نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه، قم، ایران

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه حضرت معصومه(س) قم، ایران

چکیده

زمینه و هدف: رسانه‌ها امروزه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی آگاهی بخشی و فرهنگ‌سازی در جوامع کنونی محسوب می‌شوند که می‌توانند بر انتظارات افراد جامعه موتر باشند. سینما یکی از اثرگذارترین انواع رسانه است که تأثیر بسزایی در شکل‌دهی فرهنگ عمومی جامعه و چارچوب‌های ذهنی مردم دارد. از این ‌رو هدف از پژوهش حاضر تعیین سیمای ترسیم‌شده از روان‌درمانی و متخصصان حوزه‌ی سلامت روان، در دو دهه‌ی اخیر سینمای ایران است. روش: روش تحقیق، تحلیل محتوای کمی و جامعه‌ی تحقیق این پژوهش، فیلم‌های سینمایی دهه‌ی هشتاد و نود بود. دو مؤلفه‌ی اصلی برای انتخاب نمونه، داشتن حداقل یک شخصیت در نقش متخصص حوزه سلامت روان یا وجود شخصیتی با فعالیت حرفه‌ای در این حوزه و جلسه‌ی درمان حضوری بود. در راستای رسیدن به هدف پژوهش سه سؤال اصلی مطرح‌شده و در سه بخش مختلف، با بررسی 16 مؤلفه، به آن‌ها پاسخ داده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که چهره‌ی ترسیم‌شده از روان‌درمانی، چهره‌ای مردانه، منحصر به روان‌پزشکی و روانشناسی بوده و غالبا به شکل درمان فردی بود. از طرفی مراجعان غالبا زن و جوان بودند. داده‌‌ها حاکی از بی‌توجهی فیلم‌ها به اصول اخلاق حرفه ای در مشاوره و روانشناسی بود. نتیجه‌گیری: می توان اینگونه نتیجه گرفت که چهره‌ی ارائه‌شده از روان‌درمانی و متخصصان حوزه‌ی سلامت روان، چهره‌ای غیرحرفه‌ای و به‌ دور از واقعیت بوده و می تواند مخاطب سینما را تحت تاثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Media Portrayal of Psychotherapy and Psychotherapists in the Last Two Decades of Cinema in Iran

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Rezaiyani 1
  • Elham Fathi 2

1 B. A. in Counseling, Faculty of Humanities, Hazrat Masoumeh University, Qom, Iran

2 Assistant professor of Counselling, Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran.

چکیده [English]

Today, the media is considered one of the main pillars of awareness and culture building in today's societies, which can influence the expectations of people in society. Cinema is one of the most effective types of media that has a significant impact on shaping the general culture of society and the mental frameworks of the people. Therefore, the purpose of this study is to determine the image of psychotherapists and mental health professionals in the last two decades of Iranian cinema. The research method was quantitative content analysis, and the community of this research was the movies of the eighties and nineties. The two main selection criteria for sample selection were having at least one person in the role of a mental health professional and face-to-face therapy sessions. To achieve the purpose of the research, three main questions were asked, and in three different sections, they were answered by examining 16 components. The results showed that the face depicted in psychotherapy was mostly male-oriented, limited to psychiatry and psychology, and was often in the form of individual therapy. On the other hand, the clients were mostly women and young people. The data showed that the films did not pay attention to the principles of professional ethics in counseling and psychology. It can be concluded that the image presented by psychotherapists and mental health professionals is unprofessional and far from reality, which can impact the cinema audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cinema
  • Psychotherapy
  • Psychotherapist
  • Mental Health
  • Iran