نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه اصفهان

2 دکترای جامعه‌شناسی، استادیار دانشگاه اصفهان

3 دکترای جامعه‌شناسی،استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده

فضای مجازی با کارکردها و قابلیت‌های خود، شیوه تعاملات انسانی و چگونگی ابراز احساسات را دگرگون کرده است. به‌منظور شناخت چگونگی و فرایند این تحول در تجربه زیسته کاربران، ازروشپدیدارشناسیاستفاده شده است.گردآوری اطلاعات از طریق شیوه نمونه‌گیری هدفمندومصاحبه عمیقبا25نفر از کسانی که حداقل چهار ساعت از شبانه‌روز را در فضای مجازی سپری می‌کنند، صورت پذیرفت.مضامین استخراج ‌شده شاملسه مضمون محوری «حس‌حضور»، «عرضه‌شدگی» و «پیوستاری‌شدن» بوده است. مضامین فرعی حس‌حضور، دربرگیرنده معنا‌بخشی به زندگی، غیاب دیگری، رها‌شدگی از جهان واقع و غرق‌شدگی احساس است و عرضه‌شدگی، مضامین نمادین ‌شدن، فوریت تقلیل‌یافته و تقلیل‌‌گرایی احساسی را شامل می‌شود. تنها مضمون فرعی پیوستاری‌شدن نیز مفهوم امتداد احساسی است. نتایج نشان می‌دهد که چارچوب احساسی حضور افراد منتخب در فضای مجازی، بر مبنای حضور آنها در جهان‌ واقعی و احساساتشان پی‌ریزی شده است. بافت اجتماعی و بستر حضور کاربران منتخب شهر قم با خصیصه‌ای تقریباً همدست و مشابه باعث شد که کاربران، حاکم بودن چنین وضعیتی را به‌مثابه نوعی محدودیت و کنترل‌بودگی معنا کنند و این امر را انگیزه‌ای برای عرضه احساساتشان بدانند. در نهایت نیز با غوطه‌وری و پیوست احساسات خود در محیط سایبر به فضای واقعی، همچنان نوعی واقع‌بودگی در جهان مجازی را احساس می‌کنند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Phenomenology of Users' Emotions in Cyberspace (Case study: Youth of Qom)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Alimohammad Razavi 1
  • Masoud Kianpour 2
  • Ehsan Aghababaei 3

1 Sociology, Isfahan University

2 Assistant prof. in Sociology, Isfahan University

3 Assistant prof. in Sociology, Isfahan University

چکیده [English]

Cyberspace by its functions and capabilities, has changed the way human interaction and how to express feelings. Phenomenology has been used in order to understand the process and how it evolves in the experience of users' lives. In this research, data collected through targeted sampling and in-depth interviews with 25 people who spend at least four hours a day in cyberspace. The extracted topics include three pivot themes of "Sense of Presence ", "Coming Out" and "Continuity". Sub-themes of “Sense of Presence” include “Meaning to Life”, “Other's Absence”, “Escape from the Real World”, and the “Emotional Drowning”, and coming out includes “Symbolize”, “Reduced Urgency”, and “Emotional Reductionism”. And also the sub-theme of continuity is the concept of "Emotional Infection". The results show that the emotional framework of the people selected to presence in cyberspace is based on their presence in the real world and their feelings. The social context of the presence of the selected users in city Qom with almost similar characteristics led users to consider the rule of such a situation as a kind of constraint and control, which makes it an incentive to come out their feelings. Finally, by immersing and linking their feelings in cyberspace to the real world, they still feel some kind of being real in the virtual world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Emotions
  • Sense of Presence
  • Phenomenology
  • Constructivism
  • continuity
  • Cyber‌space
جلایی‌پور، حمید‌رضا و محمدی، جمال. (1393). نظریه‌های متأخر جامعه‌شناسی. تهران: نی.
دهقان، علیرضا و نیکبخش، مرسده. (1385). مطالعه شیوه رفتار افراد در محیط مجازی: شکل‌گیری روابط صمیمانه در اتاق‌های گپ‌زنی اینترنت. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 2 (6)، صص 29-1.
ربانی، علی و کیانپور، مسعود. (1388). جامعه‌شناسی احساسات. مجله جامعه‌شناسی کاربردی، 20(2)، صص 64-35.
سعدی‌پور، اسماعیل؛ سلیمانی، مجید و اسدزاده، حسن. (1395). رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی تلفن همراه با اهمال‌کاری تحصیلی، احساس تنهایی و سلامت روان دانش‌آموزان. مجله فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 6 (4)، صص 144-127.
عاملی، سعید‌رضا. (1388). پژوهش مجازی. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
عباس‌زاده، محمد؛ طالب‌پور، اکبر و پناه‌شاهی، مهسا. (1393). مدیریت احساسات گامی در راستای توسعه‌ جامعه‌شناسی احساسات. مجله مطالعات جامعه‌شناسی، 7 (24)، صص 33 7.
کیانپور، مسعود. (1391). تجارب مدیریت احساسات در نظام‌های مراقبت پزشکی، مطالعه موردی شهر کانادا. مجله جامعه‌شناسی کاربردی، 23 (4)، صص 52-25.
 
Coleman, G. (2010). The Hacker Conference: A Ritual Condensation and Celebration of a Life world. Anthropological Quarterly, Vol. 83, No. 1, Pp. 47–72.
Denzin, N. (1984). On Understanding Emotion, San Francisco: Jossey-Bass.
Furst, H. (2014). ‘Emotional Socialization on a Swedish Internet Dating Site: The Search and Hope for Happiness’, in T. Benski and E. Fisher (eds) Internet and Emotions (Pp. 99-112), New York: Routledge.
Hardey, M. (2008). The Formation of Social Rules for Digital Interactions. Information, Community and Society, Vol. 11, No. 8, Pp. 1111-1131.
Kramer, A.D. I.; Guillory, J. E. & Hancock, J. T. (2014). ‘Experimental Evidence of Massive-scale Emotional Contagion through Social Networks’. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), Vol. 111, No. 24, Pp. 87-90.
Krasnova, H.;Wenninger, H.; Widjaja, T. & Buxmann, P. (2013). ‘Envy on Facebook: A Hidden Threat to Users’ Life Satisfaction?’. Vol. 92, No. 2, Pp. 1-16.
Micallizzi, A. (2014). ‘Anger, Pain, Shame, and Cyber-Voyeurism: Emotions Around E-Tragic Events’, in T. Benski and E. Fisher (eds) Internet and Emotions (Pp. 193-210), New York, NY: Routledge.
Pantti, M. & Tikka, M. (2014). ‘Cosmopolitan Empathy and User-Generated Disaster Appeal Videos on YouTube’, in T. Benski and E. Fisher (eds) Internet and Emotions (Pp. 178-192), New York, NY: Routledge.
Van‌ manen, M. (2003). Researching Lived Experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy (3edition). Albany: New York, Press.