نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت رسانه،گروه مدیریت رسانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

ستاره تلویزیونی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر انسانی در انتقال پیام و جذب مخاطب تلویزیون باید در نسبتی مشخص با سازمان رسانه‌ای قرار داشته باشد تا مدیریت سازمان بتواند بهترین بهره‌برداری را از آن به عمل آورد. پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به مدل منابع انسانی مناسب برای ستاره‌های تلویزیونی در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است. پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: «فرایند تعامل با ستاره‌ها در رسانه ملی چگونه است؟» این پژوهش، به روش کیفی و از نوع داده‌بنیاد است. برای انتخاب افراد نمونه از روش گلوله برفی، استفاده که با مطالعه اسناد و منابع کتابخانه‌ای و همچنین مصاحبه عمیق به‌پیش رفته است. برای این منظور با 36 نفر از افراد مطلع مصاحبه و مفاهیم استخراج ‌شده است، مصاحبه‌ها در 40 مفهوم، 16 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی دسته‌بندی ‌شده‌اند تا در نهایت، نتایج پژوهش در قالب یک مدل طراحی شود. پژوهش در قالب یک مدل نشان داد که برای بهبود وضعیت ستاره‌ها و تعامل آنها با سازمان لازم است تغییراتی در فرایند منابع انسانی و همچنین در ساختار و محتوای رسانه ملی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Conceptual Modeling for Human Resource Management for Television Stars

نویسندگان [English]

  • mikaeil dayani 1
  • Mohammad Afkaneh 2
  • Sara Masoudi 3

1 Media Management

2 Governmental Management, Allameh Tabataba’i Uni.

3 Media Management

چکیده [English]

Television stars as one of the most important human elements in transmitting messages and attracting television audience should be in a certain relation with the media organization so that the organization management can make the best use of it. The research is to find the appropriate human resource model for television stars in Islamic Republic of Iran Broadcasting. The main question of the research is: how is the process of interaction with stars in the national media? The research was conducted by qualitative way through grounded theory method. Samples were selected by snowball technique, and data collected through study of library documents and resources as well as in-depth interviews. For this purpose, 36 informed people were interviewed then the concepts were extracted. Interviews were classified into 40 concepts, 6 main categories, 16 sub-categories, and finally designed a model. The research, based on a model, showed that changes in the HR process as well as in the structure and content of the national media were needed to improve the status of the stars and their interaction with the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource management
  • Television Stars
  • Human Resource Models
آرمسترانگ، مایکل. (1381). مدیریت استراتژیک منابع انسانی: راهنمای عمل (ترجمه سیدمحمد اعرابی و ایزدی). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
آرمسترانگ، مایکل.(1390 ). مدیریتاستراتژیکمنابعانسانی (ترجمه سید‌محمد اعرابی و امیر مهدیه). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی. 
ابوالحسنی طبیبی، سید‌امیرحسین و خدابخشی محمد. (1396). عوامل مؤثر بر ماندگاری منابع انسانی در شرکت‌های دانش‌بنیان. فصلنامه پژوهش مدیریت منابع انسانی‌، 9 (2).
الوانی، سیدمهدی. (1379). تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی. تهران: سمت.
بازرگان، عباس. (1387). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته. تهران: دیدار.
دسلر، گری. (1381). مدیریت منابع انسانی (ترجمه پارسائیان و سید‌امیر اعرابی). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
رزاقی، افشین. (1381). نظریه‌های ارتباطات اجتماعی. تهران: پیکان.
روشندل اربطانی، طاهر و شریفی، سید‌مهدی. (1394). از سرمایه شهرتی تا شهرت رسانه‌ای. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
ساروخانی، باقر. (1370). دائره‌المعارف علوم اجتماعی. تهران: کیهان.
سعادت، اسفندیار. (1375). مدیریت منابع انسانی (نسخه سوم). تهران: سمت.
سید‌‌غفوری، مریم. (1389). شناخت قواعد، مبانی و استانداردهای اجرا در تلویزیون با نگاهی آسیب‌شناسانه بر اجرای برنامه‌های زنده تلویزیونی توسط گویندگان رادیو. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیمای تهران.
عطاردی، الهه. (1389). ویژگی‌های مجری موفق در برنامه‌های سیما. تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
کانگ، لوسی. (1389). مدیریت راهبردی در رسانه (ترجمه علی‌اکبر فرهنگی). تهران: دانژه.
کوهستان محالیان، ابراهیم. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مجریان برنامه‌های سیاسی سیمای جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 از دیدگاه مدیران، سردبیران و کارشناسان معاونت سیاسی صداوسیما. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیمای تهران.
گرجی، ابراهیم و برخورداری، سجاد. (1388). مبانی روش تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: ثالث.
مردانی، فرشته. (1383). بررسی عوامل مؤثر بر تسلط مجریان برنامه‌های زنده تلویزیونی با تأکید بر برنامه‌های ترکیبی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیمای تهران.
یاری، سعید. (1392). طراحی مدل شایستگی مجریان برنامه‌های ورزشی سیمای جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیمای تهران.
Leslie, L. Z. (2011). Celebrity in the 21st Century: A Reference Handbook. Santa Barbara, Calif: ABC-CLIO. Chicago (Author-Date، 15th ed).
Thichy, N.; Fombrun, Ch. & Devanna, M. A. (1981). Strategic Human Resource Management. Division of Research,Working Paper No. 279, Graduate School of Business Administration The University of Michigan.