نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه‌شناسی، استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با توجه به افزایش تولیدات علمی و وجود نتایج متناقض در باب تأثیر شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان بر سبک زندگی، پژوهش حاضر درصدد بررسی پژوهش‌های انجام شده در ایران با این موضوع، به منظور غلبه برآشفتگی و نتایج متناقض است. روش پژوهش، فراتحلیل و جامعه آماری، شامل پژوهش‌هایی است که از سال 1380 تا پایان شش‌ماهه‌ اول سال 1396، با موضوع تأثیر شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان بر سبک زندگی منتشر شده­‌اند. ازاین‌رو در نهایت 66 پژوهش انتخاب و تحلیل شده‌اند. نتایج پژوهش‌های مرور شده نشان داد که تاکنون 9 مؤلفه‌ سبک زندگی در این حوزه بررسی شده است. همچنین نتایج فراتحلیل نشان می‌­دهد که از بین متغیرهای اثرپذیر از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان، مناسبات خانوادگی و نحوه گذران اوقات فراغت، اثرپذیرترین متغیرها هستند. بر این اساس، مناسبات خانوادگی (با اندازه اثر 0/541-) و نحوه گذران اوقات فراغت (با اندازه اثر0/407) بیشترین تأثیر را از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان می‌پذیرند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Meta-Analysis of Lifestyle Researches with an Emphasis on the Effectiveness of Persian-Language Satellite Channels (2001-2017)

نویسندگان [English]

  • Hossein Akbari 1
  • Mahmoud Teimouri 2

1 Assistant Prof. In Sociology, Ferdowsi University of Mashhad

2 Economical Sociology and Development

چکیده [English]

Considering the increase of scientific topics and the contradictory results on the effect of Persian-language satellite channels on lifestyle, this article analized the researches carried out in Iran on this topic to resolve the chaos and contradictory results. The research method is meta-analysis and the statistical population include researches on the impact of Persian-language satellite channels on lifestyle released from 2001 to the mid of 2017. Then, 66 researches was selected and analyzed. The results showed that nine elements of lifestyle have been analized in this area, by the time of the study. Also, the results showed that the most effective variables were Family Relationships and Leisure Activities. Accordingly, Family Relationships (with the effect of -541/0) and Leisure Activities (with effect of 407/0) had the most impact of Persian-language satellite channels.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • Family Relationships
  • Leisure Activities
  • Persian-Language Satellite Channels
  • meta-analysis
بحرانی، شعله؛ سروش، مریم و حسینی، مریم. (1390). مقایسه جنسیتی رابطه رسانه‌ها، هویت و سبک زندگی در بین جوانان شیراز. فصلنامه مطالعات ملی، 3 (47)، صص 120-103.
تیموری، محمود. (1396). مرور نظام‌مند و فراتحلیل پژوهش‌های انجام‌شده مرتبط با ماهواره. شورای فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی: مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی.
سلیمی، حسین. (1389). فرهنگ‌گرایی، جهانی‌شدن و حقوق شهر. تهران: وزارت امور خارجه.
شهاب، فوزیه. (1391). گونه‌شناسی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان. فصلنامه ماهواره و رسانه‌های جدید، 1 (1)، صص 41-9.
عباسی‌قادی، مجتبی و خلیلی‌کاشانی، مرتضی. (1392). تأثیر اینترنت بر هویت ملی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
علی‌بابایی، یحیی؛ هاشمی، سیدضیاء و تیموری، محمود. (1396). تحلیل و واکاوی روند شکل‌گیری سرمایه فرهنگی معلمان در میدان آموزش‌وپرورش؛ مورد مطالعه، معلمان شهرستان بیرجند. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 10(3)، صص 26-1.
گرنفل، مایکل. (1389). مفاهیم کلیدی بوردیو (ترجمه محمدمهدی لبیبی). تهران: افکار.
گیدنز، آنتونی. (1382). تجدد و تشخص؛ جامعه و هویت شخصی در عصر جدید (ترجمه ناصر موفقیان). تهران: نی، چاپ دوم.
محسنیان‌راد، مهدی. (1384). ایران در چهار کهکشان ارتباطی. تهران: سروش.
مرکز تحقیقات صداوسیما. (1390). نظرسنجی از مردم تهران و 31 شهر دارای مراکز صداوسیما درباره شبکه‌های ماهواره‌ای.
مرکز تحقیقات صداوسیما. (1392). نظرسنجی از مردم تهران و 31 شهر دارای مراکز صداوسیما درباره شبکه‌های ماهواره‌ای.
هومن، حیدر علی. (1392). راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی. تهران: سمت، چاپ سوم.
Borenstein, M.; Hedges, L. V.; Higgins, J. P. T. & Rothstein, H. R. (2009). Introduction to Metaanalysis,                                      Hoboken, NJ: Wiley.                                                                                                                                     
Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Harvard University Press.
Cheng, J. W.; Mitomo, H.; Otsuka, T. & Jeon, S. Y. (2016). Cultivation Effects of Mass and Social Media on Perceptions and Behavioural Intentions in post-disaster Recovery–The Case of the 2011 Great East Japan Earthquake. Telematics and Informatics, Vol. 33, No. 3, Pp. 753-772.
   Gerbner, G. (1994). Media Effects: Advances in Theory and Research. In: Bryant, J. y Zillmann, D. (Eds.),     Growing Up with Television: The Cultivation Perspective. L. Erlbaum Associates, Hillsdale, N.J, Pp. 17–41.          
Gerbner, G.; Gross, L.; Morgan, M.; Signorielli, N. & Shanahan, J. (2002). Growing up with Television: Cultivation Processes. Media Effects: Advances in Theory and Research, 2, Pp. 43-67.
 Giddnes, A. (2009). Modernity and Dignity: Community and Self-identity in the Modern era,Translated          Movafaqyan N. Tehran, Ney Publication.                                                                                           
Laughey, D. (2007). Key Themes in Media Theory. McGraw Hill Publication.
Lipsey, M. W. & Wilson, D. B. (2001). Practical Meta-analysis, Thousand Oaks, CA: Sage.
Littell, J. H.; Corcoran, J. & Pillai, V. (2008). Systematic Reviews and Meta-analysis, New York: Oxford University Press.
Shrum, J. & Bischak, D. (2001). Mainstreaming, Resonance, and Impersonal Impact. Human Communication Research, Vol. 27, No. 2, Pp. 187-215.