نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین میزان استفاده از شبکه­‌های اجتماعی مجازی و شکل‌گیری هویت مدرن در دانشجویان دختر انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری را 326 دانشجوی دختر مقطع کارشناسی در دانشگاه علامه‌ طباطبایی در سال تحصیلی 95-1394 تشکیل می‌‌دهند که به روش نمونه­‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه هویت مدرن کیانپور و همکاران، (1393) بوده است. نتایج نشان می‌‌دهد که میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی، رابطه مثبت و معناداری با هویت مدرن و هر چهار مؤلفه آن دارد. تحلیل رگرسیون دو متغیره نیز حاکی از آن است که متغیر میزان استفاده از شبکه­‌های اجتماعی مجازی توانسته است واریانس شکل­‌گیری هویت مدرن را به طور معناداری پیش­‌بینی کند (8/50R2= ). با توجه به نتایج حاضر و به منظور کاهش تضعیف هویت ملی از طریق شبکه‌­های اجتماعی مجازی بیگانه، راه‌اندازی یک شبکه ملی مجازی و توجه به برنامه‌ریزی برای خلق منابع هویت‌ساز مجازی جدید مبتنی بر الگوی بومی در خط‌‌مشی‌گذاری‌های اجتماعی و فرهنگی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predict the Formation of Modern Identity in Girl Students Based on Amount of the Use of Social Networks

نویسنده [English]

  • Neda Afsharian

Educational Psychology

چکیده [English]

This study aimed to determine the relationship between the amount of use of social networks and the formation of modern identity is girl students. The research is descriptive and correlational. The population is 326 undergraduate students at Allameh Tabataba'I University in the academic year 2015-2016. The samples were selected by multistage cluster sampling. The data collected through a questionnaire of modern identity developed by Kianpour et al. (2014). The results showed that amount of the use of virtual social networks had a significant positive relationship with modern identity and all its four components. Also bivariate regression analysis showed that the variance of variable use of social networks could significantly predict the formation of modern identity (R2 = 50.8). It is recommended to set up a virtual national network then plan to create new virtual identity based on the native pattern, social and cultural policy making so that reduce the weakening of national identity through non-native social networks, according to the results

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual social networks
  • Internet
  • Identity
  • Modern Identity
  • students
احمدزاده کرمانی، روح­اله. (1390). بازاندیشی در فرهنگ و رسانه. چاپ اول. تهران: چاپار.
باومن، زیگموند. (1384). عشق سیال: در باب ناپایداری پیوندهای انسانی (ترجمه عرفان ثابتی). تهران: ققنوس.
تاجیک، محمدرضا. (1379). روشنفکری ایرانی و معمای هویت ملی. فصلنامه مطالعات ملی، 2 (5)، صص 176-159.
تامپسون، جان. (1380). رسانه‌ها و مدرنیته (ترجمه مسعود اوحدی). تهران: سروش.
خدایاری، کلثوم؛ دانشور حسینی، فاطمه و سعیدی، حمیده. (1393). میزان و نوع استفاده از شبکه­های اجتماعی مجازی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 21 (1)، صص 192-167.
خلیلی، پگاه. (1384). وبلاگ­‌نویسی در ایران، مطالعه کمّی و کیفی نحوه ابراز هویت با تأکید بر وبلاگ­‌های شخصی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
دوران، بهزاد. (1381). تأثیر فضای سایبرنتیک بر هویت اجتماعی. پایان‌نامه دکترای جامعه­‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
سعدی‌­پور، اسماعیل. (1392). بررسی اثرات اینترنت بر خانواده­‌های دارای فرزند نوجوان. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 20 (4)، صص 169-143.
صراف­‌زاده، مریم و علوی، سهیلا. (1393). جایگاه شبکه­‌های اجتماعی آنلاین در میان دانشجویان کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی. مجله تعامل انسان و اطلاعات، 1، صص 56-44.
ضیائی‌پرور، حمید و عقیلی، سیدوحید. (1388). بررسی نفوذ شبکه­‌های اجتماعی مجازی در میان کاربران ایرانی. فصلنامه وسایل ارتباط جمعی، 20 (4)، صص 42-23.
قریشی، فردین. (1381). جهانی شدن و تحول تصور ما از خویشتن. فصلنامه مطالعات ملی، 3 (11)، صص 58-37.
عدلی­‌پور، صمد؛ یزدخواستی، بهجت و خاکسار، فائزه. (1392). شبکه اجتماعی فیس‌بوک و شکل‌گیری هویت بازاندیشانه در بین دانشجویان دانشگاه تبریز. فصلنامه پژوهش­‌های ارتباطی، 20 (3)، صص 128-101.
کاستلز، مانوئل. (1389). عصر اطلاعات، قدرت هویت (ترجمه حسن چاوشیان). چاپ ششم، تهران: طرح نو.
کلدی، علیرضا و فقیه، خسرو. (1388). بررسی تأثیر فناوری­‌های نوین اطلاعاتی (ماهواره و اینترنت) بر هویت پسران جوان شهر بوکان. مجله جامعه‌شناسی معاصر، 2 (1) ، صص 49-35.
کوثری، مسعود. (1386). جهان فرهنگی کاربران ایرانی در شبکه دوست­یابی اورکات. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
کیانپور، مسعود؛ عدلی­‌پور، صمد و ملک­احمدی، حکیمه. (1393). تعامل در فیس‌­بوک و تأثیر آن بر هویت مدرن جوانان شهر اصفهان. مجله جهانی رسانه ـ نسخه فارسی، 9 (2)، صص 154-132.
مش، اس گوستاو و تلمود، ایلان. (1393). نوجوان دیجیتالی، دنیای اجتماعی نوجوانان در عصر اطلاعات (ترجمه اسماعیل سعدی­‌پور و مینا آذرنوش). تهران: رشد.
مظاهری، محمدمهدی و حسین­‌زادگان، زهره. (1390). بررسی تأثیر رسانه­‌های جهانی بر هویت فرهنگی جوانان. فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، 2 (2)، صص 62-39.
معمار، ثریا؛ عدلی‌­پور، صمد و خاکسار، فائزه. (1391). شبکه­‌های اجتماعی مجازی و بحران هویت (با تأکید بر بحران هویتی ایران). فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 1 (4)، صص 176-155.
والرشتاین، امانوئل. (1389). مقدمه­‌ای بر تحلیل نظام‌های جهانی (ترجمه حسین عسگریان). تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
Boyd, D. M. & Ellison, N. B. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13, Pp. 210-230.
Claire, P. (2009). Identity Formation in Contemporary Society: The Influence of The Media on The Formation of Identity, University of Kwazulu-Natal, Durban, South Africa.
Hart, J. M. (2011). A Study on The Motives of High School and Undergraduate College Student For Using The Social Network Site Facebook, Proqust.
 Lee, J. & Lee, H. (2010). The Computer-Mediated Communication Network: Exploring The Linkage Between The online Community and Social Capital. New Media & Society. Vol. 12, No. 5, Pp. 711-727.
Lim, B. & Chou, A. (2010). A Framework For Measuring Happiness in online Social Network. Illinois State University.
Miller, H. (2005). The Presentation of Self in The Electronic Life. Nottingham: Trent University.
Papacharissi, Z. (2009). The Virtual Geographies of Social Networks: A Comparative Analysis of Facebook, Linkedin and A Small Word. New Media Society.
Park, N.; Kerk, F. K. & Sebastian, V. (2007). Being Immersed in Social Networking Environment: Facebook Groups, Uses and Gratifications and Social Outcomes, Cyber Psychology and Behavior,Vol. 12, No. 6.
Pempek, T. & Et Al. (2009). Collge Student Social Networking Experiences on Facebook. Journal of Applied Developmental Psychology, 30, Pp. 227-238.
Ren, Y. K. & Kiesler, R. S. (2007). Applying Common Identity and Bond Theory To Design if Online Communities, Organization Studies: Sagepub.
Rochon, T. R. (1998). Culture Moves: Ideas, Activism and Changing Values. Princeton University Press.
Tomlinson, J. (2003). Globalization and Cultural Identity, The Global Transformations Reader: An Intraduction To The Globalization Debaty, Edited By: David Held & Anttony Mcgrew. Blackwell Publishing. Part. 23, Pp. 269: 277.
Turkle, S. (2001). Life on Screen: Identity in the age of The Internet. New York: Simon and Schuster.