نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی ، استادیاردانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

نظر به اینکه جامعه ایران، جامعه‌ای مذهبی است، پایبندی به فرهنگ ملی و مذهبی و ارزش‌های برآمده از این فرهنگ در تبلیغات تلویزیونی ضرورتی انکار‌ناپذیر است، اما در حال حاضر، تبلیغات تهیه شده در کشور، تطابقی با مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور ندارد و بسیاری از تبلیغات تولیدی تنها کپی‌برداری از تبلیغات معروف و پرفروش دنیاست؛ بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، پاسخ به دو پرسش است، نخست، کدهای اخلاقی موجود در تبلیغات تلویزیونی در کشور ایران کدام‌اند؟ و سپس اولویت‌بندی این کدهای اخلاقی از نظر متخصصان صنعت و مصرف‌کنندگان چگونه است؟ روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش در یک بخش، خبرگان صنعت تبلیغات و در بخش دیگر، دانشجویان دانشکده مدیریت شهر تهران را در برمی‌گیرد. حجم نمونه نیز در بخش خبرگان 30 نفر و در بخش دانشجویان 384 نفر است. نتایج نشان داده است که کد اخلاقی «صداقت و راستی» بالاترین میزان اهمیت را هم از دیدگاه دانشجویان و هم از دیدگاه متخصصان داشته است و در نهایت، کدهای شناسایی شده در قالب 9 شاخه اصلی دسته‌بندی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritizing Ethical Codes in Television Advertising

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Karimi Alavijeh 1
  • Ghazaleh Azizian 2

1 Assistant prof. in Business Administration-Marketing, Allameh Tabataba'i Uni.

2 Business Administration

چکیده [English]

Given that Iranian society is a religious community, adherence to the national and religious culture and the values derived from this culture in television advertising is indispensable, but nowadays, ads produced in the country do not fit into the cultural and social issues of the country, many of the produced ads are the only copy of the world's most famous and best-selling ads. So, the purpose of this study is to answer two questions: What are the ethical codes in TV advertising in Iran? And then, how are these ethical codes prioritized for industry professionals and consumers? The research method is applied in terms of purpose, and for collecting data, descriptive survey. The statistical population of this research is in one group, experts in the industry of advertising, and in other group, the students of Faculty of Management University of Tehran. Sample sizes are 30 and 384 in the experts and the students’ groups respectively. The results show that the ethical code of "honesty and truth" is of the highest importance from the point of view of both students and experts. And finally, identified codes are categorized in 9 main branches.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertising
  • Television Advertising
  • Ethics
  • Ethics in Advertising
بروجردی علوی، مهدخت و حداد، نسرین. (1391). ارزش‌های اخلاقی ارائه شده در تبلیغات بازرگانی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران برای فروش مواد غذایی به کودکان و نوجوانان. فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، 13 (17).
پورغفاری لاهیجی، آزاده. (1383). تبلیغات ایران در زیر ذره‌بین. مجله الکترونیکی مرکز اطلاعات و مدارک ایران، 1 (4).
حبیب‌زاده، سیده‌شیوا. (1392). اخلاق در تبلیغات رادیویی. ماهنامه علمی تخصصی صدای جمهوری اسلامی ایران، 9 (52).
خلیل‌نژاد، شهرام. (1392). مسائل اخلاقی در تبلیغات برای کودکان. فصلنامه تبلیغات بازرگانی، 3 (6).
دهقان طرزجانی، محمود. (1385). تبلیغات صنعت رها شده. مجله رسانه ما، انتظارات انجمن صنفی شرکت‌های تبلیغاتی ایران.
ساجدی، اکبر و نعمتی، علی. (1391). تبلیغات بازرگانی در بستر اخلاق حرفه‌ای. فصلنامه پژوهشنامه اخلاق، 5 (15).
سلطانی، مرتضی. (1384). اخلاق تبلیغات بازرگانی. تهران: مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما.
سیدی، امیر و خدادادیان، زهره. (1393). رابطه تبلیغات اخلاقی با رفتار مصرف‌کنندگان. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 9 (4).
شاه منصوری، بیتا. (1390). لزوم ایجاد نظام اخلاق حرفه‌ای در تبلیغات بازرگانی. مجموعه مقالات چهارمین همایش صنعت تبلیغات ایران. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
صالح‌نیا، منیره و صالح‌نیا، نفیسه. (1393). تبلیغات بازرگانی از منظر اخلاق سرمایه‌داری و اخلاق اسلامی؛ ضرورت تغییر الگوهای رایج در تبلیغات ایران. سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تهران.
عباسی مقدم، مصطفی. (1390). بررسی تطبیقی شیوه‌های ارتباطی و تبلیغی چهره‌های قرآنی با روش‌های تبلیغات در جهان امروز. دو فصلنامه مطالعات قرآن و حدیث،5 (9).
علمی، محمد. (1387). اخلاق در تجارت: رهنمودهای اخلاقی برای موفقیت کسب‌و‌کار. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
فهمیده، مجتبی. (1390). تبلیغات بدون اخلاق حرفه‌ای ممنوع. مجموعه مقالات چهارمین همایش صنعت تبلیغات ایران. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
فهیمی‌فر، اصغر. (1390). تبلیغات بازرگانی در تلویزیون ایران، مطالعه‌ای بر نسبت تبلیغات بازرگانی با ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی در ایران. همایش ملی صنایع فرهنگی و نقش آن در توسعه پایدار تهران.
قانع، احمدعلی. (1392). آسیب‌شناسی فقهی و اخلاقی تبلیغات بازرگانی. فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، 14 (21).
محمدزاده، محمدجعفر. (1390). تبلیغات تیغ دولبه‌ای است که می‌تواند باعث حیات یا ممات یک فرهنگ شود. مجموعه مقالات چهارمین همایش صنعت و تبلیغات ایران. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
محمدیان، محمود. (1382). مدیریت تبلیغات. تهران: نشر حروفیه.
مستانی، حمیدرضا. (1392). آسیب‌شناسی تبلیغات سلامت از دیدگاه صاحبنظران. پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد تبلیغات تلویزیونی و بازاریابی، دانشکده صداوسیمای تهران.
مصطفی منتقمی، فروغ. (1389). درآمدی بر اخلاق کسب‌و‌کار و تبلیغات در تجارت الکترونیکی از منظر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان. فصلنامه بررسی‌های بازرگانی، 40.
هدایتی، سیده‌الهام. (1388). بازتاب ارزش‌های فرهنگی در آگهی‌های تجاری تلویزیون ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
مقررات سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران . بازیابی شده از:
 http://www.ad.gov.ir/cn/print.php/staticPages/22
یحیایی ایله‌ای، احمد. (1388). روابط عمومی حرفه‌ای. تهران: جاجرمی.
 
Amoako, G. (2012). Ethics in Advertising – Challenges In Ghana, Central University College, Department Of Marketing, Central Business School, MJAE, Vol. 1, No. 1, Pp. 63-72.
Aneja, N. (2014). Ethics in Advertisement and Impact on Women and Children, Lecturer, Department of Commerce, S. J. K. College, Kalanaur, Rohtak, Haryana, India. International Journal of Research in Business Management, Vol. 2, No. 6, Pp. 19-26.
Dadgar, Y. (2006). Commercial Ethics (and Business) in Terms of Economics and Islamic Economics. Juornal of Business Research, Vol. 10, No. 38, Pp.87-120.
Fam, K. & Grohs, R. (2007). Cultural Values and Effective Executional Techniques in Advertising. International marketing preview, Vol. 24, Pp. 519-538.
Gholi Motlagh, M.; Aghazadeh, H. & Asfidani, M. (2015). Develop Professional Ethical Codes of Organization Sellers. Organizational Culture, Vol. 31, No. 2, Pp. 623 -646.
Gunnels, G. (2014). Analyzing Unethical Advertisements and Examining Ethical Business Practices, Saint Joseph’s University HSB.
Jayadevan, R. (2011). Ethics and Marketing of Processed Foods In India, Abhina: Vnational Monthly Refereed Journal of Reasearch In Commerce & Management.
Kamil, N. M.; Musah, M.B. & Hatta, N. b. M. (2017). Does Islamic Ethical Values have roles to Play? The Effects of tv Advertisements towards Malaysian Children’s Buying behavior. Journal of Islamic Management Studies, No. 1, Pp. 72-88.
Mahmood, R. (2014). Land Cover Changes and Their Biogeophyical Effects on Climate. International Journal of Climatology, No. 34, Pp. 929 – 953.
Nooh, M.; Shukor, SH.; Khairil, F. & Ridhwan, M. (2014). Advertising Ethics: A Quranic Perspective. International Journal of Liberal arts and Social Science, Vol. 2, No. 5, Pp. 77-82
Ogwoka, M.D.; Namada. J. & Sikalieh, D. (2017). Effect of Ethical Human Resource Management Practices on the Financial Performance of Listed Firms in the Nairobi Securities Exchange (NSE). Human Resource and Leadership Journal, Vol. 2, No. 3, Pp. 9 – 25.
Snyder, W. (2011). Making the Case for Enhanced Advertising Ethics How a New Way of Thinking about Advertising Ethics May Build Consumer Trust. Journal of Advertising Research, Vol. 51, No. 3, Pp. 477-483.
Sonkusare, G. (2013). Impact of Television Advertising on Buying Behavior of women Consumers’ [With special Reference to FMCG Products] Chandrapur City. International Journal ofBusiness and Management Invention , Vol. 2, No. 3, Pp. 31-38.
Union of International Associations. (1997). World Problem Issues, Unethical  Commercial Practices, Apr, 22, 1997.
Victor, R. (2012). Ethics in Advertising and Marketing in the Dominican Republic: Interrogating Universal Principles of Truth, Human Dignity, and Corporate Social Responsibility, For the Degree of Doctor of Philosophy in Communications in the Graduate College of the University of Illinois at Urbana-Champaign.
Yan, L.; Wang, H.; Ortiz, J. & Huo, D. (2014). A Systemic Examination on Ethical Issues in China's Advertising Industry. International Journal of Business and Social Science, Vol. 5, No. 11, Pp. 244-265.