Emotion and Brand Extension Among Supporters of Professional Football Clubs. European Journal of Marketing, 46(9), 1233-1251.
Atieh Kar, Gh.; Meshbaki, A. & Naami, A. (2016). Factors Influencing Hedonistic Purchases Via Instagram. New Marketing Research, 6 (2), 1-18. (Persian).
Billings, A. C.; Qiao, F.; Conlin, L. & Nie, T. (2017). Permanently Desiring the Temporary? Snapchat, Social Media, and the Shifting Motivations of Sports Fans. Communication & Sport, 5(1), 10-26.
Biscaia, R.; Ross, S.; Yoshida, M.; Correia, A.; Rosado, A. & Marôco, J. (2016). Investigating the Role of Fan Club Membership on Perceptions of Team Brand Equity in Football. Sport Management Review, 19(2), 157-170.
Boehmer, J. & Tandoc, E. C. (2015). Why we Retweet: Factors Influencing Intentions to Share Sport News on Twitter. International Journal of Sport Communication, 8(2), 212-232.
Chen, M. & Tsai, K. (2020). An Empirical Study of Brand Fan Page Engagement Behaviors. Sustainability, 12(1), 434.
Choi, C.; Greenwell, T. C.; Hums, M. A. & Hambrick, M. E. (2019). Understanding Consumer Behaviors in Virtual Golf: Differences in Leisure Constraints. Sport Marketing Quarterly, 28(1), 46-57.
Cunningham, N. R. & Eastin, M. S. (2017). Second Screen and Sports: A Structural Investigation Into Team Identification and Efficacy. Communication & Sport, 5(3), 288-310.
Dwyer, B.; LeCrom, C. & Greenhalgh, Gregory P. (2018). Exploring and Measuring Spectator Sport Fanaticism. Communication & Sport, 6(1), 58-85.
Gutiérrez-Barroso, J.; Báez-García, A. J.; Flores-Muñoz, F. & Valentinetti, D. (2021). Instagram: Balancing Information Asymmetry of the Tourism Industry. Scientific Annals of Economics and Business, 68(4), 445-457.‏
He, H.; Li, X.; Tavsel, M. & Zhou, R. (2022). A Literature Review on Fans’ Identity Construction. In 2021 International Conference on Public art and Human Development (ICPAHD 2021), 419-423, Atlantis Press.‏
Krieter, M. (2021). Promoting gender Equality in Sports: The Effect of Influencer Type and Brand Presence in Social Marketing Campaigns Via Instagram on Consumer Responses (Master's Thesis, University of Twente).‏
Lu Wang, Ch. (2018). Exploring the Rise of Fandom in Contemporary Consumer Culture: IGI Global.
Martí, P.; Del Hoyo, R. P.; Nolasco-Cirugeda, A.; Serrano-Estrada, L. & García-Mayor, C. (2021). The Potential of Location-based Social Networks for Participatory Urban Planning. In Smart Cities and the UN SDGs, 107-123. Elsevier.‏
McCarthy, J.; Rowley, J.; Jane Ashworth, C. & Pioch, E. (2014). Managing Brand Presence Through Social Media: the Case of UK Football Clubs. Internet Research, 24(2), 181-204.
McDonald, H. & Karg, A. J. (2014). Managing Co-creation in Professional Sports: The Antecedents and Consequences of Ritualized Spectator Behavior. Sport Management Review, 17(3), 292-309.
Qasim, Q. H. & Al-Saraj, S. K. (2022). Sports Awareness Industry in Sports News Agencies. Journal of Positive School Psychology, 7306-7317.‏
Smith, A. C. & Stewart, B. (2015). Introduction to Sport Marketing. Routledge.
Smith, A. C.; Skinner, J. & Read, D. (2022). Popular Culture, sport, and Management. In A Research Agenda for Sport Management, 39-56. Edward Elgar Publishing.‏
Sørensen, I. E. (2016). The Revival of Live TV: Liveness in a Multiplatform Context. Media, Culture & Society, 38(3), 381-399.
Stavros, C.; D M, M.; Westberg, K. & Farrelly, F. (2014). Understanding fan Motivation for Iinteracting on Social Media. Sport Management Review, 17 (4), 455-469.
Vale, L. & Fernandes, T. (2018). Social Media and Sports: Driving Fan Engagement with Football Clubs on Facebook. Journal of Strategic Marketing, 26(1), 37-55.
Wang, X. (2015). Using Attitude Functions, Self-efficacy, and Norms to Predict Attitudes and Intentions to use Mobile Devices to Access Social Media During Sporting Event Attendance. Mobile Media & Communication, 3 (1), 75-90.
Weimann-Saks, D.; Ariel, Y. & Elishar-Malka, V. (2020). Social Second Screen: Whatsapp and Watching the World Cup. Communication & Sport, 8(1), 123- 141.
Yan, J. (2011). Social Media in Branding: Fulfilling aNeed. Journal of Brand Management, 18(9), 688-696.